EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Druhá generace Schengenského informačního systému (SIS II)

Druhá generace Schengenského informačního systému (SIS II)

 

PŘEHLED DOKUMENTŮ:

Nařízení (ES) č. 1987/2006 – zřízení, provoz a využívání Schengenského informačního systému druhé generace (SIS II)

Rozhodnutí 2007/533/SVV – zřízení, provozování a využívání Schengenského informačního systému druhé generace (SIS II)

CO JE CÍLEM TOHOTO NAŘÍZENÍ A ROZHODNUTÍ?

 • Nařízení a rozhodnutí poskytují právní základ pro systém SIS II, který obsahuje úřední záznamy* o osobách a věcech. Stanovují architekturu systému a povinnosti a práva zainteresovaných subjektů.
 • Nařízení se vztahuje na vstup do EU a zpracování záznamů o státních příslušnících třetích zemí.
 • Rozhodnutí se vztahuje na záznamy o osobách a věcech ve spojení s policejní a justiční spoluprací v trestních věcech.
 • Ačkoli má SIS II dva legislativní základy, působí jako jediný informační systém. Velká část článků nařízení a rozhodnutí je totožná.

KLÍČOVÉ BODY

Architektura. SIS II se skládá z následujících částí:

 • z centrálního systému (centrální SIS II):
  • s funkcí technické a administrativní podpory (CS-SIS) s databází (databáze SIS II) umístěnou ve Štrasburku a zálohou pro případ poruchy systému v blízkosti Salcburku (Rakousko),
  • s jednotným vnitrostátním rozhraním (NI-SIS),
 • z vnitrostátního systému (N.SIS.II) v každé zemi schengenského prostoru, do kterého jsou zadávány údaje, jež jsou pak aktualizovány, mazány a vyhledávány, a který komunikuje s centrálním systémem SIS II,
 • z komunikační infrastruktury mezi systémy CS-SIS a NI-SIS zajišťující šifrovanou virtuální síť.

Náklady

 • Rozpočet EU hradí náklady na zřízení, provoz a údržbu centrálního SIS II a komunikační infrastruktury.
 • Země schengenského prostoru hradí náklady na zřízení, provoz a údržbu každého N.SIS II.

Procesní pravidla

 • Země EU před pořízením záznamu ověří, zda je daný případ dostatečně přiměřený, relevantní a závažný pro vložení záznamu do SIS II.
 • SIS II obsahuje pouze ty kategorie údajů, které jsou vyžadovány k dosažení konkrétního cíle záznamu. Patří mezi ně takové údaje, jako je jméno dané osoby, pohlaví, místo a datum narození, fotografie, otisky prstů a důvod záznamu.
 • Fotografie a otisky prstů musí vyhovět zvláštní kontrole kvality, aby bylo zajištěno splnění minimálních norem kvality údajů.
 • Záznamy o osobách a věcech by měly být vedeny pouze po dobu nezbytnou pro dosažení svého účelu.
 • Záznamy o osobách jsou automaticky smazány po třech letech, pokud pořizující země po přezkumu nerozhodne o prodloužení jejich platnosti.
 • Záznamy o věcech, např. o vozidlech, lodích, letadlech a kontejnerech, mohou být vedeny až pět let a záznamy o věcech, které mají být zabaveny nebo použity jako důkaz v trestním řízení, jsou vedeny až deset let, přičemž platnost obou druhů záznamů může být prodloužena.
 • Musí být přijata opatření, aby se zamezilo záměně nebo aby byly napraveny případy zneužité totožnosti.
 • Údaje zpracovávané v SIS II se nesmí poskytovat ani zpřístupňovat zemím mimo EU nebo mezinárodním organizacím.
 • Domnívá-li se země, že opatření, které má být přijato v reakci na záznam, je neslučitelné s jejím vnitrostátním právem, může naznačit, že na svém území nebude podnikat žádné kroky, přidáním označení k záznamu.

Kategorie záznamů

Nařízení (ES) č. 1987/2006 se vztahuje na záznamy (a související podmínky) o občanech zemí mimo EU s cílem zamítnout jim vstup nebo pobyt z toho důvodu, že představují hrozbu pro veřejný pořádek nebo národní bezpečnost. To platí zejména tehdy, když:

 • daná osoba byla odsouzena v zemi EU pro trestný čin, na který se vztahuje trest odnětí svobody ve výši nejméně jednoho roku,
 • je daná osobě podezřívána, že spáchala nebo že má v úmyslu spáchat závažný trestný čin,
 • proti dané osobě existuje opatření směřující k vyhoštění, odepření vstupu nebo navrácení, které je stále v platnosti.

