EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Pravidla pro přístup do Vízového informačního systému (VIS) EU

Pravidla pro přístup do Vízového informačního systému (VIS) EU

PŘEHLED DOKUMENTU:

Rozhodnutí 2008/633/SVV: přístup určených orgánů zemí EU a Europolu do Vízového informačního systému

PŘEHLED

CO JE ÚKOLEM TOHOTO ROZHODNUTÍ?

Vízový informační systém (VIS) je nástroj, který podporuje provádění společné vízové politiky EU. Schengenským státům umožňuje výměnu vízových údajů. Tvoří jej centrální počítačový systém a komunikační infrastruktura, která tento centrální systém spojuje s vnitrostátními systémy.

Toto rozhodnutí umožňuje používat VIS pro účely prevence, odhalování a vyšetřování teroristických trestných činů a jiných závažných trestných činů.

Přístup do VIS umožňuje určeným donucovacím orgánům (například orgánům odpovědným za boj proti terorismu nebo závažným trestným činům, např. obchodu s drogami nebo obchodování s lidmi) v zemích schengenského prostorua Europolu.

Pokud jsou splněny podmínky přístupu, musí vnitrostátní určené orgány dodržovat postup přístupu do VIS.

Rozhodnutí také stanoví pravidla na ochranu osobních údajů držitelů víz.

KLÍČOVÉ BODY

VIS propojuje konzuláty v zemích mimo EU a všechny přechody na vnějších hranicích schengenských států. Zpracovává údaje a rozhodnutí vztahující se k žádostem o krátkodobá víza k pobytu v schengenském prostoru nebo k jeho průjezdu. VIS brání zneužívání podvodných vízových dokladů tím, že pomáhá pohraniční stráži při ověřování toho, zda nositel víza je také jeho právoplatným držitelem.

Přístup k údajům VIS by měl probíhat pouze v jednotlivých případech na základě písemné či elektronické žádosti.

Určené orgány mohou do VIS nahlížet pouze v případě, že je to nezbytné nebo pokud mají rozumné důvody se domnívat, že jim toto vyhledávání pomůže při prevenci, odhalování či vyšetřování závažných trestných činů. Může se například jednat o případy terorismu nebo osoby přímo či nepřímo spojené s terorismem nebo jinými závažnými trestnými činy.

Europol má do VIS přístup pouze v rozsahu svého mandátu, a pokud je to nezbytné účely plnění jeho úkolů.

Druh informací vyhledávaných ve VIS

Vyhledávání ve VIS je omezeno na specifické údaje, k nimž patří:

příjmení, jméno, pohlaví, místo, datum a země narození,

současná státní příslušnost žadatele o vízum a jeho státní příslušnost při narození,

druh a číslo cestovního dokladu,

účel cesty a zamýšlený den příjezdu a odjezdu,

zamýšlený hraniční přechod prvního vstupu nebo zamýšlená trasa průjezdu,

otisky prstů,

druh víza a číslo vízového štítku,

podrobnosti o osobě, která zaslala pozvání pro žadatele o víza atd.

Pokud je vyhledávání s využitím některých výše uvedených údajů úspěšné, mohou orgány kromě toho získat přístup k jiným údajům, například fotografiím.

Ochrana osobních údajů a bezpečnost údajů

Při zpracovávání osobních údajů v souladu s tímto rozhodnutím musí každá země EU zajistit náležitou úroveň ochrany údajů.

Třetím zemím nebo mezinárodním organizacím se osobní data smí předávat pouze v naléhavých případech a pro účely prevence a odhalování závažných trestných činů. V těchto případech je však nutné získat souhlas těch zemí EU, které údaje do VIS vložily.

Země EU musí také zajistit bezpečnost údajů ve VIS během jejich přenosu určeným orgánům.

ODKDY ROZHODNUTÍ PLATÍ?

Rozhodnutí Rady (EU) 2015/1956 stanovilo, že datum, kdy mělo rozhodnutí 2008/633/SVV vstoupit v platnost, je 1. září 2013.

KONTEXT

Systém VIS byl zřízen rozhodnutím Rady 2004/512/ES ze dne 8. června 2004. Dne 7. března 2005 přijala Rada závěry stanovící, že by měl být orgánům zemí EU pro účely boje proti terorismu a jiným trestným činům zaručen přístup do VIS.

AKT

Rozhodnutí Rady 2008/633/SVV ze dne 23. června 2008 o konzultačním přístupu určených orgánů členských států a Europolu do Vízového informačního systému (VIS) pro účely prevence, odhalování a vyšetřování teroristických trestných činů a jiných závažných trestných činů (Úř. věst. L 218, 13.8.2008, s. 129–136)

SOUVISEJÍCÍ AKTY

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 767/2008 ze dne 9. července 2008 o Vízovém informačním systému (VIS) a o výměně údajů o krátkodobých vízech mezi členskými státy (nařízení o VIS) (Úř. věst. L 218, 13.8.2008, s. 60–81)

Postupné změny a opravy nařízení (ES) č. 767/2008 byly začleněny do základního textu. Toto konsolidované znění je pouze pro informaci.

Poslední aktualizace 23.11.2015

Top