EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Nepsané prameny evropského práva: subsidiární právo

Nepsané prameny evropského práva: subsidiární právo

 

PŘEHLED DOKUMENTŮ:

Článek 19 Smlouvy o Evropské unii

CO JE CÍLEM ČLÁNKU 19 SMLOUVY O EVROPSKÉ UNII?

KLÍČOVÉ BODY

Co je to subsidiární právo?

 • Subsidiární právo označuje nepsané prameny práva EU, které doplňují primární a sekundární prameny.
 • Tyto prameny SDEU používá jako právní normy v případech, kdy primárnísekundární právo nezajistí vyřešení problému.

Co jsou to subsidiární prameny práva?

 • Mezi subsidiární prameny patří judikatura* SDEU, mezinárodní právo* a obecné principy práva. Tyto 3 prameny se vzájemně překrývají.
 • Judikatura SDEU
  • Při výkladu práva EU musí být SDEU často poměrně kreativní, aby překlenul mezery v primárním a/nebo sekundárním právu.
  • Jeho rozhodnutí poskytují oficiální a právně závazný výklad práva EU a jako takové jsou (i samotným SDEU) považovány za pramen práva.
 • Mezinárodní právo
  • Mezinárodní právo (včetně mezinárodních dohod uzavřených EU a zeměmi EU) SDEU využívá při vytváření judikatury v případě, že se jeho pravidla vztahují na EU a nejsou neslučitelná se specifickou strukturou EU.
  • Kromě právních závazků EU a zemí EU je mezinárodní právo pro SDEU také zdrojem inspirace při vytváření obecných právních principů.
 • Obecné principy práva
  • Obecné zásady rozpracované judikaturou SDEU umožnily Soudnímu dvoru zavést pravidla v různých oblastech, které nejsou zmíněny Smlouvami.
  • Obecné principy práva EU mohou být společné všem vnitrostátním právním systémům zemí EU a slučitelné s cíli EU, nebo specifické pro EU, i pokud se třeba inspirovaly principy zakotvenými v určitých vnitrostátních právních systémech.

Základní práva

 • Základní práva (článek 6 Smlouvy o Evropské unii (SEU)) jsou speciální kategorií pramenů práva:
  • částečně primární – čl. 6 odst. 1 SEU přiznává Listině základních práv Evropské unie stejnou právní hodnotu jako Smlouvám,
  • částečně subsidiární – čl. 6 odst. 3 SEU za obecné principy práva EU výslovně uznává „základní práva Evropské úmluvy o ochraně lidských práv a svobod vyplývající z ústavních tradic společných členským státům“.

KLÍČOVÉ POJMY

Rozhodnutí o předběžné otázce: rozhodnutí Soudního dvora Evropské unie v reakci na otázku, kterou předložil vnitrostátní soud a která se týká výkladu nebo platnosti práva EU, čímž se přispívá k jednotnému výkladu tohoto práva.
Judikatura: právo vytvořené na základě starších právních věcí.
Mezinárodní právo: soubor pravidel, která řídí právní vztahy mezi státy nebo národy.

HLAVNÍ DOKUMENT

Konsolidované znění Smlouvy o Evropské Unii – Hlava III – Ustanovení o orgánech – Článek 19 (Úř. věst. C 202, 7.6.2016, s. 27)

SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY

Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie – Část první – Zásady – Hlava I – Druhy a oblasti pravomocí Unie – Článek 6 (Úř. věst. C 202, 7.6.2016, s. 52–53)

Poslední aktualizace 12.03.2018

Top