Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Summaries of EU Legislation

Zvláštní program Trestní soudnictví (2007–2013)

Go to the summaries’ table of contents

Zvláštní program Trestní soudnictví (2007–2013)

Toto rozhodnutí zavádí zvláštní program Trestní soudnictví. Tento program představuje jeden z pěti pilířů obecného programu Základní práva a spravedlnost, jehož cílem je vytvořit v Evropské unii (EU) skutečný prostor svobody, bezpečnosti a práva. Program Trestní soudnictví by měl zlepšit spolupráci a vzájemnou důvěru mezi soudními orgány a právníky v zemích EU.

AKT

Rozhodnutí Rady 2007/126/SVV ze dne 12. února 2007, kterým se na období 2007–2013 zavádí zvláštní program „Trestní soudnictví“ jakožto součást obecného programu Základní práva a spravedlnost

PŘEHLED

Toto rozhodnutí zavádí zvláštní program Trestní soudnictví. Tento program je jeden z pěti zvláštních programů, které tvoří obecný program Základní práva a spravedlnost, jehož cílem je vytvořit v Evropské unii (EU) prostor svobody, bezpečnosti a práva.

Program Trestní soudnictví zahrnuje období od 1. ledna 2007 do 31. prosince 2013.

Obecné cíle

Účelem programu Trestní soudnictví je vytvoření prostoru svobody, bezpečnosti a práva. Má čtyři hlavní cíle:

 • prosazovat soudní spolupráci v trestních věcech;
 • vzájemné přiblížení soudních systémů zemí EU a soudního systému EU;
 • zlepšit kontakty a výměnu informací a osvědčených postupů mezi právními, soudními a správními orgány a právnickými profesemi a podporovat vzdělávání příslušníků soudcovského stavu;
 • dále zlepšovat vzájemnou důvěru mezi soudními orgány.

Konkrétní cíle

Program Trestní soudnictví poněkud podrobněji usiluje o prosazování soudní spolupráce v trestních věcech zaměřenou na:

 • podporu vzájemného uznávání soudních rozhodnutí;
 • sbližování soudních systémů zemí EU v trestních věcech, zejména u závažné trestné činnosti s přeshraničním rozměrem;
 • zavádění minimálních norem týkajících se některých hledisek trestního práva procesního;
 • předcházení sporů o příslušnost;
 • zlepšení výměny informací například využíváním počítačového systému pro výměnu informací z národních trestních rejstříků;
 • podporu ochrany obžalovaných a pomoc obětem;
 • posílení spolupráce zemí EU s Eurojustem;
 • podporu opatření s cílem opětovného začlenění pachatelů do společnosti.

Program má také dosáhnout následujících konkrétních cílů:

 • zlepšit vzájemnou znalost právních a soudních systémů zemí EU a posilovat tvorbu sítí, vzájemnou spolupráci, výměnu a šíření informací a osvědčených postupů;
 • zajistit řádné provádění a hodnocení opatření EU v oblasti soudní spolupráce v trestních věcech;
 • zlepšit informovanost veřejnosti o právních systémech zemí EU a přístup ke spravedlnosti;
 • podporovat odbornou přípravu profesí spojených se soudnictvím v oblasti práva EU;
 • zlepšit vzájemné porozumění mezi zeměmi EU pro rozvoj vzájemné důvěry;
 • zavést počítačový systém výměny informací o záznamech v trestních rejstřících a zkoumat možnost zavedení dalších typů výměny informací.

Způsobilé akce

Program Trestní soudnictví podporuje různé iniciativy. Například se jedná o tyto druhy akcí:

 • akce prováděné Komisí, například výzkum, provádění konkrétních projektů, formulování ukazatelů a metodik, rozvoj sítí odborníků v jednotlivých zemích a šíření informací;
 • nadnárodní projekty v zájmu Unie předložené několika spolupracujícími zeměmi EU (nejméně dvě země EU nebo nejméně jedna země EU a jedna další země, buď přistupující, nebo kandidátská země);
 • činnosti nevládních organizací nebo jiných subjektů sledujících cíl v obecném evropském zájmu;
 • výdaje Evropské soudní sítě pro další vzdělávání , která v rámci tohoto programu může získat provozní grant;
 • národní projekty v rámci zemí EU mohou být jednotlivě podpořeny v rámci tohoto programu za určitých podmínek.

