Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Posílení přeshraniční spolupráce (prümské rozhodnutí)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Posílení přeshraniční spolupráce (prümské rozhodnutí)

 

PŘEHLED DOKUMENTU:

Rozhodnutí Rady 2008/615/SVV – přeshraniční spolupráce, zejména v boji proti terorismu a přeshraniční trestné činnosti

CO JE CÍLEM TOHOTO ROZHODNUTÍ?

Cílem tohoto rozhodnutí je posílit přeshraniční spolupráci mezi policejními a justičními orgány zemí EU, aby bylo možné účinněji bojovat proti terorismu a přeshraniční trestné činnosti. Zaměřuje se zejména na automatizovanou výměnu informací. Zaměřuje se také na významné události a boj proti terorismu.

Rozhodnutí vychází z mnohostranné smlouvy podepsané v roce 2005 Belgií, Německem, Španělskem, Francií, Lucemburskem, Nizozemskem a Rakouskem. Byla přeměněna na právní nástroj závazný pro všechny země EU. Následně Rada přijala prümské rozhodnutí a jeho prováděcí pravidla.

KLÍČOVÉ BODY

Rozhodnutí stanoví pravidla, která se týkají:

 • automatizovaného přístupu k profilům DNA, daktyloskopickým údajům* a některých vnitrostátních údajů o registraci vozidel,
 • poskytování údajů v souvislosti s významnými událostmi,
 • poskytování informací za účelem předcházení teroristickým trestným činům,
 • dalších opatření pro posílení přeshraniční policejní spolupráce.

Vytvoření vnitrostátních databází a automatizovaný přístup k údajům

 • Země EU musí založit národní soubory analýzy DNA pro účely vyšetřování trestných činů.
 • Referenční údaje, které sestávají z nekódující části DNA* a referenčního čísla, které neumožňuje identifikaci jednotlivce, musí být k dispozici jiným zemím EU za účelem provádění automatických vyhledávání*.
 • Vyhledávání jsou prováděna prostřednictvím národních kontaktních míst porovnáváním profilů DNA*, ale pouze na bázi jednotlivých případů a podle postupu nalezení či nenalezení shody*.
 • Země EU musí také dát k dispozici referenční údaje z národních automatizovaných systémů identifikace otisků prstů (AFIS).
 • Vyhledávání se provádějí srovnáváním daktyloskopických údajů a podobně jako v případě vyhledávání DNA pouze na základě jednotlivých případů a pomocí systému nalezení či nenalezení shody.
 • Národní kontaktní místa také musí získat přístup k některým vnitrostátním údajům o registraci vozidel prostřednictvím automatizovaného vyhledávání on-line.

Poskytování údajů v souvislosti s významnými událostmi

 • V souvislosti s významnými událostmi, které se týkají více než jedné země EU, si dotyčné země musejí navzájem poskytnout jiné než osobní údaje*, které jsou nezbytné pro účely předcházení trestným činům a zachování veřejného pořádku a bezpečnosti.
 • Osobní údaje lze poskytovat, pouze pokud jsou subjekty údajů považovány za hrozbu pro veřejný pořádek a bezpečnost nebo pokud se má za to, že při významných událostech spáchají trestný čin. Tyto údaje je však možné použít pouze ve vztahu k události, pro kterou byly poskytnuty, a po tom, co posloužily svému účelu, ale nejpozději po roce od doby, kdy byly poskytnuty, musí být vymazány.

Předávání informací pro boj proti terorismu

V jednotlivých případech a s určitými omezeními si mohou za účelem předcházení teroristickým útokům země EU navzájem poskytovat následující údaje:

 • příjmení a jména,
 • datum a místo narození,
 • popis okolností, které vyvolávají domněnku, že budou spáchány trestné činy.

Další opatření pro posílení přeshraniční policejní spolupráce

 • Země EU mohou provádět společné hlídky a další společné operace za účelem předcházení trestným činům a zachování veřejného pořádku a bezpečnosti na území dané země EU.
 • Země EU by si měly poskytovat vzájemnou pomoc v případě masových shromáždění a jiných srovnatelných významných událostí, katastrof a vážných nehod.

