EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Evropské řízení o drobných nárocích — pravidla, kterými se řídí přeshraniční právní spory

Evropské řízení o drobných nárocích — pravidla, kterými se řídí přeshraniční právní spory

 

PŘEHLED DOKUMENTU:

Nařízení (ES) č. 861/2007, kterým se zavádí evropské řízení o drobných nárocích

CO JE CÍLEM NAŘÍZENÍ?

 • Nařízením se vytváří zjednodušené a urychlené písemné řízení pro řešení případů s drobnými přeshraničními* nároky. To snižuje náklady a zaručuje, že rozhodnutí učiněná v jedné zemi EU budou automaticky vykonatelná v zemi jiné.
 • Nařízení (ES) č. 861/2007 bylo dále vylepšeno a zmodernizováno nařízením (EU) 2015/2421, kterým se také aktualizovala pravidla pro evropský platební rozkaz (poprvé zavedený na základě nařízení (ES) č. 1896/2006).

KLÍČOVÉ BODY

Toto nařízení

 • se vztahuje na přeshraniční občanské a obchodní věci s nároky do výše 5 000 EUR,
 • se nevztahuje na věci týkající se:
  • stavu jednotlivce nebo jeho způsobilosti k právům a právním úkonům,
  • majetkových práv vyplývajících z manželských či partnerských vztahů,
  • vyživovacích povinností vůči rodině,
  • závěti a dědění,
  • úpadků,
  • sociálního zabezpečení,
  • rozhodčího řízení,
  • pracovního práva,
  • nájmů majetků,
  • porušení práv na ochranu soukromí a osobnostních práv, včetně pomluvy.

Řízení stanovuje, že:

 • žalobce zahájí písemné řízení odesláním vyplněného vzorového žalobního formuláře A (příloha I) včetně jakékoli příslušné dokumentace soudu, který bude daný případ projednávat,
 • soudy mohou:
  • požádat o doplňující informace, objasnění nebo opravy původního podání s použitím vzorového formuláře B (příloha II),
  • odmítnout návrhy, které jsou nepřípustné nebo u nichž navrhovatel neposkytne doplňující informace v určené lhůtě,
  • souhlasit s uskutečněním ústního jednání, pokud považují učinění rozhodnutí pouze na základě písemných důkazů za nemožné,
 • soudy pokračují v práci na případu zasláním vzorového odpovědního formuláře C (příloha III) žalovanému do 14 dnů od přijetí úplně vyplněného formuláře,
 • žalovaní:
  • mají 30 dní na zaslání odpovědi soudu. Jejich odpověď je zaslána do 14 dní žalobci,
  • mohou odpovědět v tom smyslu, že hodnota nepeněžního nároku překračuje limit 5 000 EUR. O pravdivosti tohoto tvrzení rozhodne soud. Pokud tomu tak není, pokračuje se v řešení případu. Pokud tomu tak je, je případ předán příslušnému právnímu systému dané země,
 • soudy vydají rozhodnutí do 30 dnů od přijetí odpovědi žalovaného nebo žalobce, pokud:
  • si nevyžádají další informace od dotčených stran,
  • neprovedou dokazování nejjednodušším a nejméně náročným způsobem,
  • nezorganizují ústní jednání s použitím dálkových komunikačních technologií, jako jsou v případě možnosti videokonference nebo telekonference, i když jednotlivci mohou vyžadovat být fyzicky přítomní,
 • dokumenty a rozhodnutí se doručují poštou nebo elektronicky a jejich přijetí je potvrzováno,
 • úřední formuláře musí být v jazyce, který používá soud, a další dokumenty může být potřeba přeložit,
 • se použije procesní právo země EU, ve které řízení probíhá.

Soudní poplatky musí:

 • být přiměřené a nesmí být vyšší než ty za vnitrostátní zjednodušená soudní řízení,
 • umožňovat stranám, obzvlášť těm v jiné zemi EU, použít vzdálený způsob platby, jako je použití bankovního převodu, kreditní nebo debetní karty nebo přímé platby z bankovního účtu.

