EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Finanční nástroj pro rozvojovou spolupráci – DCI (2007–2013)

This summary has been archived and will not be updated, because the summarised document is no longer in force or does not reflect the current situation.

Finanční nástroj pro rozvojovou spolupráci – DCI (2007–2013)

Finanční nástroj pro rozvojovou spolupráci zlepšuje předchozí rámce rozvojové spolupráce Společenství, a to sloučením různých zeměpisných a tematických programů do jednoho nástroje.

AKT

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1905/2006 ze dne 18. prosince 2006, kterým se zřizuje finanční nástroj pro rozvojovou spolupráci (Viz pozměňovací akt(y)).

PŘEHLED

Toto nařízení zřizuje finanční nástroj pro rozvojovou spolupráci (DCI), který nahrazuje řadu zeměpisných a tematických nástrojů, které byly vytvářeny v průběhu času podle aktuálních požadavků. Jeho cílem je zlepšit rozvojovou spolupráci.

V rámci tohoto nástroje Evropská společenství financují opatření zaměřená na podporu zeměpisné spolupráce s rozvojovými zeměmi, které jsou zahrnuté do seznamu příjemců pomoci Výboru pro rozvojovou pomoc Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD/DAC). Tyto země jsou uvedeny v příloze I tohoto nařízení.

Nařízení zdůrazňuje, že politika rozvojové spolupráce Společenství se řídí rozvojovými cíli tisíciletí a že všeobecný rámec pro činnost Společenství v oblasti rozvoje stanoví „Evropský konsensus“. Dále potvrzuje, že cíle této politiky jsou snížení chudoby, udržitelný hospodářský a sociální rozvoj a hladké a postupné zapojování rozvojových zemí do světového hospodářství.

Charakteristika nástroje

Nařízení stanoví, že podpora Společenství se provádí prostřednictvím zeměpisných a tematických programů a přes program doprovodných opatření pro země Afriky, Karibiku a Tichomoří (AKT), jež jsou signatáři protokolu o cukru.

Zeměpisné programy zahrnují spolupráci s partnerskými zeměmi a regiony na základě zeměpisného vymezení. Pokrývají pět oblastí, a to Latinskou Ameriku, Asii, Střední Asii, Blízký Východ a jižní Afriku. Pomoc Společenství poskytovaná těmto zemím se zaměřuje na podporu opatření v těchto oblastech spolupráce:

 • podpora provádění politik zaměřených na vymýcení chudoby a na dosažení rozvojových cílů tisíciletí;
 • uspokojení základních potřeb obyvatelstva, zejména pokud jde o základní vzdělávání a zdraví;
 • podpora sociální soudržnosti a zaměstnanosti;
 • podpora správy věcí veřejných, demokracie, lidských práv a podpora institucionálních reforem;
 • pomoc partnerským zemím a regionům v oblasti obchodu a regionální integrace;
 • podpora udržitelného rozvoje prostřednictvím ochrany životního prostředí a udržitelného hospodaření s přírodními zdroji;
 • podpora udržitelného integrovaného řízení vodních zdrojů a podpora většího využívání udržitelných energetických technologií;
 • pomoc v situacích po skončení krize a v nestabilních státech.

Přijatá opatření se liší podle specifických potřeb jednotlivých zemí, s přihlédnutím ke zvláštní situaci v Latinské Americe, Asii, na Blízkém východě nebo v jižní Africe.

Vedle zeměpisných programů se uplatňují též tematické programy. Pokrývají specifickou oblast činnosti, jež je v zájmu skupiny partnerských zemí, které nejsou určeny zeměpisnými kritérii, nebo činnosti spolupráce zaměřené na různé regiony či skupiny partnerských zemí, nebo také mezinárodní činnost bez zvláštního zeměpisného vymezení. Jinými slovy, jejich působnost je širší než působnost zeměpisných programů spolupráce, protože zahrnují nejen země způsobilé pro zeměpisnou spolupráci v rámci DCI, ale také země a regiony způsobilé v rámci Evropského rozvojového fondu (ERF) a podle nařízení (ES) č. 1638/2006.

Nařízení stanoví pět tematických programů, které se týkají těchto oblastí:

Nařízení rovněž zavádí program doprovodných opatření ve prospěch 18 zemí AKT, jež jsou signatáři protokolu o cukru (jsou uvedené v příloze III nařízení). Cílem těchto opatření je podpora jejich procesu přizpůsobování, neboť jsou konfrontovány s novými tržními podmínkami v důsledku reformy režimu cukru Společenství.

Řízení a provádění

U zeměpisných programů Komise vypracuje strategický dokument a orientační víceletý program a přijímá roční akční program pro každou partnerskou zemi nebo region. V případě tematických programů vypracovává tematické strategické dokumenty a přijímá roční akční programy.

Komise určí víceleté orientační příděly v rámci každého zeměpisného programu, s přihlédnutím ke specifičnosti různých programů a konkrétním obtížím, kterým čelí země nebo regiony během krize nebo konfliktu nebo země či regiony s častým výskytem přírodních katastrof.

Může také vyčlenit zvláštní finanční příděl pro účely posílení spolupráce mezi nejvzdálenějšími regiony EU a sousedními partnerskými zeměmi a regiony. V případě přírodních katastrof nebo krizí, které nemohou být financovány podle nařízení (ES) č. 1717/2006 a (ES) č. 1257/1996, může Komise přijmout zvláštní opatření, která nejsou stanovena ve strategických dokumentech ani ve víceletých orientačních programech.