ODKDY ROZHODNUTÍ PLATÍ?

Platí ode dne 26. srpna 2008.

KONTEXT

Další informace získáte zde:

KLÍČOVÉ POJMY

Daktyloskopické údaje: otisky prstů, zobrazení latentních otisků prstů (latentní otisky jsou otisky, které nejsou viditelné pouhým okem a musí být odborně analyzovány), otisky dlaní, latentní otisky dlaní a vzory těchto vyobrazení, které jsou uloženy a zpracovávány v automatizované databázi.
Nekódující část DNA: oblasti chromozomů, které nejsou vyjádřeny geneticky, tj. není známo, že by jakkoliv přispívaly k funkčním vlastnostem organismu.
Automatizované vyhledávání: postup konzultování databází jedné, několika nebo všech zemí EU prostřednictvím přístupu on-line.
Profil DNA: písmenný nebo číselný kód, který představuje sadu identifikačních charakteristik nekódující části analyzovaného vzorku lidské DNA.
Postup nalezení či nenalezení shody: strany si navzájem poskytují omezený přístup k referenčním údajům ve svých vnitrostátních databázích DNA a otisků prstů. Poskytují si také právo na použití těchto údajů za účelem provedení automatizovaných ověření otisků prstů a profilů DNA. Žádající strana nemá přístup k osobním informacím souvisejícím s referenčními údaji.
Jiné než osobní údaje: údaje obsahující jednotlivé profily DNA, které mohou být použity k určení „shody“, které ale neodhalují totožnost subjektu údajů.

HLAVNÍ DOKUMENT

Rozhodnutí Rady 2008/615/SVV ze dne 23. června 2008 o posílení přeshraniční spolupráce, zejména v boji proti terorismu a přeshraniční trestné činnosti (Úř. věst. L 210, 6.8.2008, s. 1–11)

SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY

Prováděcí rozhodnutí Rady (EU) 2017/617 ze dne 27. března 2017 o zahájení automatizované výměny údajů o DNA v Řecku (Úř. věst. L 89, 1.4.2017, s. 4–5)

Prováděcí rozhodnutí Rady (EU) 2017/618 ze dne 27. března 2017 o zahájení automatizované výměny údajů o registraci vozidel v Dánsku (Úř. věst. L 89, 1.4.2017, s. 6–7)

Prováděcí rozhodnutí Rady (EU) 2017/943 ze dne 18. května 2017 o automatizované výměně údajů o registraci vozidel na Maltě, na Kypru a v Estonsku a o nahrazení rozhodnutí 2014/731/EU, 2014/743/EU a 2014/744/EU (Úř. věst. L 142, 2.6.2017, s. 84–86)

Prováděcí rozhodnutí Rady (EU) 2017/944 ze dne 18. května 2017 o automatizované výměně daktyloskopických údajů v Lotyšsku a o nahrazení rozhodnutí 2014/911/EU (Úř. věst. L 142, 2.6.2017, s. 87–88)

Prováděcí rozhodnutí Rady (EU) 2017/945 ze dne 18. května 2017 o automatizované výměně údajů o DNA na Slovensku, v Portugalsku, v Lotyšsku, v Litvě, v České republice, v Estonsku, v Maďarsku, na Kypru, v Polsku, ve Švédsku, na Maltě a v Belgii a o nahrazení rozhodnutí 2010/689/EU, 2011/472/EU, 2011/715/EU, 2011/887/EU, 2012/58/EU, 2012/299/EU, 2012/445/EU, 2012/673/EU, 2013/3/EU, 2013/148/EU, 2013/152/EU a 2014/410/EU (Úř. věst. L 142, 2.6.2017, s. 89–92)

Prováděcí rozhodnutí Rady (EU) 2017/946 ze dne 18. května 2017 o automatizované výměně daktyloskopických údajů na Slovensku, v Bulharsku, ve Francii, v České republice, v Litvě, v Nizozemsku, v Maďarsku, na Kypru, v Estonsku, na Maltě, v Rumunsku a ve Finsku a o nahrazení rozhodnutí 2010/682/EU, 2010/758/EU, 2011/355/EU, 2011/434/EU, 2011/888/EU, 2012/46/EU, 2012/446/EU, 2012/672/EU, 2012/710/EU, 2013/153/EU, 2013/229/EU a 2013/792/EU (Úř. věst. L 142, 2.6.2017, s. 93–96)

