EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Zvláštní program „Civilní soudnictví“ (2007–2013)

This summary has been archived and will not be updated, because the summarised document is no longer in force or does not reflect the current situation.

Zvláštní program „Civilní soudnictví“ (2007–2013)

Zvláštní program „Civilní soudnictví“ podporuje soudní spolupráci prostřednictvím vzdělávání právníků, posílení tvorby sítí a šíření informací. Jakožto součást obecného programu „Základní práva a spravedlnost“ přispívá k vytvoření autentického evropského prostoru práva v občanských věcech, založeného na vzájemném uznávání a vzájemné důvěře.

AKT

Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č.1149/2007/ES ze dne 25. září 2007, kterým se na období 2007–2013 zavádí zvláštní program „Civilní soudnictví“ jakožto součást obecného programu „Základní práva a spravedlnost“

PŘEHLED

Účelem zvláštního programu „Civilní soudnictví“ je přispět k posílení prostoru svobody, bezpečnosti a práva v Evropské unii (EU). Program zahrnuje období od 1. ledna 2007 do 31. prosince 2013 a nevztahuje se na Dánsko.

Program sleduje tyto čtyři obecné cíle:

 • podporovat soudní spolupráci, a tak přispět k vytvoření autentického evropského prostoru práva v občanských věcech, založeného na vzájemném uznávání a vzájemné důvěře;
 • podporovat odstraňování překážek, které brání v členských státech řádnému fungování přeshraničních občanských řízení;
 • usnadnit přístup ke spravedlnosti jednotlivcům a podnikům;
 • zlepšit kontakty, výměnu informací a tvorbu sítí mezi právními, soudními a správními orgány a právnickými profesemi s cílem lepšího vzájemného porozumění mezi těmito orgány a odborníky.

Podporovat soudní spolupráci v občanských věcech

Toto rozhodnutí podporuje soudní spolupráci v občanských věcech k zajištění řádného výkonu práva předcházením sporům mezi soudy o příslušnost, podpory vzájemného uznávání rozhodnutí v občanských a obchodních věcech, zajištění právní jistoty a zlepšení přístupu ke spravedlnosti, odstraňování překážek při vedení přeshraničních soudních sporů a nezbytnou podporou slučitelnosti právních předpisů.

Dále má program tyto cíle:

 • zlepšit vzájemnou znalost právních a soudních systémů členských států;
 • podpořit vzdělávání právníků v oblasti práva Unie a Společenství;
 • podporovat tvorbu sítí, vzájemnou spolupráci, výměnu a šíření informací, zkušeností a osvědčených postupů;
 • zajistit řádné provádění a hodnocení nástrojů Společenství;
 • zlepšit informovanost o právních systémech v členských státech a přístup ke spravedlnosti;
 • posílit vzájemnou důvěru při plném respektování nezávislosti soudnictví;
 • usnadnit provoz Evropské soudní sítě pro občanské a obchodní věci.

Dosáhnout cílů prostřednictvím konkrétních akcí

Společenství podporuje akce navržené Komisí, nadnárodní projekty nevládních organizací a mezinárodních organizací za účasti členských států (alespoň dvou členských států nebo alespoň jednoho členského státu a jednoho státu, kterým může být buď přistupující nebo kandidátská země), činnosti nevládních organizací nebo jiných subjektů sledujících cíl obecného evropského zájmu či provozní náklady Evropské sítě soudních rad a Sdružení předsedů nejvyšších soudů členských států EU vzniklé v rámci plnění cíle obecného evropského zájmu.

Program „Civilní soudnictví“ je zaměřen mimo jiné na právníky, vnitrostátní orgány a občany Unie obecně. Akcí v rámci programu se mohou účastnit tyto země: přistupující země, kandidátské země a země západního Balkánu zahrnuté do procesu stabilizace a přidružení v souladu s podmínkami stanovenými v dohodách o přidružení nebo dodatkových protokolech k nim týkajících se účasti v programech Společenství, které byly nebo budou s těmito zeměmi uzavřeny. K projektům se mohou přidružit právníci z Dánska, z kandidátských zemí nebo z jiných třetích zemí, které se tohoto programu neúčastní.

K tomuto programu mají přístup instituce a veřejné nebo soukromé organizace, včetně profesních organizací, univerzit, výzkumných ústavů, ústavů pro odbornou přípravu právníků a soudců, právníci, mezinárodní organizace a nevládní organizace (NGO) členských států.

Při postupech hodnocení a udělování grantů na akce se zohlední mimo jiné tato kritéria: soulad navrhované akce s ročním pracovním programem Komise, kvalita navrhované akce (koncepce, uspořádání, očekávané výsledky), požadovaná částka, která má být financována Společenstvím, a dopad očekávaných výsledků na stanovené cíle a akce.

Financování a ochrana finančních zájmů Společenství

Společenství stanovilo finanční krytí pro provádění tohoto programu v období 2007–2013 na 109 300 000 EUR. Financování může mít buď formu grantů, které se udělují na základě výzev k předkládání návrhů a poskytují se na provozní náklady a na akce, nebo to mohou být výdaje na doprovodná opatření ve formě veřejných zakázek, v jejichž rámci se hradí náklady na nákup zboží a služeb.

Komise uplatňuje preventivní opatření proti podvodům, korupci a jiným nedovoleným činnostem. Provádí kontroly, vymáhá neoprávněně vyplacené částky zpět a uděluje sankce v případě zjištění nesrovnalostí. Pokud nebyly dodrženy lhůty nebo pokrok učiněný při provádění akce, může Komise snížit, pozastavit nebo získat zpět přidělenou částku finanční podpory.

Úloha Komise: hodnocení a sledování

Komise přijímá roční pracovní program obsahující konkrétní cíle, tematické priority a doprovodná opatření. Při jeho provádění je Komisi nápomocen řídící výbor a poradní výbor.

Komise program pravidelně kontroluje a hodnotí a následně předkládá Evropskému parlamentu a Radě výroční prezentaci o provádění programu, průběžnou hodnotící zprávu (nejpozději do 31. března 2011), sdělení o pokračování tohoto programu (do 30. srpna 2012) a zprávu o následném hodnocení ukončeného programu (do 31. prosince 2014).

Komise také zajistí, aby u každé akce financované tímto programem příjemce předložil technické a finanční zprávy o postupu prací, závěrečnou zprávu a veškeré doklady o výdajích na danou akci. Komise má mimo jiné za úkol zpřístupnit tyto zprávy členským státům, zajistit na základě zpráv a namátkových kontrol, aby byl upraven rozsah schválené podpory nebo podmínky jejího přidělení, provádět sledování, každoročně zveřejňovat seznam financovaných akcí a zajistit audity Účetního dvora.

Vzájemné doplňování s ostatními programy

Bude se usilovat o součinnost a vzájemné doplňování tohoto programu s těmito nástroji Společenství:

Odkazy

Akt

Vstup v platnostDatum ukončení platnosti

Lhůta pro provedenív členských státech

Úřední věstník

Rozhodnutí 1149/2007/ES

1. 1. 2007–31. 12. 2013

-

Úř. věst. L 257 ze dne 3. 10. 2007

Poslední aktualizace: 12.02.2008

Top