EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Příslušnost a rozhodné právo v dědických věcech a evropské dědické osvědčení

PŘEHLED DOKUMENTU:

Nařízení (EU) č. 650/2012 o dědických věcech a o vytvoření evropského dědického osvědčení

PŘEHLED

CO JE ÚKOLEM TOHOTO NAŘÍZENÍ?

 • Poskytuje právní jistotu oprávněným osobám v dědictví s mezinárodním prvkem, předchází vydávání protichůdných rozhodnutí a zjednodušuje řízení. Tím oprávněným osobám v jiné zemi EU usnadňuje vykonávání práv, která na ně přešla nebo jim byla zaručena dědictvím.
 • Stanoví pravidla EU o příslušnosti a rozhodném právu, kterým se dědické věci v EU řídí, jakož i pravidla o uznávání a výkonu rozhodnutí daných v zemi EU a přijímání a výkonu veřejných listin vydaných v zemi EU.
 • Také se jím zavádí evropské dědické osvědčení, které použijí dědici, odkazovníci, vykonavatelé závětí nebo správci pozůstalosti, kteří potřebují prokázat svůj status nebo vykonávat svá práva nebo pravomoci v jiné zemi EU.
 • Přijímání tohoto nařízení se účastní všechny země EU kromě Spojeného království (1), Irska a Dánska, které budou v dědických řízeních s mezinárodním prvkem nadále používat vnitrostátní právo. Ostatní země EU použijí své vnitrostátní právo na uznávání a výkon rozhodnutí vydaných v těchto třech zemích.
 • Nařízení se použije na dědictví osob, které zemřely 17. srpna 2015 nebo později.

KLÍČOVÉ BODY

Oblast působnosti

Toto nařízení se použije na všechny občanské aspekty dědění majetku zemřelých osob.

Nepoužije se na:

 • daňové,
 • celní,
 • či správní věci.

Nařízení se kromě dědění nevztahuje na jiné oblasti občanského práva, jako je úprava majetkových poměrů v manželství, dary a důchodové připojištění.

Příslušnost a rozhodné právo

 • Soudy země EU, na jejímž území měl zůstavitel obvyklý pobyt v době smrti, budou příslušné rozhodovat o dědictví jako o celku.
 • Je pravidlem, že právo, kterým se řídí dědictví, je právo země, kde měl zůstavitel obvyklý pobyt v době smrti. Může to být právo země EU nebo právo třetí země.
 • Každá osoba si může zvolit za právo, jímž se řídí její dědictví, právo země, jejímž je státním příslušníkem. Je-li tato osoba státním příslušníkem země EU, mohou se dotčené strany dohodnout, že o dědictví bude rozhodovat soud této země EU, a ne země, v níž měl zůstavitel obvyklý pobyt.
 • Stejné právo se použije na dědictví jako celek, bez ohledu na povahu dotčeného majetku (movitého nebo nemovitého) nebo zemi, kde se nachází.

Rozhodným právem se bude řídit například:

 • určení oprávněných osob a jejich příslušných podílů,
 • dědická způsobilost,
 • pravomoci dědiců, vykonavatelů závětí a správců pozůstalosti,
 • odpovědnost za dluhy plynoucí z dědictví,
 • rozdělení pozůstalosti.

Uznávání a výkon

Použitím jednoho práva jedním orgánem na dědictví s mezinárodním prvkem nedochází k souběžným řízením s možnými protichůdnými soudními rozhodnutími. Je také zárukou toho, že rozhodnutí vydaná v jedné zemi EU jsou uznávána v celé EU, aniž by bylo vyžadováno zvláštní řízení. Rozhodnutí vykonatelná v zemi EU, kde byla vydána, jsou vykonatelná v jiné zemi EU, pokud tam byla na žádost kterékoli dotčené strany prohlášena vykonatelnými místním soudem.

Evropské dědické osvědčení

 • Evropské dědické osvědčení (EDO) je nepovinný dokument vydávaný orgánem, který rozhoduje o pozůstalosti.
 • Využívají ho dědici, odkazovníci, vykonavatelé závětí nebo správci pozůstalosti, kteří v jiné zemi EU potřebují prokázat svůj status nebo vykonávat buď svá práva jako dědicové či odkazovníci, nebo své pravomoci jako vykonavatelé závětí či správci pozůstalosti.
 • Jakmile bylo EDO vydáno, bude uznáváno ve všech zemích EU, aniž by se vyžadoval jakýkoli zvláštní postup.
 • Oproti vnitrostátním dědickým osvědčením, která mají různé účinky v závislosti na vydávající zemi EU, má EDO stejné účinky, stanovené tímto nařízením, ve všech zemích EU.
 • Nařízení (EU) č. 1329/2014 stanoví formuláře, které se mají používat podle tohoto nařízení, zejména formulář pro EDO.

ODKDY SE NAŘÍZENÍ POUŽIJE?

Vstoupilo v platnost dne 5. července 2012.

KONTEXT

Další informace najdete na portálu e-justice.

AKT

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 650/2012 ze dne 4. července 2012 o příslušnosti, rozhodném právu, uznávání a výkonu rozhodnutí a přijímání a výkonu veřejných listin v dědických věcech a o vytvoření evropského dědického osvědčení (Úř. věst. L 201, 27.7.2012, s. 107–134)

Postupné změny nařízení (EU) č. 650/2012 byly začleněny do původního textu. Toto konsolidované znění má pouze dokumentární hodnotu.

SOUVISEJÍCÍ AKTY

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1329/2014 ze dne 9. prosince 2014, kterým se stanoví formuláře uvedené v nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 650/2012 o příslušnosti, rozhodném právu, uznávání a výkonu rozhodnutí a přijímání a výkonu veřejných listin v dědických věcech a o vytvoření evropského dědického osvědčení (Úř. věst. L 359, 16.12.2014, s. 30–84). Viz konsolidované znění.

Poslední aktualizace 25.01.2016(1) Spojené království vystupuje z Evropské unie a od 1. února 2020 se stane tzv. třetí zemí (státem mimo EU).

Top