EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Používání doplňkových látek ve výživě zvířat

Používání doplňkových látek ve výživě zvířat

 

PŘEHLED DOKUMENTU:

Nařízení (ES) č. 1831/2003 o doplňkových látkách používaných ve výživě zvířat

CO JE CÍLEM TOHOTO NAŘÍZENÍ?

Stanoví standardizovaný postup pro povolování doplňkových látek* ve výživě a stanoví pravidla označování, uvádění na trh a používání.

KLÍČOVÉ BODY

Oblast působnosti

Nařízení se uplatňuje na všechny doplňkové látky ve výživě a premixy*. Nevztahuje se na:

Obecné aspekty

Na trh se smějí uvádět a používat pouze povolené doplňkové látky ve výživě. Povolení jsou udělována pro používání v krmivech určených pro konkrétní zvířecí druhy nebo kategorie a pro zvláštní podmínky používání.

Doplňkové látky lze klasifikovat takto:

 • technologické (např. konzervanty, antioxidanty, emulgátory, stabilizátory, regulátory kyselosti, doplňkové látky k silážování (tráva nebo jiné pícniny stlačené a uložené ve vzduchotěsných podmínkách, zpravidla v silu)),
 • senzorické (např. zchutňující látky, barviva),
 • nutriční (např. vitaminy, minerály, aminokyseliny, stopové prvky),
 • zootechnické (např. látky zvyšující stravitelnost, stabilizátory střevní flóry),
 • kokcidiostatika a histomonostatika.

Tyto kategorie jsou dále rozděleny na funkční skupiny podle hlavních funkcí doplňkových látek.

Antibiotika, jiná než kokcidiostatika a histomonostatika, nejsou doplňkové látky ve výživě.

Druhy povolení

Existují dva druhy povolení:

 • Povolení vydaná držiteli povolení na doplňkové látky ve výživě v kategoriích „zootechnické doplňkové látky“ a „kokcidiostatika a histomonostatika“, jakož i doplňkové látky skládající se z geneticky modifikovaných organismů, tyto organismy obsahující nebo z nich vyrobené.
 • Povolení vydaná držiteli povolení pro látky náležející do kategorií doplňkových látek „technologické doplňkové látky“, „senzorické doplňkové látky“ a „nutriční doplňkové látky“.

Povolení jsou platná na deset let v celém Evropském hospodářském prostoru (EHP). Lze je obnovit na dalších deset let. Žádost o obnovení musí být zaslána Evropské komisi nejméně jeden rok před koncem platnosti povolení. Postup obnovení je stanoven v nařízení.

Nařízení stanoví i postup pozměnění povolení, zrušení jeho platnosti a jeho přezkoumání.

Postup povolení

 • Žádosti o povolení jsou předkládány Komisi. O žádostech jsou uvědomeny země EU a následně jsou žádosti postoupeny Evropskému úřadu pro bezpečnost potravin (EFSA).
 • Žadatel musí úřadu EFSA zaslat kopii žádosti a úplnou dokumentaci:
  • jméno a adresa žadatele,
  • popis výrobního postupu,
  • zpracování a předpokládané užití,
  • navrhované podmínky pro uvedení doplňkové látky na trh,
  • studie bezpečnosti a účinnosti atd.
 • Úřad EFSA je odpovědný za provedení hodnocení rizik na základě dokumentace předložené žadatelem.
 • Žadatel musí zaslat i vzorky doplňkové látky do referenční laboratoře Společenství k analýze.
 • Úřad EFSA může požádat žadatele o další informace během hodnotícího postupu.
 • Doplňkové látky určené pro použití ve výživě zvířat musí předtím, než je povoleno používání a uvedení na trh, obdržet kladné stanovisko. Do šesti měsíců od obdržení žádosti vydá EFSA stanovisko na základě informací poskytnutých žadatelem. Součástí stanoviska je hodnotící zpráva vypracovaná referenční laboratoří. Je-li stanovisko kladné, musí obsahovat informace o zvláštních podmínkách nebo omezeních týkajících se manipulace, požadavků na monitorování v období po uvedení látky na trh a užití, včetně druhů a kategorií zvířat, pro které je doplňková látka určena. Patří sem i informace o zvláštních požadavcích na označení doplňkové látky a případně návrh na stanovení maximálních limitů reziduí v příslušných potravinách živočišného původu.
 • Na základě stanoviska úřadu EFSA Komise rozhodne o tom, zda doplňkovou látku povolí, nebo zamítne. Komise vypracuje návrh prováděcího nařízení o udělení nebo zamítnutí povolení. Komisi je v tomto postupu nápomocen Stálý výbor pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva – sekce Výživa zvířat.
 • Subjekty podnikající v krmivářském odvětví odpovídají za uvedení doplňkových látek ve výživě na trh a jejich používání a za zajišťování souladu s jakýmikoli podmínkami nebo omezeními uloženými právními předpisy.

