EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Sedmý rámcový program: činnosti Společného výzkumného střediska (SVS)

This summary has been archived and will not be updated. See 'Horizont 2020: specifický prováděcí program (2014-2020)' for an updated information about the subject.

Sedmý rámcový program: činnosti Společného výzkumného střediska (SVS)

Hlavním cílem Společného výzkumného střediska (SVS) je poskytovat vědeckou a technickou podporu politikám Evropské unie. Konkrétněji, působí jako rozhraní mezi technologickým výzkumem a praktickým uplatňováním tohoto výzkumu v politikách Společenství. Při přípravě sedmého rámcového programu byl vypracován zvláštní program, který definuje činnosti SVS. Tento dokument popisuje znaky a obecné cíle programu a hlavní činnosti, které zahrnuje.

AKT

Rozhodnutí Rady 2006/975/ES ze dne 19. prosince 2006 o zvláštním programu prováděném Společným výzkumným střediskem prostřednictvím přímých akcí v rámci sedmého rámcového programu Evropského společenství pro výzkum, technologický rozvoj a demonstrace (2007 až 2013) (Úř. věst. L 400, 30.12.2006)

PŘEHLED

Společné výzkumné středisko (SVS) provádí základní výzkum a poskytuje know-how a vědeckou a technickou podporu politikám Evropské unie. Důležitou funkcí je podpora převodu technologií u výsledků výzkumu, a to jak s cílem vytvořit průmyslovou přidanou hodnotu, tak i podpořit inovační politiky Společenství. Bylo založeno před 43 lety za účelem poskytování evropských odborných poznatků v oblasti jaderné energie a časem se stalo rozsáhlým, rozmanitým a víceúčelovým výzkumným ústavem, který je zcela začleněn do Komise.

HLAVNÍ RYSY A OBECNÉ CÍLE

Úkolem SVS podle tohoto zvláštního programu bude dát uživatelům větší úlohu při navrhování, provádění a následné kontrole politik Společenství, podpoře a usnadňování tohoto procesu, ale též při reagování na nové žádosti.

Z hlediska přístupu bude důraz kladen na požadavek „zlepšení právní úpravy“ definovaný v nové Lisabonské strategii a na rozvoj prostředků a schopností řešit vznikající výzvy. Kromě toho bude posilovat propojení s vědeckou obcí:

 • pružným reagováním na měnící se potřeby a požadavky evropských tvůrců politiky;
 • zaměřením pozornosti na důležité otázky, jimž společnost čelí a které mají výzkumnou složku a rozměr Společenství;
 • rozvojem partnerství s výzkumnými středisky, vysokými školami, průmyslem, orgány veřejné moci, regulačními subjekty v členských státech a s třetími zeměmi a mezinárodními subjekty;
 • rozšířením svých schopností a zlepšením svých zařízení;
 • spoluprací s agenturami EU, jinými institucemi EU a příslušnými orgány v členských státech.

Jedním z klíčových rysů tohoto zvláštního programu je jeho integrovaný přístup k poskytování vědecké a technické podpory politikám. To by v celé řadě oborů mělo přispět k lepšímu pochopení vzájemného působení mezi technologickou změnou, vědeckým vývojem, inovací a konkurenceschopností na jedné straně a různými regulačními a politickými přístupy na straně druhé.

Za každoroční sledování a hodnocení pracovního programu SVS ponese odpovědnost správní rada. Každý rok SVS vyhodnotí výsledky a dopad provedených opatření. Mezitím budou průzkumy spokojenosti uživatelů, které až do dnešní doby probíhaly každé dva roky, s největší pravděpodobností nahrazeny systémem nepřetržitého sběru připomínek. Navíc v souladu s pravidly a osvědčenými postupy Komise ohledně jejích hodnoticích aktivit bude probíhat střednědobý přezkum (3½ let po zahájení rámcového výzkumného programu). Tento přezkum budou provádět externí odborníci a bude vycházet především z informací shromážděných při každoročním přezkumu. A konečně, na konci sedmiletého rámcového programu bude provedeno obecné hodnocení.