Cílové skupiny

Program je určen zejména profesím spojeným se soudnictvím, národním orgánům a obecně všem občanům Unie.

Program je otevřen veřejným i soukromým organizacím, včetně profesních organizací, univerzit, výzkumných a vzdělávacích ústavů, právníků a nevládních organizací. Je také otevřený výdělečným organizacím, ale pouze za určitých podmínek.

Země mimo EU a mezinárodní organizace se mohou nadnárodních projektů účastnit pouze jako partneři.

Typy financování z EU

V rámci programu existují dva typy financování z EU:

 • granty, které se obvykle udělují na základě výzev k předložení nabídek, a jedná se o provozní granty a granty na akce. Roční pracovní program musí upřesnit minimální podíl ročních výdajů, které mají být přiděleny v rámci grantů. Minimální podíl činí alespoň 65 %. Musí také upřesnit maximální podíl spolufinancování projektů;
 • počítá se s veřejnými zakázkami na doprovodná opatření, jako je nákup služeb a zboží, zejména výdaje na informace a komunikaci, provádění a monitorování projektů, politik, programů a právních předpisů.

Prováděcí opatření

Komise provádí finanční pomoc v souladu s finančním nařízením o souhrnném rozpočtu EU. Komise také přijme roční pracovní program obsahující konkrétní cíle, tematické priority a doprovodná opatření, která jsou financována prostřednictvím smluv na veřejné zakázky.

Při postupech vyhodnocování a udělování grantů se zohlední mimo jiné tato kritéria:

 • soulad s ročním pracovním programem, čtyřmi obecnými cíli, konkrétními cíli a způsobilými akcemi;
 • kvalita akce;
 • množství požadovaných financí z EU;
 • vztah mezi očekávanými výsledky a obecnými cíli, konkrétními cíli a způsobilými akcemi.

Určitá kritéria se vztahují i na přidělení provozních grantů na akce prováděné nevládními organizacemi nebo Evropskou soudní sítí pro další vzdělávání.

Koordinace s dalšími programy

Je nutné vytvořit synergie s dalšími programy, jako je:

Sledování a hodnocení

Pro to, aby Komise mohla sledovat každou akci financovanou tímto programem, musí příjemce financování:

 • předložit technické a finanční zprávy o postupu prací a závěrečnou zprávu do tří měsíců od dokončení akce;
 • po dobu pěti let uchovávat veškeré podklady týkající se výdajů na danou akci a zpřístupnit je Komisi.

Komise zase má:

 • provádět dohled a finanční kontrolu akcí, které jsou výsledkem tohoto programu, zejména na základě kontrol přímo na místě. Účetní dvůr může také provádět audity, aby bylo zajištěno řádné uplatňování výdajů;
 • zajistit, aby se v případě potřeby upravil rozsah nebo podmínky přidělování finanční pomoci a časový harmonogram plateb;
 • zajistit, aby byly podniknuty veškeré další nezbytné kroky v zájmu ověření, že akce jsou řádně prováděny.

Komise musí uplatňovat opatření proti podvodům, korupci a jakýmkoliv jiným protiprávním činnostem. Bude provádět kontroly, získávat neoprávněně vyplacené částky zpět a v případě nesrovnalostí bude uplatňovat sankce.

Komise zajistí pravidelné, nezávislé a vnější sledování a hodnocení programu. Každoročně bude zveřejňovat seznam akcí financovaných v rámci programu.

Odkazy

Akt

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník

Rozhodnutí 2007/126/SVV

24. 2. 2007

-

Úř. věst. L 58 ze dne 24. 2. 2007

Poslední aktualizace: 18.05.2011

Top