Registr EU

Komise zřídila Registr Evropské unie pro doplňkové látky, který je pravidelně aktualizován a odkazuje na příslušné předpisy týkající se povolování. Tyto předpisy zahrnují specifické požadavky na uvádění doplňkových látek na trh.

Skládá se ze dvou částí:

 • První část: Příloha I – obsahuje seznam změn registru a současných povolení.
 • Druhá část: Příloha II – obsahuje seznam doplňkových látek, které budou v brzké době staženy. Tento seznam obsahuje i ty, u nichž je ve sloupci „Datum ukončení platnosti povolení“ uvedeno datum. Tyto doplňující látky již nesmí být uváděny na trh, pokud toto datum již uplynulo.

Registr slouží pro informační účely a nenahrazuje právní akty EU.

Označování

Doplňkové látky musí být označovány viditelně, jasně čitelně a nesmazatelně. Označení musí obsahovat tyto informace:

 • specifický název doplňkových látek podle povolení, funkční skupiny a jejich identifikační číslo,
 • jméno a adresa nebo registrované místo podnikání osoby odpovědné za tyto údaje,
 • čistá hmotnost nebo čistý objem doplňkových látek,
 • případně schvalovací číslo provozu, který doplňkovou látku vyrábí nebo uvádí na trh,
 • návod k použití a jakékoliv bezpečnostní doporučení týkající se použití,
 • zvláštní požadavky uvedené v povolení,
 • referenční číslo šarže a datum výroby.

Nařízení stanoví i požadavky na označování premixů doplňkových látek ve výživě zvířat.

Odkdy je nařízení v platnosti?

Platí ode dne 18. října 2004.

KONTEXT

Další informace získáte zde:

KLÍČOVÉ POJMY

Doplňkové látky: látky, mikroorganismy nebo přípravky, jiné než krmné suroviny a premixy, které se záměrně přidávají do krmiva nebo vody, aby splnily zejména některé z následujících funkcí:
 • uspokojují nutriční požadavky zvířat,
 • mají příznivý vliv na:
  • vlastnosti krmiva nebo živočišných produktů,
  • zbarvení okrasných ryb a ptáků,
  • důsledky živočišné výroby pro životní prostředí,
  • živočišnou produkci,
  • užitkovost nebo dobré životní podmínky zvířat,
 • nebo mají kokcidiostatický nebo histomonostatický účinek.
Premixy: směsi doplňkových látek v krmivech nebo směsi jedné nebo více doplňkových látek s krmnými surovinami nebo vodou použitými jako nosič, které nejsou určeny k přímému krmení zvířat.
Pomocné technické látky: jakákoliv látka, která není konzumována jako krmivo, záměrně použitá při zpracování krmiv nebo krmných surovin, aby splnila technologický účel během úpravy nebo zpracování. To může mít za následek nezamýšlenou, avšak technologicky nevyhnutelnou přítomnost reziduí této látky nebo jejích derivátů v konečném produktu (za podmínky, že tato rezidua nemají nepříznivý účinek na zdraví zvířat, lidské zdraví nebo na životní prostředí a nemají žádné technologické účinky na konečné krmivo).

HLAVNÍ DOKUMENT

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1831/2003 ze dne 22. září 2003 o doplňkových látkách používaných ve výživě zvířat (Úř. věst. L 268, 18.10.2003, s. 29–43)

Postupné změny nařízení (ES) č. 1831/2003 byly začleněny do původního dokumentu. Toto konsolidované znění má pouze dokumentární hodnotu.

SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY

Nařízení Komise (ES) č. 429/2008 ze dne 25. dubna 2008 o prováděcích pravidlech k nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1831/2003, pokud jde o vypracování a podávání žádostí a vyhodnocování a povolování doplňkových látek (Úř. věst. L 133, 22.5.2008, s. 1–65)

Poslední aktualizace 29.05.2018

Top