EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Sedmý rámcový program: Euratom

This summary has been archived and will not be updated, because the summarised document is no longer in force or does not reflect the current situation.

Sedmý rámcový program: Euratom

Hlavním cílem zvláštního programu v oblasti jaderného výzkumu a odborné přípravy je udržitelný rozvoj energie z jaderné syntézy a plnění požadavků bezpečnosti jaderného štěpení, nakládání s jaderným odpadem, efektivnosti a konkurenceschopnosti. Tento dokument upozorňuje na současné problémy a výzvy spojené s jadernou energií v Evropě a představuje hlavní charakteristiky a cíle programu. Každá ze tří tématických oblastí výzkumu, kterými jsou energie z jaderné syntézy, energie z jaderného štěpení a radiační ochrana, má své specifické cíle, ze kterých pro příští čtyři roky vyplývá celá řada činností.

AKT

Rozhodnutí Rady 2006/970/ES ze dne 18. prosince 2006 o sedmém rámcovém programu Evropského společenství pro atomovou energii (Euratom) v oblasti jaderného výzkumu a odborné přípravy (2007 až 2011) (Úř. věst. L 400 ze dne 30.12.2006) a;

Rozhodnutí Rady 2006/977/Euratom ze dne 19. prosince 2006 o zvláštním programu prováděném Společným výzkumným střediskem prostřednictvím přímých akcí na základě sedmého rámcového programu Evropského společenství pro atomovou energii (Euratom) v oblasti jaderného výzkumu a odborné přípravy (2007 až 2011) (Úř. věst. L 400 ze dne 30.12.2006).

PŘEHLED

Samotné jaderné elektrárny vyrábějí v současnosti třetinu zdrojů elektrické energie Evropské unie (EU). Jsou v tomto ohledu preferovaným zdrojem energie. Čistá energie, jaderná energie hraje ostatně klíčovou roli v životním prostředí (snížení emisí skleníkových plynů) a zároveň pomáhá zvyšovat nezávislost, bezpečnost a různorodost energetického zásobování Evropské unie.

Jaderná syntéza * by měla umožnit téměř neomezené dodávky čisté energie. V tomto smyslu představuje projekt ITER (DE) (EN) (FR) * nesporně přidanou hodnotu. Proto je jeho realizace a využití středem současné strategie EU. Tyto snahy však musí doprovázet solidní a cílený evropský program výzkumu a vývoje.

Zatím zůstává jaderné štěpení * proveditelným řešením. V této souvislosti se zdá nezbytné soustředit činnost v oblasti jaderného výzkumu a odborné přípravy na jadernou bezpečnost (radiační ochranu *), udržitelné nakládání s odpadem, efektivnost a konkurenceschopnost oblasti jako celku.

Záchrana dodávek energie pro Evropu se tedy soustředí na uchování existujících zdrojů, infrastruktury, dovedností a znalostí, ale také zkoumání nových vědeckých možností a technologií. Z tohoto pohledu, by zvláštní program měl umožnit současně udržet dostatečnou úroveň investic do výzkumu a optimalizovat spolupráci mezi EU a jejími členskými státy.

CHARAKTERISTIKY A OBECNÉ CÍLE

Program Euratom, který probíhá až do roku 2011 je rozdělen na dva zvláštní programy. První pokrývá výzkum v oblasti jaderné syntézy, energie z jaderného štěpení a radiační ochrany. Druhý zahrnuje činnost Společného výzkumného střediska (Joint Research Centre – JRC) v oblasti jaderné energie.

Maximální celková částka na provádění sedmého rámcového programu na období od roku 2007 do roku 2011 činí 2751 milionů eur. Značná část tohoto rozpočtu půjde na financování mezinárodního projektu v oblasti jaderné syntézy ITER.

Zvláštní program Euratom

Tento zvláštní program se týká následujících oblastí:

 • energie z jaderné syntézy (DE) (EN) (FR);
 • energie z jaderného štěpení;
 • radiační ochrany.

V těchto oblastech usiluje hlavně o:

 • zvýšení úrovně odborných znalostí a inovace;
 • zajištění vysoké úrovně spolupráce a účinnosti podporováním činností v oblasti výzkumu a odborné přípravy.

Hlavním přínosem zvláštního programu je posílení výzkumu ve výše uvedených oblastech na úrovni Společenství. Důraz bude také kladen na součinnost a vzájemné doplňování s ostatními politikami a programy Společenství.

V oblasti energie z jaderné syntézy se bude výzkum soustředit na:

 • vývoj znalostní základny pro projekt ITER;
 • dokončení fáze stavby ITER, která by měla vést k vytvoření prototypu reaktorů dříve než bude zahájena fáze využití.