Náklady hradí poražený v daném případu a jejich náhrada nemá být přiznána výherci, pokud nebyly nutně vynaložené nebo nebyly přiměřené ve vztahu k nároku.

Je možné proti rozhodnutí uplatnit opravné prostředky, pokud to umožňují vnitrostátní právní předpisy daného soudu.

Přezkum rozhodnutí:

 • je možný, pokud žalovaný:
  • neobdržel žalobní formulář nebo předvolání k ústnímu jednání v dostatečném předstihu, aby se mohl připravit na svou obhajobu,
  • nemohl napadnout nárok z důvodu vyšší moci (nebo mimořádných okolností), které nezavinil,
  • požádá o přezkum do 30 dní od rozhodnutí,
 • může být soudem přijato a v tom případě je rozhodnutí od počátku neplatné, nebo odmítnuto a v tom případě je rozhodnutí platné.

Rozhodnutí:

 • jsou vykonatelná v jakékoli jiné zemi EU,
 • musí být doplněna osvědčením, vzorovým formulářem D (příloha IV), v příslušném jazyce EU, doručená bez dalších nákladů, pokud si to jedna ze stran přeje,
 • jsou odmítnuta v jurisdikci výkonu po žádosti strany, která prohrála, pokud jsou neslučitelná s dřívějším rozsudkem v zemi EU nebo v zemi mimo EU za předpokladu, že:
  • se týkal stejné věci a stejných stran,
  • byl vydán v EU zemi výkonu nebo je tak právně uznán,
  • proti neslučitelnosti nebyla a nemohla být vznesena námitka při soudním řízení v jiné zemi,
 • mohou po napadení nebo přezkumu návrhu jednou ze stran vést soud v jurisdikci výkonu k:
  • omezení vykonávacího řízení na ochranná opatření,
  • podmíněním výkonu složením jistoty, kterou sám určí,
  • zastavení vykonávacího řízení za výjimečných okolností.

Vykonatelnost rozhodnutí řídí právní předpisy vykonávající země.

Země EU:

 • zpřístupní vzorový žalobní formulář A navrhující evropské řízení o drobných nárocích u všech soudů,
 • poskytují bezplatnou pomoc s vyplněním formulářů a obecné informace,
 • nejsou povinny poskytovat právní pomoc v konkrétním případě,
 • informují Evropskou komisi, zda je návrh možný podle jejich vnitrostátních právních předpisů — informace, kterou Komise zveřejní,
 • využívají k informování veřejnosti a odborníků Evropskou soudní síť pro občanské a obchodní věci.

ODKDY JSOU NAŘÍZENÍ V PLATNOSTI?

 • Nařízení (ES) č. 861/2007 se používá od 1. ledna 2009, kromě pravidel, která vyžadují, aby země EU informovaly Komisi o otázkách soudní příslušnosti, komunikačních prostředků a opravných prostředků (článek 25), a která vstoupila v platnost 1. ledna 2008.
 • Pozměňující nařízení (EU) 2015/2421 se používá od 14. července 2017 s výjimkou bodu 16 článku 1, kterým se mění článek 25 nařízení (ES) č. 861/2007, který se používá od 14. ledna 2017.

KONTEXT

KLÍČOVÉ POJMY

Přeshraniční: alespoň jedna ze stran má bydliště nebo místo obvyklého pobytu v jiné zemi EU, než je EU země soudu, u něhož byla podána žaloba.

HLAVNÍ DOKUMENT

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 861/2007 ze dne 11. července 2007, kterým se zavádí evropské řízení o drobných nárocích (Úř. věst. L 199, 31.7.2007, s. 1–22)

Postupné změny nařízení (ES) č. 861/2007 byly začleněny do základního textu. Toto konsolidované znění má pouze dokumentární hodnotu.

SOUVISEJÍCÍ DOKUMENT

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1896/2006 ze dne 12. prosince 2006, kterým se zavádí řízení o evropském platebním rozkazu (Úř. věst. L 399, 30.12.2006, s. 1–32)

Viz konsolidované znění.

Poslední aktualizace 05.05.2020

Top