EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Jednací řád Rady Evropské unie

Jednací řád Rady Evropské unie

 

PŘEHLED DOKUMENTU:

Rozhodnutí 2009/937/EU, kterým se přijímá jednací řád Rady

CO JE CÍLEM TOHOTO JEDNACÍHO ŘÁDU?

 • Jednací řád určuje ustanovení, kterými se řídí jednání Rady Evropské unie (Rady).
 • Pravomoc přijímat jednací řád umožňuje čl. 240 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie.
 • Příloha III se každý rok mění tak, aby odrážela změny počtu obyvatel zemí EU a počtu obyvatel každé země EU k provádění požadavků týkajících se hlasování Rady kvalifikovanou většinou.
 • Řád byl také jednou změněn zásadněji – v roce 2014 (rozhodnutí 2014/692/EU, Euratom) s ohledem na hlasování kvalifikované většiny.

KLÍČOVÉ BODY

Rada je institucí EU, kde se setkávají zástupci zemí EU. Každou zemi zastupuje jeden zástupce na ministerské úrovni, který může zavázat vládu dané země. Společně s Evropským parlamentem vykonává Rada legislativní funkce. Přijímá legislativní akty po řádném nebo zvláštním legislativním postupu. Rada společně s Evropským parlamentem vykonává rozpočtové funkce. Rada také vykonává funkce vymezování politiky a koordinační funkce.

Složení Rady

Předsednictví Rady EU

 • Předsednictví Rady, s výjimkou složení pro zahraniční věci, vykonávají předem určené skupiny 3 zemí EU po dobu 18 měsíců. Každý člen skupiny postupně předsedá po dobu 6 měsíců všem složením Rady, s výjimkou složení pro zahraniční věci. Tato skupina 3 zemí EU připraví návrh plánu práce Rady na období 18 měsíců, který je schválen Radou pro obecné záležitosti po uskutečnění veřejné rozpravy.
 • Rada pro zahraniční věci má stálého předsedu: je jím vysoký představitel Unie pro zahraniční a bezpečnostní politiku. Vysoký představitel může být vystřídán tou zemí EU, která vykonává předsednictví Rady. Obvykle se tak děje, když je Rada svolána, aby se zabývala otázkami společné obchodní politiky.
 • Předsednictví je hybnou silou vykonávání práce Rady.

Coreper, výbory a pracovní skupiny

 • Radu podporuje výbor stálých zástupců vlád zemí EU (Coreper) a více než 150 specializovaných pracovních skupin a výborů, kteří jsou přípravnými orgány Rady.
 • Coreper připravuje práci na všechna zasedání Rady a provádí úkoly, které mu Rada přidělí. Coreper 2 se skládá ze stálých zástupců a Coreper 1 se skládá ze zástupců stálých zástupců členského státu.
 • Coreper:
  • dbá na soulad politik a činností EU a dodržování zásad legality, subsidiarity, proporcionality i pravidel týkajících se pravomocí institucí, orgánů, úřadů a agentur EU a procesních pravidel, průhlednosti a redakční kvality,
  • projednává všechny body pořadu jednání Rady předem a zajišťuje přípravu každého spisu pro Radu,
  • usiluje o dosažení dohody u každého spisu na své úrovni, aby ho mohl předložit Radě,
  • může zřizovat výbory nebo pracovní skupiny za účelem provedení přípravných úkolů nebo studií,
  • může přijímat procedurální rozhodnutí, jako je rozhodnutí o svolání zasedání Rady jinde než v Bruselu nebo Lucemburku, rozhodnutí o použití písemného postupu atd.

Fungování Rady

 • Rada sídlí v Bruselu, ale během měsíců dubna, června a října zasedá v Lucemburku. Zasedání Rady svolává předseda z vlastního podnětu, na žádost některého z jejích členů nebo na žádost Evropské komise. Předseda stanoví předběžný pořad jednání pro každé jednání Rady.
 • Před hlasováním se musí zkontrolovat usnášeníschopnost. Rada je usnášeníschopná, pokud je fyzicky přítomna většina členů Rady. Rada hlasuje z podnětu svého předsedy. Předseda dále zahajuje hlasování o podnětu člena Rady nebo Komise, pokud se tak rozhodne většina členů Rady.

Hlasování kvalifikovanou většinou

Dne 1. listopadu 2014 byl zaveden nový postup pro hlasování kvalifikovanou většinou, totiž pravidlo „dvojí většiny“.

 • Rada v tomto případě hlasuje o návrhu Komise nebo vysokého představitele EU pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku a kvalifikované většiny je dosaženo při splnění 2 podmínek:
  • 55 % členů hlasuje pro – tzn. 15 z 27 (od vystoupení Spojeného království z EU),
  • návrh podporují členové Rady, kteří zastupují nejméně 65 % všech obyvatel EU.
 • Když Rada nerozhodne o návrhu, který předložila Komise nebo vysoký představitel, je rozhodnutí přijato za těchto podmínek:
  • pro hlasuje 72 % členů Rady a
  • a zastupují nejméně 65 % všech obyvatel EU.

Průhlednost a zveřejňování aktů Rady

 • Jednání a hlasování o legislativních aktech jsou veřejná.
 • První jednání Rady o důležitých nelegislativních návrzích, které obsahují právně závazná pravidla v zemích EU nebo pro ně, je veřejné.
 • Na základě rozhodnutí, které přijala Rada nebo Coreper, pořádá Rada veřejné rozpravy o významných otázkách ovlivňujících zájmy EU a jejích občanů. Rada také pořádá velké množství veřejných politických rozprav.
 • Legislativní akty musí být zveřejněny v úředním věstníku (Úř. věst.), stejně jako nařízení a směrnice určené všem zemím EU, rozhodnutí, která konkrétně neuvádějí, komu jsou určena, a mezinárodní dohody uzavřené EU. Článek 17 jednacího řádu uvádí další akty, které mají být zveřejněny v úředním věstníku, včetně těch, o jejichž zveřejnění rozhodne Rada nebo Coreper.

ODKDY SE JEDNACÍ ŘÁD POUŽIJE?

Použije se ode dne 1. prosince 2009.

KONTEXT

Další informace viz:

HLAVNÍ DOKUMENT

Rozhodnutí Rady 2009/937/EU ze dne 1. prosince 2009, kterým se přijímá její jednací řád (Úř. věst. L 325, 11.12.2009, s. 35–61)

Následné změny rozhodnutí 2009/937/EU byly začleněny do původního textu. Toto konsolidované znění má pouze dokumentární hodnotu.

SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY

Rozhodnutí Rady (EU) 2020/430 ze dne 23. března 2020 o dočasné odchylce od jednacího řádu Rady vzhledem k cestovním obtížím způsobeným pandemií nákazy COVID-19 v Unii (Úř. věst. 88I, 24.3.2020, s. 1–2)

Poslední aktualizace 19.06.2020

Top