Subjekty způsobilé k financování jsou mimo jiné tyto:

 • partnerské země a regiony a jejich instituce;
 • decentralizované subjekty v partnerských zemích (obce, okresy, kraje a regiony);
 • společné orgány zřízené partnerskými zeměmi a regiony a Společenstvím;
 • mezinárodní organizace;
 • agentury EU;
 • některé subjekty a orgány členských států, partnerských zemí a regionů a jakýchkoliv jiných třetích zemí, pokud přispívají k dosažení cílů tohoto nařízení.

Podle tohoto nařízení může Společenství financovat mimo jiné projekty a programy, přispívat do vnitrostátních fondů zřízených partnerskými zeměmi a regiony za účelem získání společného financování od více dárců, přispívat do fondů zřízených jedním nebo více dárci za účelem společného provádění opatření, twinningovým programům, na dotace úrokových sazeb zejména pro úvěry související s životním prostředím a na oddlužení v rámci mezinárodně dohodnutých programů snižování zadluženosti.

Tato opatření jsou způsobilá ke spolufinancování ze strany členských států a jejich regionálních a místních orgánů, dalších dárcovských zemí, mezinárodních organizací, společností, firem a jiných soukromých organizací a podniků, jiných nestátních subjektů a partnerských zemí, které jsou příjemci finančních prostředků.

Finanční rámec pro provádění tohoto nařízení na období 2007–2013 činí 16,897 miliardy EUR: 10,057 miliardy EUR na zeměpisné programy, 5,596 miliardy EUR na tematické programy a 1,244 miliardy EUR na země AKT, jež jsou signatáři protokolu o cukru.

Komise pravidelně sleduje a hodnotí provádění svých programů. Předkládá výroční zprávu o výsledcích uplatňování tohoto nařízení Evropskému parlamentu a Radě.

Komisi je při její práci nápomocen výbor.

Nejpozději do 31. prosince 2010 musí Komise předložit hodnotící zprávu o provádění tohoto nařízení v prvních třech letech a v případě potřeby i legislativní návrh jeho nezbytných úprav.

Článek 39 nařízení zrušuje různá nařízení týkající se:

 • přístupu k vnější pomoci Společenství;
 • prosazování rovnosti žen a mužů v rámci rozvojové spolupráce;
 • programu AENEAS;
 • boje proti chorobám spojeným s chudobou v rozvojových zemích;
 • reprodukčního a sexuálního zdraví a práv v rozvojových zemích;
 • pomoci vykořeněným skupinám obyvatel v asijských a latinskoamerických rozvojových zemích;
 • zachování a udržitelného hospodaření s tropickými pralesy a jinými lesy v rozvojových zemích;
 • plného začlenění rozměru životního prostředí do procesu rozvoje;
 • rozvojové spolupráce s Jihoafrickou republikou;
 • decentralizované spolupráce;
 • spolufinancování akcí s evropskými nevládními organizacemi;
 • politiky potravinové pomoci a jejího řízení;
 • finanční a technické pomoci rozvojovým zemím v Asii a Latinské Americe a hospodářské spolupráce s nimi.

Odkazy

Akt

Vstup v platnost - Datum ukončení platnosti

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník

Nařízení (ES) č. 1905/2006 [Přijetí: spolurozhodování COD/2004/0220]

28. 12. 2006–31. 12. 2013

-

Úř. věst. L 378ze dne 27. 12. 2006

Pozměňovací akt(y)

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník

Nařízení (ES) č. 960/2009

18. 10. 2009

-

Úř. věst. L 270ze dne 15. 10. 2009

Postupné změny a opravy nařízení (ES) č. 1905/2006 byly začleněny do základního textu. Toto konsolidované znění slouží pouze pro informativní účely.

SOUVISEJÍCÍ AKTY

Návrh nařízení (EU) Evropského parlamentu a Rady ze dne 17. března 2010, kterým se mění nařízení (ES) č. 1905/2006, kterým se zřizuje finanční nástroj pro rozvojovou spolupráci. (KOM(2010) 102 v konečném znění – nebyl zveřejněn v Úředním věstníku). Evropská unie (EU) hodlá pomoci tradičním producentům banánů ze zemí Afriky, Karibiku a Tichomoří (AKT), aby se připravily na liberalizaci svého systému vývozů do Evropy. S ukončením preferenčního obchodního režimu, který výrobci těchto zemí až dosud využívali, bude tedy třeba spustit program doprovodných opatření.

Doprovodná opatření ze strany EU umožní:

 • posílení konkurenceschopnosti tradičního odvětví produkce banánů;
 • podporu hospodářské diverzifikace prostřednictvím rozvoje nových odvětví činnosti;
 • zabývat se všemi dopady liberalizace, zejména v souvislosti s makroekonomickou stabilitou, zaměstnaností, sociálními službami a využíváním půdy.

Tato doprovodná opatření se provádějí v rámci finančního nástroje pro rozvojovou spolupráci.

Postup spolurozhodování: (COD 2010/0059)

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady ze dne 21. dubna 2009, kterým se mění nařízení (ES) č. 1905/2006, kterým se zřizuje finanční nástroj pro rozvojovou spolupráci, a nařízení (ES) č. 1889/2006 o zřízení nástroje pro financování podpory demokracie a lidských práv ve světě (KOM(2009)194 v konečném znění - nebyl zveřejněn v Úředním věstníku). Z finančního nástroje pro rozvojovou spolupráci se v současnosti vyjímají některé náklady. Může však být nezbytné vzít v úvahu daně, cla a jiné poplatky, které vznikly účastníkům programů a projektů. V přijímajících zemích často chybí mechanismy k osvobození od určitých plateb a jejich daňové zákony se stále vyvíjejí. Proto musí být toto nařízení dostatečně pružné, aby se přizpůsobilo těmto skutečnostem.

Postup spolurozhodování: (COD 2009/0060)

Poslední aktualizace: 20.10.2010

Top