EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Cirkulační migrace a partnerství mobility

This summary has been archived and will not be updated, because the summarised document is no longer in force or does not reflect the current situation.

Cirkulační migrace a partnerství mobility

Komise navrhuje vypracovat partnerství mobility a organizovat cirkulační migraci, aby se usnadnil pohyb státních příslušníků třetích zemí mezi těmito zeměmi a Evropskou unií (EU). Tato ustanovení by pomohla snížit nedostatek pracovní síly v EU, potlačit nedovolené přistěhovalectví a umožnila by zemím původu využít pozitivní důsledky vystěhovalectví.

AKT

Sdělení Komise Radě, Evropskému parlamentu, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů ze dne 16. května 2007 o cirkulační migraci a partnerstvích mobility mezi Evropskou unií a třetími zeměmi (KOM(2007) 248 v konečném znění – nebylo zveřejněno v Úředním věstníku)

PŘEHLED

Toto sdělení se zaměřuje na dva aspekty: partnerství pro mobilitu a na cirkulační migraci. Pokud jde o první aspekt, Komise hodlá zkušebně rozvinout kontakty s omezeným počtem zemí, které mají zájem účastnit se partnerství mobility. Co se týče druhého aspektu, hodlá zahájit konzultaci trvající nejméně tři měsíce.

Partnerství pro mobilitu

Komise navrhuje, aby Evropské společenství (ES) jednalo s třetími zeměmi o partnerstvích mobility, která by jejich státním příslušníkům zajišťovala lepší přístup na území Evropské unie (EU). Tato partnerství by se týkala třetích zemí, které se zavázaly k aktivní spolupráci s EU v oblasti řízení migračních toků, včetně boje proti nedovolenému přistěhovalectví.

Každé partnerství by spadalo do obecného rámce vnějších vztahů s dotčenou třetí zemí. Bylo by vytvořeno s ohledem na cíle obou smluvních stran a úroveň závazků, které je třetí země připravena přijmout.

Pokud jde o obsah partnerství, Komise vyhlásila celou řadu možných závazků, které jsou od dotčené třetí země očekávány, jako jsou opětovné přijímání vlastních státních příslušníků a státních příslušníků třetích zemí, kteří se do EU dostali přes území dotčené země; iniciativy na odrazování od nedovoleného přistěhovalectví prostřednictvím cílených informačních kampaní; zlepšení ochrany a/nebo správy hranic a úsilí ke zlepšení zabezpečení cestovních dokladů proti podvodu či padělání.

EU by se zase mohla zavázat k vytvoření lepších příležitostí pro legální migraci v případě státních příslušníků dotčených třetích zemí, při současném dodržování pravomocí členských států. Tyto možnosti by mohly zejména zahrnovat:

  • sloučené nabídky více členských států, aby se usnadnil přístup na jejich trh práce;
  • finanční nebo technickou pomoc určenou třetím zemím například formou stipendií pro zájemce o studium v EU, jazykové či odborné přípravy (před odjezdem) osobám, které mají konkrétní vyhlídky na zaměstnání v zahraničí, režimů usnadňujících opětné hospodářské a sociální začlenění vracejících se migrantů, koordinace služeb zaměstnanosti v členských státech a třetích zemích;
  • opatření zaměřená na riziko odlivu mozků (např. vyloučit přednostní přístup pro migranty z krizových odvětví) a podporu cirkulační migrace či zpětné migrace;
  • usnadněné postupy pro udělování krátkodobých víz státním příslušníkům dotčených třetích zemí.

Cirkulační migrace

Komise udává, že dvě hlavní formy cirkulační migrace, které by se EU mohly týkat nejvíce, jsou:

  • cirkulační migrace státních příslušníků třetích zemí usazených v EU. To je případ obchodníků pracujících v EU, kteří chtějí zahájit činnost ve své zemi původu či v jiné třetí zemi;
  • cirkulační migrace státních příslušníků třetích zemí usazených mimo EU. To je případ osob, které chtějí dočasně pracovat (např. v rámci sezónního zaměstnání) nebo studovat v EU a poté se vrátit do své země.

Komise uvádí, že harmonizace vnitrostátních právních předpisů by mohla cirkulační migraci zlepšit. Konstatuje, že některé prvky evropského legislativního rámce už byly začleněny do akčního plánu politiky v oblasti legální migrace, například návrh směrnice o přijímání vysoce kvalifikovaných migrantů.

Do tohoto akčního plánu by mohla být začleněna další opatření, jako třeba změna směrnice 2003/109/ES o právním postavení státních příslušníků třetích zemí, kteří jsou dlouhodobě pobývajícími rezidenty.

Na podporu cirkulace by do politických nástrojů EU mohla být začleněna řada motivačních prvků, například:

  • pomoc při hledání zaměstnání nebo založení podniku pro usnadnění opětného začlenění vracejících se migrantů v domovské zemi:
  • písemný závazek ze strany migrantů, že se po skončení smlouvy vrátí dobrovolně do země svého původu;
  • uzavírání a provádění readmisních dohod, aby se zabezpečil účinný návrat migrantů v případě nepovoleného pobytu na území EU;
  • vypracování kritérií pro sledování, jak programy cirkulační migrace fungují.

Komise také navrhuje přijetí opatření na snížení rizika odlivu mozků. Například navrhuje, aby se členské státy zavázaly, že nebudou aktivně vyhledávat pracovníky v odvětvích označených v dané zemi za krizová.

Komise dodává, že mezi těmito zeměmi a zainteresovanými členskými státy by se mohly uzavírat dvoustranné dohody. Tyto dohody by například mohly obsahovat ustanovení, na jejichž základě by se přidělovala stipendia určená „cirkulačním“ studentům.

Kontext

Toto sdělení následuje po sdělení s názvem „Vzájemné souvislosti migrace a rozvoje: Některé konkrétní pokyny“ ze dne 1. září 2005, sdělení s názvem „Globální přístup k migraci rok poté: směrem ke komplexní evropské politice migrace“ ze dne 31. listopadu 2006 a sdělení o plánu politiky v oblasti legální migrace ze dne 21. prosince 2005.

Poslední aktualizace: 10.08.2007

Top