Rozhodnutí 2007/533/SVV stanovuje záznamy používané na podporu operativní spolupráce mezi policejními a justičními orgány v trestních věcech a příslušná řízení k jejich předložení a konání na jejich základě. Vztahují se na:

 • osoby hledané za účelem vydání nebo zatčení a předání na základě evropského zatýkacího rozkazu,
 • pohřešované osoby, které musí být umístěny pod dočasnou ochranu nebo jejichž místo pobytu je třeba zjistit,
 • osoby, např. svědky nebo někoho, komu musí být doručena obsílka nebo kdo je hledán, aby pomohl v soudním řízení,
 • osoby nebo vozidla, lodě, letadla a kontejnery hledané pro účely skrytých nebo zvláštních kontrol pro účely trestního stíhání nebo předcházení hrozbám pro veřejnou bezpečnost a v případě věcí, pokud jsou jasně spojeny s vážnými trestnými činy,
 • věci (např. motorová vozidla, přívěsy, střelné zbraně, nevyplněné úřední doklady, doklady totožnosti a bankovky) hledané za účelem zabavení nebo za účelem zajištění důkazů v trestním řízení.

Rozhodnutí konkrétně povoluje výměnu údajů (číslo, vydávající země a druh dokladu) o odcizených, neoprávněně užívaných, pohřešovaných nebo neplatných cestovních pasech s členy Interpolu.

K údajům v SIS II mají přístup následující subjekty.

 • Vnitrostátní orgány odpovědné za:
  • ochranu hranic,
  • policejní a celní kontroly,
  • stíhání v trestních věcech a za vyšetřování před podáním obžaloby,
  • vydávání víz a povolení k pobytu.
 • Evropský policejní úřad (Europol) může vyhledávat údaje přímo, ale informace nalezené při tomto hledání může používat pouze se souhlasem dotčené země schengenského prostoru.
 • Národní členové agentury Eurojust a jejich asistenti, nikoli však vlastní zaměstnanci této agentury. Uživatelé mají přístup pouze k údajům, které požadují k plnění svých úkolů.

Povinnosti

Každá země schengenského prostoru vykonává následující činnosti.

 • Zřídí, provozuje a udržuje svůj N.SIS II a jeho spojení s centrálním systémem.
 • Určí orgán, tj. vnitrostátní úřad SIS II (úřad N.SIS II). Ten má ústřední odpovědnost za její vnitrostátní projekt SIS II a za hladký provoz a bezpečnost jejího vnitrostátního systému.
 • Jmenuje vnitrostátní orgán, centrálu Sirene, aby zajistila výměnu doplňujících informací * pomocí komunikační infrastruktury. Centrály koordinují ověřování kvality informací zadaných do SIS II.
 • Uplatňuje protokoly a technické postupy zajišťující soulad svého N-SIS II s CS-SIS za účelem okamžitého a účinného přenosu údajů.
 • Odpovídá za zajištění toho, že údaje jsou správné, aktuální a jsou do SIS II vloženy v souladu se zákonem. Může upravit, přidávat, opravovat, aktualizovat nebo mazat pouze ty údaje, které vložila.
 • Přijme bezpečnostní plán na ochranu údajů a předcházení neoprávněnému přístupu.
 • Uplatňuje svá pravidla profesního tajemství a důvěrnosti.
 • Zaznamenává do svého N.SIS II všechny výměny osobních údajů v rámci CS-SIS, když nepoužívá vnitrostátní kopie.
 • Zajišťuje, aby všechny orgány s právem přístupu k údajům v SIS II dodržovaly nařízení a rozhodnutí.
 • Poskytuje zaměstnancům náležitou odbornou přípravu ohledně bezpečnosti údajů a pravidel ochrany.
 • Odpovídá za jakoukoli újmu způsobenou nějaké osobě v důsledku používání N.SIS II.
 • Zajišťuje, aby jakékoli zneužití údajů vložených do SIS II nebo jakákoli výměna doplňujících informací podléhaly účinným, přiměřeným a odrazujícím sankcím.