Rozpočet požadovaný pro realizaci tohoto zvláštního programu se odhaduje na částku 1 751 milionů na období od 1. ledna 2007 do 31. prosince 2013.

Stojí za zmínku, že sedmý rámcový program, včetně různých zvláštních programů a výzkumných činností, které na jejich základě vznikají, by měl dodržovat základní etické zásady a brát v úvahu sociální, právní, socioekonomické, kulturní a genderové aspekty.

ČINNOSTI

Opatření SVS se zaměří hlavně na následující témata politiky:

 • prosperita ve znalostní společnosti;
 • solidarita a odpovědné řízení zdrojů;
 • svoboda, bezpečnost a právo;
 • Evropa jako světový partner.

Prosperita ve znalostní společnosti

Tato oblast se dělí na pět různých agend týkajících se:

 • konkurenceschopnosti a inovací;
 • Evropského výzkumného prostoru;
 • energetiky a dopravy;
 • informační společnosti;
 • věd o živé přírodě a biotechnologií.

Konkurenceschopnost a inovace budou podporovány celou řadou způsobů:

 • tvorbou a šířením mezinárodně uznávaných referencí;
 • prováděním společného evropského systému měření;
 • podporou návrhu politiky EU v oblasti mezinárodního obchodu (se zvláštním důrazem na dopad obchodní politiky na udržitelný rozvoj a konkurenceschopnost);
 • zlepšováním pochopení vztahu mezi poskytováním vzdělávání a potřebami znalostní společnosti, faktorů ovlivňujících rovnost ve vzdělávání a způsobu, jak dosáhnout účinného využívání zdrojů vzdělávání;
 • určováním a hodnocením ekologicky účinných technologií a studiem podmínek, za nichž jsou tyto technologie vyvíjeny.

SVS bude přispívat přímo k evropskému výzkumnému prostoru:

 • rozšiřováním svých vědeckých sítí, odbornou přípravou a mobilitou výzkumných pracovníků;
 • zlepšováním přístupu k výzkumným infrastrukturám;
 • rozvojem společného výzkumu;
 • podporou provádění výzkumné politiky;
 • technologickým posuzováním priorit výzkumu v jednotlivých tematických oblastech *;
 • vývojem a šířením prognostických metod v oblasti vědy a technologie.

V oblasti energetiky má SVS tři hlavní cíle:

 • zajistit udržitelný energetický referenční systém;
 • působit jako referenční středisko (ověřování výsledků, certifikace technologií atd.);
 • poskytovat informace o spolehlivosti dodávek energie pro Evropu.

V oblasti dopravy se činnosti SVS zaměří na:

 • rovnováhu mezi rozvojem udržitelné dopravy a ochranou životního prostředí;
 • technicko-hospodářský rozměr v oblasti zdokonalených paliv a motorů;
 • sociální rozměr (územní plánování, zdraví atd.), včetně aspektů bezpečnosti a ochrany letecké, pozemní a námořní dopravy.

SVS bude též přispívat k tvorbě politik a nástrojů pro technologie informační společnosti. Bude též přispívat k provádění politik EU, které jsou ovlivněny rozvojem těchto technologií (např. e-business, osobní bezpečnost, elektronická správa (e-government) atd.) nebo spjaty s celkovými evropskými strategiemi týkajícími se růstu, sociálního začlenění a kvality života. A konečně, SVS bude své úsilí soustředit na „konvergenci“ aplikací v oblasti zdraví, bezpečnosti a životního prostředí. Cílem je posoudit možný dopad vědy a informačních technologií na společnost z hlediska konkurenceschopnosti, soukromí, vlastnictví a sociálního začlenění.

SVS bude své schopnosti rozšiřovat i v oblasti věd o živé přírodě a biotechnologie tím, že bude provádět studie socioekonomického dopadu a zavádět nové strategie a procesy. Činnosti budou probíhat i v oblasti biotechnologie v souvislosti se zdravím a zemědělstvím (včetně potravinářského průmyslu).

