EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Dohoda se Spojenými státy o vzájemné právní pomoci

Dohoda se Spojenými státy o vzájemné právní pomoci

 

PŘEHLED DOKUMENTŮ:

Dohoda o vzájemné právní pomoci mezi EU a USA

Rozhodnutí 2009/820/SZBP o uzavření dohod o vydávání a vzájemné právní pomoci jménem EU mezi ní a Spojenými státy americkými

Rozhodnutí 2003/516/EU o podpisu Dohod mezi EU a USA o vydávání a o vzájemné právní pomoci v trestních věcech

CO JE CÍLEM DOHODY A ROZHODNUTÍ?

 • Dohoda stanovuje podmínky vztahující se k poskytování vzájemné právní pomoci v trestních věcech mezi EU a USA.
 • Usiluje o zdokonalení spolupráce mezi zeměmi EU a USA jako doplněk ke dvoustranným smlouvám uzavřeným mezi zeměmi EU a USA.
 • Rozhodnutí uzavírá jménem EU dohodu s USA související se vzájemnou právní pomocí.

KLÍČOVÉ BODY

Země EU a USA použijí podmínky této rámcové dohody ke svým dvoustranným smlouvám o vzájemné právní pomoci. Při neexistenci takové smlouvy se EU a USA zavazují zajistit, že bude dohoda použita.

V případě, že stávající dvoustranné smlouvy mezi zeměmi EU a USA nejsou slučitelné s dohodou, měl by být rozhodující rámec EU.

Vzájemná právní pomoc

 • Co se týká bankovních informací, dožádaná země musí na žádost dožadující země urychleně zjistit a sdělit informace o:
  • tom, zda má fyzická nebo právnická osoba, která je podezřelá nebo obviněná z trestného činu, jeden nebo více bankovních účtů,
  • odsouzených jednotlivcích nebo právních subjektech nebo jednotlivcích či subjektech zúčastněných na trestném činu,
  • informacích, které mají k dispozici nebankovní finanční instituce,
  • finančních operacích nespojených s bankovními účty.
 • Žádosti zemí EU o pomoc jsou předávány ústředními orgány odpovědnými za vzájemnou právní pomoc nebo vnitrostátními orgány odpovědnými za vyšetřování nebo stíhání trestných činů. USA předává své žádosti o pomoc prostřednictvím svých vnitrostátních orgánů odpovědných za vyšetřování nebo stíhání trestných činů a těch, které jsou konkrétně určeny podle čl. 15 odst. 2 této dohody.
 • Dožadující země může využít urychlený způsob komunikace, jako je fax nebo e-mail pro předání žádosti o pomoc a související komunikace, s následným formálním potvrzením, vyžaduje-li to dožádaná země.
 • Dožadující země může požadovat po dožádané zemi dodržení důvěrnosti ohledně žádosti o pomoc a jejího obsahu. Ústřední orgán dožádané země musí informovat dožadující zemi, pokud žádost o pomoc nemůže být vyřízena bez porušení důvěrnosti. Dožadující země pak musí rozhodnout, zda by měla být žádost o pomoc vyřízena či nikoli.
 • EU a USA musí umožnit vytvoření a činnost společných vyšetřovacích skupin pro pomoc s trestním vyšetřováním nebo stíháním mezi jednou nebo více zeměmi EU a USA.
 • EU a USA musí také umožnit videokonference mezi zeměmi EU a USA k výslechu svědků a soudních znalců v průběhu řízení.