V oblasti jaderného štěpení a radiační ochrany má tento program stanovit vědeckou a technickou základnu (bezpečnější, ekonomičtější z hlediska zdrojů, lépe konkurenceschopnou a více ekologickou) nezbytnou pro lepší nakládání s energií, odpady a jejími důsledky.

Dále budou ukazatelé výkonnosti seřazeny do třech úrovní:

 • ukazatelé kvantitativní a kvalitativní umožňující stanovit cesty či směry vědeckého a technického pokroku (nové normy a nástroje, vědecké techniky, patentové přihlášky a licenční smlouvy na nové produkty, postupy a služby, atd.);
 • ukazatelé řízení (interní hodnocení výkonnosti, rozhodovacího procesu, plnění rozpočtu, lhůty pro podpis smluv a placení, atd.);
 • ukazatelé výsledku a dopadu (celková účinnost výzkumu ve vztahu ke stanoveným cílům, dopad rámcového programu zejména na cíle Lisabonu, Göteborgu a Barcelony a na úroveň zvláštních programů.

Pokud jde o rozpočet, částka potřebná k provádění zvláštního programu na období od 1. ledna 2007 do 31. prosince 2011 se odhaduje na 2 234 milionů eur. Rozdělení mezi jednotlivé oblasti činnosti bude následující:

 • 1 947 milionů eur půjde na výzkum energie jaderné syntézy;
 • 287 milionů eur bude určeno na jaderné štěpení a radiační ochranu.

Činnost Společného výzkumného střediska

Činnost Společného výzkumného střediska v jaderné oblasti má přispět k podpoře všech činností výzkumu prováděných v nadnárodní spolupráci v následujících tématických oblastech:

 • nakládání s jaderným odpadem a dopad na životní prostředí;
 • jaderná bezpečnost;
 • jaderné zabezpečení.

Cíle a hlavní rysy těchto činností jsou uvedeny v příloze rozhodnutí 2006/977/Euratom.

Částka potřebná k provádění tohoto zvláštního programu se odhaduje na 517 milionů eur.

Je třeba si uvědomit, že při provádění 7. rámcového programu včetně různých zvláštních programů a všech s nimi spojených výzkumných činností je nutné brát ohled na základní etické principy i na společenské, právní, sociálně-ekonomické a kulturní aspekty a na rovnost žen a mužů.

TÉMATICKÉ OBLASTI VÝZKUMU

Každá tématická oblast (energie jaderné syntézy, jaderné štěpení a radiační ochrana) má svůj obecný cíl, který obsahuje řadu činností. Co se týče jaderného štěpení a radiační ochrany, byly pro ně také stanoveny zvláštní cíle.

Energie z jaderné syntézy

Obecným cílem je zde mobilizace všech účastníků (výzkumníků, průmyslu, podniků, tvůrců politik, atd.) a seznámení se s vědeckým světem kolem evropského programu výzkumu energie z jaderného štěpení (DE) (EN) (FR). Konkrétně se úsilí zaměří na výstavbu a provoz reaktoru ITER a jeho nástupce DEMO *, ale i větší projekty související s rozvojem jaderné syntézy.

Zvažované činnosti se budou týkat sedmi následujících aspektů:

 • realizace ITER;
 • výzkumu a vývoje při přípravě provozu ITER;
 • technologické činnosti při přípravě DEMO;
 • výzkumné a vývojové činnosti v dlouhodobějším horizontu;
 • lidských zdrojů, vzdělávání a odborné přípravy;
 • infrastruktury;
 • řízení vznikajících potřeb a nepředvídaných politických nutností.

Účast EU na projektu ITER se projeví zejména v:

 • přípravě lokality;
 • založení organizace ITER;
 • řízení a personálním obsazení;
 • technické a správní podpoře;
 • vybavení a zařízení nezbytných pro využití lokality;
 • vytvoření programu zaměřeného na fyziku a technologii obsahujícího zhodnocení hlavních specifických technologií pro provoz ITER a zkoumání scénářů, jak to funguje, prostřednictvím cílených experimentů a další činnosti v oblasti modelování.

V DEMO bude balíček technologických pokusů sloužit jako vzor pro budoucí reaktory na průmyslovou jadernou syntézu, proběhne fáze testování a ověřování materiálů a technologií stejných jako materiály a technologie použité v reaktoru.

