EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Systém EU pro vzájemné uznávání rozsudků v trestních věcech a předávání vězňů

Systém EU pro vzájemné uznávání rozsudků v trestních věcech a předávání vězňů

SHRNUTÍ DOKUMENTU:

Rozhodnutí 2008/909/SVV – uplatňování zásady vzájemného uznávání rozsudků v trestních věcech, které ukládají trest odnětí svobody nebo opatření spojená se zbavením osobní svobody, za účelem jejich výkonu v Evropské unii

PŘEHLED

Cílem tohoto rámcového rozhodnutí je rozšířit uplatňování vzájemného uznávání rozsudků v trestních věcech, kterým země EU souhlasí s uznáním zákonů nebo rozhodnutí jiné země, na rozsudky v trestních věcech ukládajících trest odnětí svobody.

CO JE ÚKOLEM TOHOTO RÁMCOVÉHO ROZHODNUTÍ?

Rámcové rozhodnutí popisuje, jak země EU uznávají a vzájemně prosazují rozsudky v trestních věcech. Cílem je pomoci usvědčeným osobám lépe se opětovně začlenit do společnosti.

Umožňuje zemi EU prosadit trest odnětí svobody uložený jinou zemí EU proti osobě, která má bydliště na jejím území.

Zřizuje systém pro předávání usvědčených osob zpět do země EU, jejímiž státními příslušníky jsou (nebo v níž obvykle žijí), nebo do jiné země EU, s níž mají úzké vazby, aby si trest odnětí svobody odpykaly tam.

KLÍČOVÉ BODY

Postup je založen na následujících zásadách:

  • Rozsudek je společně s osvědčením předán přímo příslušným orgánem vydávající země do vykonávající země.
  • Předání je podmíněno souhlasem usvědčené osoby, ale za specifikovaných okolností může být uskutečněno i bez tohoto souhlasu. Ve všech případech by měla mít usvědčená osoba šanci sdělit své stanovisko, pokud je stále ve vydávající zemi.
  • Vykonávající země musí neprodleně přijmout opatření k výkonu trestu. Pokud je trest přeměněn, musí co nejvíce odpovídat původnímu trestu a v žádném případě nesmí být tvrdší.
  • Výkon trestu je upraven právem vykonávající země, stejně jako důvody dřívějšího nebo podmíněného propuštění (kdy daná osoba musí dodržet podmínky, například zákaz vstupu do určité oblasti).
  • Rozhodnutí stanovuje seznam vážných trestných činů, které vydávající země může potrestat nejméně třemi lety odnětí svobody a jejichž rozsudky jsou uznávány a vykonávány a u nichž není nutné ověřovat oboustrannou trestnost (tj. pokud byl trestný čin spáchán podle práva vydávající i vykonávající země).
  • Vykonávající země musí ve většině případů do 90 dnů od obdržení rozsudku a osvědčení rozhodnout, zda rozsudek uzná a zda trest uloží. Rozhodnutí zahrnuje omezený seznam důvodů, z kterých země může uznání rozsudku a výkon trestu odmítnout.

Zpráva Komise za rok 2014 o provádění rámcových rozhodnutí 2008/909/SVV, 2008/947/SVV a 2009/829/SVV uvádí, že navzdory dosavadnímu úsilí některých zemí EU je provádění těchto tří aktů neuspokojivé. Vyzývá země EU, které rozhodnutí ještě neprovedly, aby tak urychleně učinily.

ODKDY SE RÁMCOVÉ ROZHODNUTÍ POUŽIJE?

Vstoupilo v platnost dne 5. prosince 2008. Země EU ho musely začlenit do svého vnitrostátní práva do 5. prosince 2011.

KONTEXT

Každý rok je několik tisíc občanů EU stíháno za údajné trestné činy nebo je usvědčeno v jiné než jejich zemi EU. Základním kamenem soudní spolupráce v trestních věcech v EU je vzájemné uznávání soudních rozhodnutí.

AKT

Rámcové rozhodnutí Rady 2008/909/SVV ze dne 27. listopadu 2008 o uplatňování zásady vzájemného uznávání rozsudků v trestních věcech, které ukládají trest odnětí svobody nebo opatření spojená se zbavením osobní svobody, za účelem jejich výkonu v Evropské unii (Úř. věst. L 327, 5.12.2008, s. 27–46)

SOUVISEJÍCÍ AKTY

Rámcové rozhodnutí Rady 2008/947/SVV ze dne 27. listopadu 2008 o uplatňování zásady vzájemného uznávání na rozsudky a rozhodnutí o probaci za účelem dohledu nad probačními opatřeními a alternativními tresty (Úř. věst. L 337, 16.12.2008, s. 102–122)

Rámcové rozhodnutí Rady 2009/829/SVV ze dne 23. října 2009 o uplatnění zásady vzájemného uznávání na rozhodnutí o opatřeních dohledu jakožto alternativy zajišťovací vazby mezi členskými státy Evropské unie (Úř. věst. 294, 11.11.2009, s. 20–40)

Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o provádění rámcových rozhodnutí 2008/909/SVV, 2008/947/SVV a 2009/829/SVV o vzájemném uznávání rozsudků, které ukládají trest odnětí svobody nebo opatření spojená se zbavením osobní svobody, rozsudků a rozhodnutí o probaci a alternativních trestech a rozhodnutí o opatřeních dohledu jakožto alternativy zajišťovací vazby ((COM)2014) 57 final ze dne 5. 2. 2014).

Pracovní dokument útvarů Komise – Tabulky „Aktuální stav“ a „Prohlášení“ přiložené k dokumentu: zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o provádění rámcových rozhodnutí 2008/909/SVV, 2008/947/SVV a 2009/829/SVV o vzájemném uznávání rozsudků, které ukládají trest odnětí svobody nebo opatření spojená se zbavením osobní svobody, rozsudků a rozhodnutí o probaci a alternativních trestech a rozhodnutí o opatřeních dohledu jakožto alternativy zajišťovací vazby – příloha ke zprávě (SWD(2014) 34 final ze dne 5. 2. 2014).

Rozhodnutí Komise 2014/858/EU ze dne 1. prosince 2014 o oznámení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska, že si přeje účastnit se aktů Unie v oblasti policejní spolupráce a justiční spolupráce v trestních věcech, které byly přijaty před vstupem Lisabonské smlouvy v platnost a které nejsou součástí schengenského acquis (Úř. věst. L 345, 1.12.2014, s. 6–9)

Poslední aktualizace 17.10.2015

Top