Pomoc správním orgánům

 • Vzájemná právní pomoc musí být také poskytnuta vnitrostátním a jiným správním orgánům, ale pouze pokud vyšetřované jednání povede k trestnímu stíhání nebo jeho předání vyšetřovacím orgánům nebo orgánům činným v trestním řízení.
 • Právní pomoc se neposkytuje ve věcech, ve kterých správní orgán nepředpokládá žádné stíhání nebo předání.
 • Orgány odpovědné za předání těchto žádostí o pomoc jsou určeny v souladu s dvoustrannými smlouvami o vzájemné právní pomoci mezi dotčenými zeměmi. Při neexistenci smlouvy se žádosti předávají mezi ministerstvem spravedlnosti USA a ministerstvem spravedlnosti země EU nebo odpovídajícím ministerstvem, které je odpovědné za předávání žádostí o vzájemnou právní pomoc.
 • Pomoc není možné odmítnout z důvodů bankovního tajemství.

Ochrana osobních údajů

 • Dožadující země může použít důkazní prostředky nebo informace předané dožádanou zemí:
  • ke svým trestním vyšetřováním a řízením,
  • pro odvrácení bezprostředního a závažného ohrožení své veřejné bezpečnosti,
  • při svých soudních nebo správních řízeních netrestní povahy, která přímo souvisejí s vyšetřováními nebo řízeními,
  • pro jiné účely, jsou-li informace nebo důkazní prostředky zveřejněny nebo s předchozím souhlasem dožádané země.
 • Dožádaná země může ve výjimečném případě stanovit dodatečné podmínky omezující použití důkazních prostředků nebo informací, pokud by bez těchto podmínek nemohla být příslušná žádost o pomoc vyřízena. V takovém případě může dožádaná země požadovat po dožadující zemi, aby ji dožadující země informovala o použití důkazů nebo informací.
 • Kromě výše uvedených omezení použití doplňuje zabezpečení ochrany údajů v dohodě pro ochranu osobních a jiných údajů v případě potřeby dohoda mezi Spojenými státy americkými a Evropskou unií o ochraně osobních informací v souvislosti s prevencí, vyšetřováním, odhalováním a stíháním trestných činů (zastřešující dohoda mezi EU a USA).

Přezkum dohody

V souladu se článkem 17 této dohody provedla EU a USA přezkum fungování této dohody v letech 2015–2016. Závěrem tohoto přezkumu je, že obecně byla tato dohoda úspěchem. Proces přezkoumávání také vyústil v doporučení ke zlepšení praktického fungování vztahu EU a USA v oblasti vzájemné právní pomoci, včetně lepšího sdílení znalostí mezi právníky o zákonech a procesech každé ze zemí a lepšího využití technologií ke zrychlení předávání požadavků a důkazních prostředků a obecné komunikace.

DATUM VSTUPU V PLATNOST

Dohoda vstoupila v platnost dne 1. února 2010. Byla v zemích EU provedena dvoustrannými nástroji.

KONTEXT

Další informace získáte zde:

HLAVNÍ DOKUMENTY

Dohoda o vzájemné právní pomoci mezi Evropskou unií a Spojenými státy americkými (Úř. věst. L 181, 19.7.2003, s. 34-42)

Rozhodnutí Rady 2009/820/SZBP ze dne 23. října 2009 o uzavření Dohody o vydávání mezi Evropskou unií a Spojenými státy americkými a Dohody o vzájemné právní pomoci mezi Evropskou unií a Spojenými státy americkými jménem Evropské unie (Úř. věst. L 291, 7.11.2009, s. 40–41)

Rozhodnutí Rady 2003/516/EU ze dne 6. června 2003 o podpisu dohod mezi Evropskou unií a Spojenými státy americkými o vydávání a vzájemné právní pomoci ve věcech trestních (Úř. věst. L 181, 19.7.2003, s. 25–26)

SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY

Dohoda mezi Spojenými státy americkými a Evropskou unií o ochraně osobních informací v souvislosti s prevencí, vyšetřováním, odhalováním a stíháním trestných činů (Úř. věst. L 336, 10.12.2016, s. 3–13)

Informace ohledně vstupu v platnost dohod o vydávání a o vzájemné právní pomoci mezi Evropskou unií a Spojenými státy americkými (Úř. věst. L 323, 10.12.2009, s. 11)

Poslední aktualizace 16.04.2019

Top