Řídící orgán (eu-LISA) odpovídá za:

 • provozní řízení centrálního SIS II, aby fungoval 24 hodin denně 7 dní v týdnu,
 • komunikační infrastrukturu (dohled nad ní, její bezpečnost a koordinaci vztahů se zeměmi EU),
 • bezpečnostní plán, včetně opatření pro mimořádné situace, na ochranu údajů a kritické infrastruktury a k předcházení neoprávněnému přístupu nebo používání (Komise dělá totéž u komunikační infrastruktury),
 • uplatňování vhodných pravidel profesního tajemství a důvěrnosti,
 • zaznamenání veškerého přístupu k osobním údajům v CI-SIS a výměn osobních údajů,
 • postupy sledování SIS II z hlediska výstupů, účinnosti vynaložených prostředků, zabezpečení a kvality služeb,
 • zveřejňování ročních statistik týkajících se kategorií záznamů a četnosti, s jakou země EU vstupují do SIS II.

Ochrana údajů

 • Je zakázáno zpracování citlivých kategorií údajů (rasový či etnický původ, politické názory, náboženské či filozofické názory, členství v odborech a zdraví či sexuální život).
 • Každý má právo na opravu věcně nepřesných údajů nebo výmaz protiprávně uchovávaných údajů, které se jej týkají, a má právo být informován o učiněných opatřeních.
 • Informace nevyhnutelné pro výkon zákonného úkolu nebo z důvodu ochrany práv a svobod třetích stran nemusí být subjektu údajů* sděleny.
 • Každý může podat návrh ve věci přístupu, opravy, výmazu, obdržení informace nebo náhrady újmy v souvislosti se záznamem, který se jej týká.
 • Vnitrostátní orgány dozoru sledují zákonnost zpracování a přenosu osobních údajů ze SIS II a doplňujících informací ve své zemi. Nejméně jednou za čtyři roky provádějí audit.
 • Evropský inspektor ochrany údajů (EDPS) kontroluje činnosti zpracování údajů řídícího orgánu a zajišťuje, aby byl nejméně jednou za čtyři roky proveden audit. Zpráva je zaslána Evropskému parlamentu, řídícímu orgánu, Komisi a vnitrostátním orgánům dozoru.
 • Vnitrostátní orgány dozoru a EDPS úzce spolupracují, vyměňují si příslušné informace a setkávají se alespoň dvakrát do roka.
 • Rozhodnutí 2007/533/SVV stanovuje, že se na osobní údaje zpracovávané v jeho rámci vztahuje úmluva Rady Evropy z roku 1981 o ochraně osob se zřetelem na automatizované zpracování osobních dat.

ODKDY NAŘÍZENÍ A ROZHODNUTÍ PLATÍ?

Nařízení platí ode dne 17. ledna 2007.

Rozhodnutí platí ode dne 28. srpna 2007.

KONTEXT

Revize právního rámce SIS II

Dne 19. listopadu 2018 přijala Rada tři nařízení o používání Schengenského informačního systému, která postupně nahrazují současné nařízení a rozhodnutí, aby byly řešeny případné mezery v systému a bylo zavedeno několik zásadních změn u druhů vkládaných záznamů (viz přehled o posíleném Schengenském informačním systému). To přispěje k posílení boje proti terorismu a závažné trestné činnosti a k zajištění vysoké úrovně bezpečnosti v celé EU a pomůže k řízení migrace.

Nový právní rámec tvoří nařízení:

 • v oblasti policejní a justiční spolupráce v trestních věcech (nařízení 2018/1862)
 • v oblasti hraničních kontrol (nařízení 2018/1861)
 • v oblasti navracení nelegálně pobývajících státních příslušníků třetích zemí (nařízení 2018/1860).

Nová nařízení, která mají nabýt účinnosti postupně do prosince 2021, zavádějí další kategorie záznamů do systému, např.

 • záznamy pořízené pro účely vyšetřovacích kontrol, mezilehlý krok mezi skrytými kontrolami a zvláštními kontrolami, který umožňuje vyslechnout určité osoby,
 • záznamy o neznámých podezřelých nebo hledaných osobách, zajišťující vložení otisků prstů nebo dlaní, které byly objeveny na místě závažného trestného činu nebo teroristických útoků a o kterých se předpokládá, že patří pachateli, do SIS,
 • preventivní záznamy týkající se dětí ohrožených únosem rodiči, jakož i dětí a zranitelných osob, jimž musí být z důvodu jejich vlastní ochrany zabráněno v cestování (např. pokud by cesta mohla vést k riziku nuceného sňatku, mrzačení ženských pohlavních orgánů nebo obchodování s lidmi),
 • záznamy pro účely navracení, záznam v souvislosti s rozhodnutími o navracení vydanými proti nelegálně pobývajícím státním příslušníkům třetích zemí, čímž se zlepší výměna informací v souvislosti s rozhodnutími o navracení.

Rozšiřují též seznam věcí, pro které lze pořizovat záznamy, včetně falešných dokumentů a vysoce hodnotných identifikovatelných věcí, jakož i IT zařízení.

