EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Stockholmský program

This summary has been archived and will not be updated, because the summarised document is no longer in force or does not reflect the current situation.

Stockholmský program

Stockholmský program stanoví cestovní mapu pro práci Evropské unie (EU) v prostoru práva, svobody a bezpečnosti v období 2010–2014.

AKT

Stockholmský program – otevřená a bezpečná Evropa, která slouží svým občanům a chrání je (Úř. věst. C 115 ze dne 4.5.2010)

PŘEHLED

Stockholmský program stanoví priority Evropské Unie (EU) v oblasti práva, svobody a bezpečnosti v období 2010–2014. Navazuje na výsledky programu z Tampere a Haagského programu a jeho cílem je reagovat na budoucí výzvy a dále posilovat prostor práva, svobody a bezpečnosti. Opatření v rámci programu by se měla zaměřovat na zájmy a potřeby občanů.

S cílem zajistit bezpečnou Evropu, v níž jsou respektována základní práva a svobody občanů, se Stockholmský program zaměřuje na následující priority:

Evropa práv

Evropské občanství musí být transformováno z abstraktní představy do konkrétní reality. Musí státním příslušníkům EU zajistit základní práva a svobody stanovené v Listině základních práv EU a v Evropské úmluvě na ochranu lidských práv a základních svobod. Občané EU musí být schopni vykonávat tato práva v EU i mimo ní a vědět, že je respektováno právo na jejich soukromí, zejména pokud jde o ochranu osobních údajů. Evropa práv musí být prostorem, v kterém:

 • občané a jejich rodinní příslušníci mohou plně uplatňovat práva volného pohybu;
 • se respektuje rozmanitost a ochraňují nejzranitelnější skupiny lidí (děti, menšiny jako Romové, oběti násilí atd.) a řeší se rasismus a xenofobie;
 • jsou chráněna práva podezřelých a obviněných osob v trestním řízení;
 • Občanství EU podporuje účast občanů na demokratickém životě EU prostřednictvím transparentního rozhodování, přístupu k dokumentům a řádné správy a také občanům zaručuje konzulární ochranu mimo EU.

Evropa spravedlnosti

Evropský prostor práva musí být realizován prostřednictvím EU. Je nutné usnadnit přístup občanů ke spravedlnosti, aby v EU mohli lépe uplatňovat svá práva. A zároveň je nutné dále rozvíjet spolupráci mezi justičními orgány a vzájemné uznávání soudních rozhodnutí v rámci EU, a to v občanských i trestních případech. Proto by země EU měly využívat oblast e-justice (informační a komunikační technologie v oblasti justice), přijmout společná minimální pravidla pro přiblížení norem v oblasti trestního i občanského práva, a posílit vzájemnou důvěru. EU musí také usilovat o dosažení soudržnosti s mezinárodním právním řádem pro vytvoření bezpečného právního prostředí v zájmu součinnosti se zeměmi mimo EU.

Evropa, která chrání

Stockholmský program doporučuje rozvoj strategie vnitřní bezpečnosti pro EU s cílem zlepšit ochranu občanů a boj proti organizované trestné činnosti a terorismu. Tato strategie bude mít v duchu solidarity za cíl zlepšit policejní a justiční spolupráci v trestních věcech a také spolupráci při správě hranic, civilní ochranu a zvládání katastrof. Strategie vnitřní bezpečnosti bude obsahovat proaktivní, horizontální a průřezový přístup s jasně rozdělenými úkoly pro EU a její země. Bude se zaměřovat na boj proti přeshraniční trestné činnosti, jako je:

 • obchodování s lidmi;
 • sexuální vykořisťování dětí a dětská pornografie;
 • počítačová trestná činnost;
 • hospodářská kriminalita, korupce, padělání a pirátství;
 • drogy.

V boji proti přeshraniční trestné činnosti je vnitřní bezpečnost nevyhnutelně spojena s vnější bezpečností. Proto je nutné brát v potaz vnějšní bezpečnostní strategii EU a posílení spolupráce se zeměmi mimo EU.

