EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Lepší ochrana obětí v trestním řízení

Lepší ochrana obětí v trestním řízení

PŘEHLED DOKUMENTU:

Směrnice 2012/29/EU – minimální pravidla pro práva, podporu a ochranu obětí trestného činu

PŘEHLED

CO JE ÚKOLEM TÉTO SMĚRNICE?

 • Je známa jako směrnice o obětech) a posiluje stávající vnitrostátní opatření pomocí celounijních minimálních pravidel pro práva, podporu a ochranu obětí trestného činu v každé zemi EU.
 • Oběti musí mít právo:
  • na vzájemně srozumitelnou komunikaci během kontaktu s příslušným orgánem (např. srozumitelný a jednoduchý jazyk),
  • na informace od prvního kontaktu s příslušným orgánem,
  • na podání formálního trestního oznámení a vydání písemného potvrzení,
  • na tlumočení a překlad (alespoň během výpovědi nebo výslechu oběti),
  • na informace o postupu v případu,
  • na přístup k službám podpory pro oběti.

KLÍČOVÉ BODY

 • Jejími hlavními cíli je zajistit, aby se obětem trestného činu dostalo vhodných informací, podpory a ochrany a mohly se účastnit trestního řízení bez ohledu na to, kde v EU ke škodě došlo.
 • Každá země EU musí zajistit, aby oběti trestného činu byly jako takové uznávány a aby se s nimi zacházelo s respektem, citlivě, profesionálně v souladu s jejich individuálními potřebami a bez diskriminace (např. na základě jejich národnosti, právního postavení rezidenta, rasy, náboženského vyznání, věku, pohlaví apod.).
 • Směrnice stanovuje minimální pravidla pro všechny oběti všech trestných činů bez ohledu na národnost obětí nebo jejich právního postavení rezidenta. Jakmile je spáchán trestný čin nebo trestní řízení probíhá v EU, oběti musí být přiznána práva stanovená směrnicí o obětech. Podle směrnice jsou rodinní příslušníci zesnulých obětí považováni za samotné oběti.

Směrnice stanovuje následující práva:

 • Tyto oběti musí mít právo:
  • na projednání jejich případu před soudem,
  • na přezkum rozhodnutí o zastavení trestního stíhání,
  • na náhradu výdajů,
  • právní pomoc,
  • vrácení odcizeného majetku.
 • Vnitrostátní orgány musí zmírnit obtíže, které se vyskytnou, má-li oběť bydliště v jiné zemi EU, než ve které byl trestný čin spáchán.

ODKDY SE SMĚRNICE POUŽIJE?

Vstoupila v platnost dne 15. listopadu 2012. Země EU ji musely začlenit do svého vnitrostátního práva do 16. listopadu 2015.

KONTEXT

Směrnice nahrazuje rámcovou směrnici EU 2001/220/SVV o postavení obětí v trestním řízení (2001/220/SVV).

 • Více informací najdete na internetové stránce Evropské komise věnované obětem.

AKT

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/29/EU ze dne 25. října 2012, kterou se zavádí minimální pravidla pro práva, podporu a ochranu obětí trestného činu a kterou se nahrazuje rámcové rozhodnutí Rady 2001/220/SVV (Úř. věst. L 315, 14.11.2012, s. 57–73)

Poslední aktualizace 15.02.2016

Top