EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Vzájemné uznávání na jednotném trhu EU

Vzájemné uznávání na jednotném trhu EU

PŘEHLED DOKUMENTU:

(KOM(1999) 299 v konečném znění – Vzájemné uznávání na jednotném trhu

PŘEHLED

CO JE ÚKOLEM TOHOTO SDĚLENÍ?

Vysvětluje význam vzájemného uznávání – jednoho z klíčových principů, na nichž funguje jednotný trh. Ten totiž umožňuje, aby se zboží a služby volně pohybovaly v EU bez nutnosti harmonizovat vnitrostátní právní předpisy. Sdělení ukazuje na problémy při provádění vzájemného uznávání a uvádí způsoby, jak tyto problémy řešit.

KLÍČOVÉ BODY

Zásada vzájemného uznávání znamená, že každý produkt zákonně prodávaný v jedné zemi EU se může prodávat v jiné, i když nesplňuje všechny technické předpisy dané země – s výjimkou striktně vymezených okolností.

Sdělení upozorňuje na tyto problémy:

nedostatek spolehlivých informací o provádění vzájemného uznávání,

náklady a zpoždění v důsledku špatné vnitřní organizace některých vnitrostátních orgánů veřejné správy,

neochota úředníků schválit produkt, který neznají, opatřený osvědčeními v jazyce, kterým nemluví.

Některé produkty, zejména ty složitější, musí splnit zvláštní vnitrostátní požadavky týkající se zdraví, bezpečnosti a ochrany spotřebitele. To platí zejména v odvětví potravinářství, elektrotechniky, strojírenství, vzácných kovů, stavebnictví a chemie.

Služby v oblastech, jako jsou obchodní komunikace, stavebnictví, patenty a bezpečnost jsou často posuzovány v rozporu s „kritériem veřejného zájmu“ obyvatel dané země.

Sdělení navrhuje následující opatření:

silnější monitorování prostřednictvím hodnotící zprávy, kterou Evropská komise připraví každé dva roky, s doprovodnou ekonomickou analýzou provádění zásady vzájemného uznávání. Tak by se stanovily oblasti, kde může být vyžadována plná harmonizace,

potenciální právní kroky proti vládám zemí EU, které neuspějí při provádění zásady,

úplnější informace o provádění zásady pro klíčové hráče, jako jsou vnitrostátní a regionální orgány veřejné správy, podniky, právníci a profesní organizace,

školení pracovníků vnitrostátních orgánů a zástupců profesních organizací z odvětví, kterých se tato zásada nejvíce týká, a souběžné pořádání národních, regionálních a místních seminářů,

účinnější způsoby řešení problémů zkrácením doby na řešení jednotlivých stížností.

Země EU mají významnou úlohu při:

provedení zásady vzájemného uznávání do vnitrostátního práva,

odpovídání v rozumné lhůtě na žádosti o její použití,

posilování spolupráce mezi resorty vládních institucí,

lepším využívání národních kontaktních míst.

Dohody o vzájemném uznávání podporují obchodování se zbožím mezi EU a klíčovými trhy, jako je Austrálie, Kanada, Izrael, Japonsko, Nový Zéland a Spojené státy.

Nařízení (ES) č. 764/2008 stanoví pravidla a postupy, které musí dodržovat vnitrostátní orgány, když mají v úmyslu zamítnout žádost o vzájemné uznávání produktu, nebo pokud chtějí uplatnit zvláštní podmínky.

KONTEXT

Vzájemné uznávání

AKT

Sdělení Komise Radě a Evropskému parlamentu – Vzájemné uznávání v návaznosti na akční plán pro jednotný trh (KOM(1999) 299 v konečném znění ze dne 16. června 1999)

SOUVISEJÍCÍ AKTY

Usnesení Rady ze dne 24. června 1999 o správě dohod o vzájemném uznávání (Úř. věst. C 190, 7.7.1999, s. 2)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 764/2008 ze dne 9. července 2008, kterým se stanoví postupy týkající se uplatňování některých vnitrostátních technických pravidel u výrobků uvedených v souladu s právními předpisy na trh v jiném členském státě a kterým se zrušuje rozhodnutí č. 3052/95/ES (Úř. věst. L 218, 13.8.2008, s. 21–29)

Poslední aktualizace 04.01.2016

Top