Přístup k Evropě

EU musí dále rozvíjet integrovanou správu hranic a vízovou politiku tak, aby byl zákonný přístup do Evropy účinný pro státní příslušníky zemí mimo EU, a zároveň zajistit bezpečnost vlastních občanů. Pro boj proti nedovolenému přistěhovalectví a přeshraniční trestné činnosti jsou nutné silné hraniční kontroly. Zároveň je nutné zajistit přístup k těm, kdo potřebují mezinárodní ochranu, a ke zranitelným skupinám lidí, jako jsou nezletilé osoby bez doprovodu. Proto je nutné posílit úlohu agentury Frontex (Evropské agentury pro vnější hranice), aby mohla účinněji reagovat na stávající a budoucí výzvy. Pro posilování systému ochrany vnějších hranic jsou také nezbytné Schengenský informační systém druhé generace (SIS II) a vízový informační systém (VIS), a proto je nutné je plně zprovoznit. Je nutné dále pracovat na rozvoji společné vízové politiky a posílení regionální konzulární spolupráce.

Evropa solidarity

Na základě Evropského paktu o přistěhovalectví a azylu musí EU vytvořit komplexní a flexibilní migrační politiku. Tato politika by se měla soustředit na solidaritu a odpovědnost a měla by se věnovat potřebám zemí EU i migrantů. Měla by brát v úvahu potřeby trhu práce v zemích EU a minimalizovat odliv mozků ze zemí mimo EU. Je nutné zavést intenzivní integrační politiky, které migrantům zaručí práva. Společná migrační politika musí dále zahrnovat účinnou a udržitelnou návratovou politiku a je nutné pokračovat v práci na předcházení nedovolenému přistěhovalectví, jeho kontrole a boji proti němu. Je také nutné posilovat dialog a partnerství se zeměmi mimo EU (zeměmi původu i tranzitními zeměmi), a to zejména prostřednictvím dalšího rozvoje globálního přístupu k migraci.

Je nutné vyvíjet úsilí pro vytvoření společného evropského azylového systému (CEAS) do roku 2012. V tomto ohledu je nutné vytvořit Evropský podpůrný úřad pro otázky azylu. Poskytováním společného azylového postupu pro země EU a jednotného statusu osob, kterým byla přiznána mezinárodní ochrana, by CEAS v EU vytvořil prostor ochrany a solidarity.

Evropa v globalizovaném světě

V prostoru práva, svobody a bezpečnosti je také nutné brát ohled na vnější rozměr politiky EU. To pomůže řešit související výzvy, před kterými EU stojí dnes, a posílit příležitost pro spolupráci se zeměmi mimo EU. Akce EU v této oblasti se musí držet následujících zásad:

 • zachování jednotné politiky vnějších vztahů v EU;
 • spolupráce v partnerství se zeměmi mimo EU (včetně kandidátských a sousedních zemí a zemí Evropského hospodářského prostoru/zemí schengenského prostoru, Spojených států amerických a Ruské federace);
 • prosazování evropských a mezinárodních norem a hodnot a také ratifikace úmluv, které byly vypracovány pod záštitou OSN, Rady Evropy a Haagské konference mezinárodního práva;
 • výměna informací o dvoustranných a mnohostranných činnostech;
 • solidární a soudržné jednání a vzájemně se doplňovat;
 • účinné využívání všech dostupných nástrojů a prostředků;
 • opatření v oblasti získávání informací, sledování a hodnocení ve vnějším rozměru spravedlnosti a vnitřních věcí;
 • používání proaktivního přístupu k vnějším vztahům.

Stockholmský program se provádí prostřednictvím akčního plánu, který bude přijat do června 2010.

See also

 • Internetové stránky Stockholmského programu (EN) (FR) (SV)

Poslední aktualizace: 16.03.2010

Top