Kromě činností speciálně zaměřených na ITER a DEMO, bude důraz kladen také na získávání dovedností a rozšiřování základních znalostí v klíčových oblastech týkajících se rozvoje budoucích elektráren na principu jaderné syntézy. Cíle jsou dva: výzkum by měl umožnit zlepšit technickou proveditelnost jaderné syntézy a současně zajistit její hospodářskou rentabilitu. Za tímto účelem se výzkum zaměří hlavně na:

 • schémata magnetického udržení *;
 • plazmu při jaderné syntéze *;
 • sociologické a hospodářské aspekty výroby energie jadernou syntézou;
 • jadernou syntézu inerciálního udržení *.

Aby program odpovídal potřebám ITER a celkově potřebám výzkumu energie získávané jadernou syntézou v oblasti lidských zdrojů, vzdělávání a odborné přípravy, obsahuje:

 • opatření na podporu mobility výzkumných pracovníků mezi organizacemi, které se účastní programu, aby byla zajištěna širší spolupráce, lepší integrace a mezinárodní spolupráce;
 • činnosti zaměřené na vysokou úroveň odborné přípravy pro inženýry a výzkumníky na úrovni třetího stupně a post-doktorandského studia, které budou spočívat především ve využití zařízení programu jako platformy pro odborné vzdělávání, semináře a ostatní specializované workshopy;
 • akce na podporu inovací a výměny know-how s vysokými školami, výzkumnými ústavy a podniky.

V oblasti infrastruktury, bude realizace ITER v Evropě cílem nového evropského výzkumného programu.

Pro zohlednění případných vznikajících potřeb či nenadálých politických nutností v oblasti energetického zásobování, klimatických změn a udržitelného rozvoje, musí být vytvořen zrychlený program rozvoje jaderné syntézy. To způsobí, že se energie z jaderné syntézy dostane na trh. Hlavním cílem tohoto zrychleného programu, který bude současně jeho ukončením, je realizace DEMO dříve než se původně předpokládalo.

Jaderné štěpení

V této oblasti se zdá, že obecných cílů bude několik:

 • uspokojit potřeby odborné přípravy;
 • zvýšit podporu infrastruktury;
 • posílit evropský výzkumný prostor;
 • rozvíjet společné chápání otázek a přístupů na evropské úrovni;
 • propojit vnitrostátní programy;
 • vytvářet sítě s mezinárodními organizacemi a třetími zeměmi (USA, nové nezávislé státy, Kanada, Japonsko, atd.);
 • posílit roli Euratomu v mezinárodní koordinaci v oblasti výzkumu a technologického rozvoje;
 • zajistit koordinaci se Společným výzkumným střediskem;
 • navázat spojení s výzkumnou činností v rámci 7. rámcového programu;
 • podporovat mezinárodní spolupráci.

Přesněji řečeno, jaderné štěpení stále vyvolává spoustu otázek, pokud jde o nakládání s jaderným odpadem. Zde se činnosti výzkumu a vývoje soustředí na:

 • nakládání a bezpečnost geologického skladování vysoce aktivního odpadu s dlouhou životností (HAVL);
 • evropský rozměr nakládání s odpadem a jeho skladování;
 • vývoj postupů umožňujících snížit jeho množství a objem (např.: dělení a transmutace *, atd.).

Pokud jde o jaderná zařízení, budou také v rámci tohoto programu realizována opatření zajišťující bezpečnější, hospodárnější, ekologičtější využití zdrojů, které by zajistilo jejich konkurenceschopnost.

Program také podporuje koncepci, renovaci, výstavbu a využití infrastruktury výzkumu v oblasti jaderného štěpení. Součástí priorit je také zjednodušit nadnárodní přístup výzkumníků k této infrastruktuře.

Na podporu rozšiřování vědeckých dovedností a znalostí v celé oblasti byla aplikována různá opatření na lidské zdroje a odborné vzdělávání v Evropě i mimo ní. Tato opatření usilují především o to, aby v systému bylo dostatek kvalifikovaných vědců a techniků, a to pomocí:

 • zlepšení spolupráce mezi školskými zařízeními EU (rovnocenné kvalifikace ve všech členských státech);
 • podpory stáží a sítí odborného vzdělávání a také mobility studentů a vědců prostřednictvím různých grantů a stipendií.

Radiační ochrana

Při výzkumu zaměřeném zejména na rizika spojená s dlouhým vystavováním nízkým dávkám záření se soustředí radiační ochrana zejména na:

 • vymezení těchto rizik (epidemiologické studie, výzkum v oblasti buněčné a molekulární biologie, atd.);
 • zvýšení bezpečnosti a účinnosti lékařského využití záření;
 • větší soudržnost a integraci řízení krizových situací, včetně obnovy postižených oblastí;
 • stanovení spolehlivého souboru praktických opatření ke zvládání následků (na lidské zdraví i životní prostředí) ´při zneužití záření nebo radioaktivních látek;
 • efektivnější integraci národní výzkumné činnosti v dalších oblastech (radioekologie *, dozimetrie *, atd.).

