EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Porušení práva EU

Porušení práva EU

 

PŘEHLED DOKUMENTŮ:

Články 258, 259 a 260 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU)

CO JE CÍLEM ČLÁNKŮ 258, 259 A 260 SFEU?

Stanoví kroky, které musí být uskutečněny, pokud se Evropská komise nebo některá vláda EU domnívají, že konkrétní země EU nesplnila své povinnosti podle práva EU.

KLÍČOVÉ BODY

Neplnění povinností EU může být způsobeno:

 • legislativními nebo správními rozhodnutími či postupy,
 • pozitivním opatřením (přijetí opatření v rozporu s právem EU nebo nezrušení jakýchkoli takových opatření),
 • negativním opatřením (prodlení při provádění práva EU nebo neinformování Komise o provádění).

Řízení o porušení povinnosti

Soudní řízení u Soudního dvora Evropské unie:

 • obvykle vyvolá Komise, ale může ho iniciovat i jiná země EU,
 • je namířeno proti zemi EU, i když za údajná neplnění nesou odpovědnost její vláda, parlament nebo federální či nižší než celostátní orgány.

Řízení probíhá takto:

 • Komise nebo některá země EU uvedou, že daná země EU asi neplní své povinnosti.
 • Komise pošle dotčené zemi výzvu s žádostí o další informace. Tato země musí ve stanovené lhůtě, obvykle do dvou měsíců, poslat podrobnou odpověď.
 • Na základě této odpovědi Komise může:
  • vydat odůvodněné stanovisko (formální žádost o dodržování práva EU vyzývající dotčenou zemi EU, aby ve stanovené lhůtě, obvykle do dvou měsíců, poskytla informace o opatřeních, která přijala za účelem plnění práva), nebo
  • uzavřít danou věc, v níž byly problémy s dotčenou zemí EU vyřešeny, aniž Komise musela přistoupit k řízení.
 • Pokud dotčená země nevyhoví stanovisku Komise v daném harmonogramu, může Komise předložit věc Soudnímu dvoru.
 • Iniciovala-li řízení jiná země EU, může věc předložit Soudnímu dvoru, i když Komise neposkytla odůvodněné stanovisko.
 • Soudní dvůr může zemi EU, která podle něho porušuje právo EU, nařídit, aby přijala určitá opatření.
 • Má-li Komise za to, že země neplní soudní rozhodnutí, může věc předložit Soudnímu dvoru podruhé a může doporučit výši pokuty, která by podle ní měla být zaplacena.
 • Shledá-li Soudní dvůr, že rozsudek není ani přesto plněn, může uložit paušální částku a/nebo penále.
 • Pokud Komise pošle zemi EU k Soudnímu dvoru za to, že neinformovala o vnitrostátních opatřeních provádějících právo EU, může Soudní dvůr současně požádat o uložení finančních sankcí. V takovém případě může Soudní dvůr uložit sankce ve stadiu počátečního rozsudku.

HLAVNÍ DOKUMENT

Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie – Část šestá – Institucionální a finanční ustanovení – Hlava I – Institucionální ustanovení – Kapitola 1 – Orgány – Oddíl 5 – Soudní dvůr Evropské unie – Články 258, 259 a 260 (Úř. věst. C 202, 7.6.2016, s. 160–161)

Poslední aktualizace 12.07.2016

Top