Kromě toho se zavádí povinnost pořizovat v SIS oznámení, pokud jde o zákaz vstupu pro státní příslušníky třetích zemí.

Nařízení zavádějí možnost používat zobrazení obličeje pro účely identifikace, zejména s cílem zajistit důslednost postupů při ochraně hranic. To umožňuje i začlenění profilu DNA pro snadnější identifikaci pohřešovaných osob v případech, kdy nejsou k dispozici nebo nejsou vhodné k identifikaci otisky prstů, fotografie nebo zobrazení obličeje.

Europol má přístup ke všem kategoriím údajů v SIS a může si vyměňovat doplňující informace s vnitrostátními centrálami Sirene v EU. Země EU musí navíc informovat Europol o veškerých shodách, které se objeví při hledání osob v souvislosti s teroristickým činem. Pro účely stanovené v jejím mandátu bude mít přístup k těmto kategoriím záznamů v SIS i Evropská pohraniční a pobřežní stráž (Frontex).

Další informace

Další informace získáte zde:

KLÍČOVÉ POJMY

Záznam: soubor údajů umožňující orgánům identifikovat osobu nebo věc a přijmout náležité opatření.
Doplňující informace: informace, které nejsou součástí údajů v záznamech uložených v SIS, ale souvisejí s nimi.
Subjekt údajů: identifikovaná nebo identifikovatelná fyzická osoba.

HLAVNÍ DOKUMENTY

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1987/2006 ze dne 20. prosince 2006 o zřízení, provozu a využívání Schengenského informačního systému druhé generace (SIS II) (Úř. věst. L 381, 28.12.2006, s. 4–23)

Následné změny nařízení (ES) č. 1987/2006 byly začleněny do původního dokumentu. Toto konsolidované znění má pouze dokumentární hodnotu.

Rozhodnutí Rady 2007/533/SVV ze dne 12. června 2007 o zřízení, provozování a využívání Schengenského informačního systému druhé generace (SIS II) (Úř. věst. L 205, 7.8.2007, s. 63–84)

Viz konsolidované znění.

SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1726 ze dne 14. listopadu 2018 o Agentuře Evropské unie pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva (eu-LISA) a o změně nařízení (ES) č. 1987/2006 a rozhodnutí Rady 2007/533/SVV a zrušení nařízení (EU) č. 1077/2011 (Úř. věst. L 295, 21.11.2018, s. 99–137)

Viz konsolidované znění.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1860 ze dne 28. listopadu 2018 o využívání Schengenského informačního systému při navracení neoprávněně pobývajících státních příslušníků třetích zemí (Úř. věst. L 312, 7.12.2018, s. 1–13)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1861 ze dne 28. listopadu 2018 o zřízení, provozu a využívání Schengenského informačního systému (SIS) v oblasti hraničních kontrol, o změně Úmluvy k provedení Schengenské dohody a o změně a zrušení nařízení (ES) č. 1987/2006 (Úř. věst. L 312, 7.12.2018, s. 14–55)

Viz konsolidované znění.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1862 ze dne 28. listopadu 2018 o zřízení, provozu a využívání Schengenského informačního systému (SIS) v oblasti policejní spolupráce a justiční spolupráce v trestních věcech, o změně a o zrušení rozhodnutí Rady 2007/533/SVV a o zrušení nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1986/2006 a rozhodnutí Komise 2010/261/EU (Úř. věst. L 312, 7.12.2018, s. 56–106)

Viz konsolidované znění.

Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2016/1345 ze dne 4. srpna 2016 o minimálních normách kvality údajů pro zápisy otisků prstů v rámci Schengenského informačního systému druhé generace (SIS II) (Úř. věst. L 213, 6.8.2016, s. 15–20)

Prováděcí rozhodnutí Komise 2013/115/EU ze dne 26. února 2013 o příručce SIRENE a dalších prováděcích opatřeních k Schengenskému informačnímu systému druhé generace (SIS II) (Úř. věst. L 71, 14.3.2013, s. 1–36)

Viz konsolidované znění.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1077/2011 ze dne 25. října 2011, kterým se zřizuje Evropská agentura pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva (Úř. věst. L 286, 1.11.2011, s. 1–17)

Viz konsolidované znění.

Rozhodnutí Komise 2007/171/ES ze dne 16. března 2007, kterým se stanoví požadavky na síť Schengenského informačního systému druhé generace (3. pilíř) (Úř. věst. L 79, 20.3.2007, s. 29–37)

Poslední aktualizace 20.08.2019

Top