Kontext

Od roku 1984 provádí EU v oblasti výzkumu a technologického rozvoje politiku založenou na víceletých rámcových programech. Sedmý rámcový program je už druhý od vytvoření Lisabonské strategie v roce 2000 a má v příštích letech sehrát rozhodující roli při růstu a zaměstnanosti v Evropě. Přáním Komise je rozvíjet „trojúhelník znalostí“ tvořený politikami výzkumu, vzdělávání a inovace, který umožní předat vědění do služeb hospodářského rozvoje a sociálního a environmentálního pokroku.

Klíčové pojmy aktu

 • Inerciální udržení: jaderná syntéza pomocí inerciálního udržení znamená přiblížit velmi silné laserové paprsky (nebo svazky urychlených částic) k malé skleněné lahvičce obsahující směs deuteria a tritia (izotopy vodíku).
 • Magnetické udržení: jaderná syntéza pomocí magnetického udržení spočívá v zahřátí paliva ve vakuové komoře a zabránění pomocí silných elektromagnetických polí tomu, aby se rozšířilo. Palivo musí být předem přeměněno na plasmu a ta se pak nechá ovlivnit magnetickým polem.
 • DEMO: demonstrační reaktor (průmyslový prototyp generátoru).
 • Dozimetrie: měření dávek záření.
 • Jaderné štěpení: jaderné štěpení nebo pouze štěpení je jev, kdy se těžké atomové jádro (uranu nebo plutonia) rozdělí na dvě (nebo více) lehkých jader, přičemž dojde k uvolnění značného množství energie.
 • Jaderná syntéza: Jaderná syntéza je jednou ze dvou termonukleárních reakcí. Jde o proces, kdy se dvě atomová jádra spojí a vytvoří jedno těžší jádro. Syntéza lehkých jader uvolní obrovské množství energie díky úbytku hmotnosti (jaderná energie z vazby). Tato reakce probíhá na všech sluncích a hvězdách vesmíru.
 • ITER: mezinárodní termonukleární experimentální reaktor, výzkumný nástroj, jehož cílem je prokázat vědeckou a technickou proveditelnost termojaderné syntézy.
 • Plasma při jaderné syntéze: stav hmoty, při němž může dojít k syntéze. To je zvláštní stav hmoty, v němž atomy nebo molekuly, které ztratily jednoho nebo více elektronů, tvoří ionizovaný plyn.
 • Radioekologie (nebo ekologie záření): část ekologie, která se zabývá vztahem mezi žijícími druhy a radioaktivitou v životním prostředí.
 • Radiační ochrana: soubor opatření, která zajišťují ochranu člověka a jeho životního prostředí před škodlivými účinky ionizujícího záření (účinky radioaktivity) a zároveň mu umožňují je využít.
 • Transmutace: ve fyzice, znamená vlastnost některých radioaktivních atomů přeměnit se na jiný atom. V oblasti jaderné energie, umožňuje přeměnu radioaktivních izotopů s dlouhým poločasem rozpadu na krátkodobé izotopy nebo stabilní izotopy.

Odkazy

Akt

Vstup v platnost – Datum ukončení platnosti

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník

Rozhodnutí 2006/970/ES

1. 1. 2007–31. 12. 2013

Úř. věst. L 400 ze dne 30. 12. 2006

Rozhodnutí 2006/977/Euratom

1. 1. 2007–31. 12. 2011

Úř. věst. L 400 ze dne 30. 12. 2006

SOUVISEJÍCÍ AKTY

Nařízení Rady (Euratom) č. 1908/2006 ze dne 19. prosince 2006, kterým se stanoví pravidla pro účast podniků, výzkumných středisek a vysokých škol na akcích v rámci sedmého rámcového programu Evropského společenství pro atomovou energii a pro šíření výsledků výzkumu (2007-2011) (Úř. věst. L 400 ze dne 30. prosince 2006).

Nařízení se týká způsobu účasti podniků, výzkumných středisek a vysokých škol na sedmém rámcovém programu Evropského společenství pro atomovou energii (Euratom) (2007-2011). Dokument je rozdělen do čtyř kapitol: úvodní ustanovení (předmět, definice a důvěrnost), účast na nepřímých akcích (podmínky účasti, aspekty postupů atd.), pravidla pro šíření a využívání (vlastnictví, ochrana, zveřejňování, šíření a využívání nových i stávajících znalostí a přístupová práva k těmto znalostem) a zvláštní pravidla pro účast na akcích v rámci tematické oblasti „výzkum energie z jaderné syntézy“.

Poslední aktualizace: 10.07.2007

Top