Prováděcí rozhodnutí Rady (EU) 2017/947 ze dne 18. května 2017 o automatizované výměně údajů o registraci vozidel ve Finsku, ve Slovinsku, v Rumunsku, v Polsku, ve Švédsku, v Litvě, v Bulharsku, na Slovensku a v Maďarsku a o nahrazení rozhodnutí 2010/559/EU, 2011/387/EU, 2011/547/EU, 2012/236/EU, 2012/664/EU, 2012/713/EU, 2013/230/EU, 2013/692/EU a 2014/264/EU (Úř. věst. L 142, 2.6.2017, s. 97–99)

Prováděcí rozhodnutí Rady (EU) 2017/1866 ze dne 12. října 2017 o zahájení automatizované výměny údajů o registraci vozidel v České republice (Úř. věst. L 266, 17.10.2017, s. 6–7)

Prováděcí rozhodnutí Rady (EU) 2017/1867 ze dne 12. října 2017 o zahájení automatizované výměny daktyloskopických údajů v Portugalsku (Úř. věst. L 266, 17.10.2017, s. 8–9)

Prováděcí rozhodnutí Rady (EU) 2017/1868 ze dne 12. října 2017 o zahájení automatizované výměny daktyloskopických údajů v Řecku (Úř. věst. L 266, 17.10.2017, s. 10–11)

Prováděcí rozhodnutí Rady (EU) 2016/254 ze dne 12. února 2016 o zahájení automatizované výměny údajů o registraci vozidel v Lotyšsku (Úř. věst. L 47, 24.2.2016, s. 8–9)

Prováděcí rozhodnutí Rady (EU) 2016/2047 ze dne 18. listopadu 2016 o zahájení automatizované výměny údajů o DNA v Dánsku (Úř. věst. L 318, 24.11.2016, s. 8–9)

Prováděcí rozhodnutí Rady (EU) 2016/2048 ze dne 18. listopadu 2016 o zahájení automatizované výměny daktyloskopických údajů v Dánsku (Úř. věst. L 318, 24.11.2016, s. 10–11)

Prováděcí rozhodnutí Rady (EU) 2015/2009 ze dne 10. listopadu 2015 o zahájení automatizované výměny daktyloskopických údajů v Polsku (Úř. věst. L 294, 11.11.2015, s. 70–71)

Prováděcí rozhodnutí Rady (EU) 2015/2049 ze dne 10. listopadu 2015 o zahájení automatizované výměny daktyloskopických údajů ve Švédsku (Úř. věst. L 300, 17.11.2015, s. 15–16)

Prováděcí rozhodnutí Rady (EU) 2015/2050 ze dne 10. listopadu 2015 o zahájení automatizované výměny daktyloskopických údajů v Belgii (Úř. věst. L 300, 17.11.2015, s. 17–18)

Rozhodnutí Rady 2010/482/EU ze dne 26. července 2010 o uzavření Dohody mezi Evropskou unií a Islandem a Norskem o uplatňování některých ustanovení rozhodnutí Rady 2008/615/SVV o posílení přeshraniční spolupráce, zejména v boji proti terorismu a přeshraniční trestné činnosti, a rozhodnutí Rady 2008/616/SVV o provádění rozhodnutí 2008/615/SVV o posílení přeshraniční spolupráce, zejména v boji proti terorismu a přeshraniční trestné činnosti, včetně jeho přílohy (Úř. věst. L 238, 9.9.2010, s. 1–2)

Rozhodnutí Rady 2008/616/SVV ze dne 23. června 2008 o provádění rozhodnutí 2008/615/SVV o posílení přeshraniční spolupráce, zejména v boji proti terorismu a přeshraniční trestné činnosti (Úř. věst. L 210, 6.8.2008, s. 12–72)

Poslední aktualizace 16.01.2018

Top