Solidarita a odpovědné řízení zdrojů

Tato oblast se dělí na čtyři různé agendy týkající se:

 • rozvoje venkova, zemědělství a rybolovu;
 • přírodních zdrojů;
 • životního prostředí a zdraví;
 • změny klimatu.

Politiky rozvoje venkova, zemědělství a rybolovu bude SVS podporovat na třech úrovních týkajících se produkce, aspektů životního prostředí a vztahů mezi producenty a spotřebiteli. Zvláštní program má též zlepšit kvalitu a dostupnost vědeckých údajů a rozvíjet procesy pro posuzování hospodářského a sociálního dopadu možností řízení politiky.

Pokud jde o přírodní zdroje, činnosti SVS se zaměří na:

 • hospodaření s vodou (ekologická kvalita evropských vnitrozemských a pobřežních vod, cykly znečišťujících látek atd.);
 • ochranu a monitorování půdy;
 • analýzu životního cyklu ke sledování zdrojů od těžby přes využití a recyklaci až po konečné odstraňování materiálů;
 • udržitelnou produkci a spotřebu přírodních zdrojů a materiálů;
 • dopad produktů v rámci různých technologických a politických scénářů na životní prostředí a jejich udržitelnost;
 • lesnictví (biologická rozmanitost lesů, lesní požáry, zdroje, změna klimatu atd.);
 • technické podpory systému EU sdílení informací o životním prostředí INSPIRE (EN);
 • analýzu dopadu strukturálních programů a programů soudržnosti a podporu regionálních politik.

SVS bude kromě toho přispívat k vytvoření vazby mezi životním prostředím a zdravím:

 • vývojem a validací metod k monitorování cest a posuzování expozice (vzduch, voda, potraviny, chemické látky);
 • posouzením účinků různých forem expozice na zdraví;
 • vytvořením integrovaného systému pro životní prostředí.

Pokud jde o změnu klimatu, opatření SVS se zaměří na problém emisí skleníkových plynů. Jeho úkolem bude hodnotit dopad klimatu (povodně, sucho, lesní požáry, bouře atd.) na většinu zranitelných odvětví evropského hospodářství (zejména zemědělství a lesnictví). A nakonec bude SVS řešit i otázku začlenění politik z oblasti klimatu do jiných odvětvových politik v kontextu analýzy různých variant pro období následující po Kjótském protokolu.

Svoboda, bezpečnost a právo

Tato oblast se dělí na tři různé agendy týkající se:

 • vnitřní bezpečnosti;
 • pohrom a reakcí;
 • bezpečnosti a kvality potravin a krmiv.

Podpora politik EU ze strany SVS s ohledem na vnitřní bezpečnost spočívá zejména v uplatňování schopností v systémových analýzách v následujících oblastech:

 • boj proti trestné činnosti a podvodům, proti pašování a nedovolenému obchodu;
 • ochrana kritických infrastruktur;
 • protiteroristická opatření;
 • bezpečnost hranic a řízení migrace.

SVS bude také zasahovat na místě v případě přírodních katastrof a technologických nehod. Bude zejména přispívat ke zlepšení schopnosti reakce EU a optimalizaci řešení krizí z hlediska rychlé reakce, monitorování a vyhodnocování škod.

Pokud jde o potravinářský průmysl, opatření SVS se budou provádět v souladu s koncepcí „od stolu na pole“. SVS zajistí validaci metod a harmonizované postupy pro celou škálu druhů potravin a krmiv. Kromě toho bude rozvíjet svou schopnost zvládat potravinové krize.

Evropa jako světový partner

Téma vnějších vztahů EU zahrnuje dvě různé agendy: globální bezpečnost a rozvojovou spolupráci.

Pokud jde o globální bezpečnost, bude SVS poskytovat technologickou podporu mimo jiné pro:

 • identifikaci opomíjených krizových oblastí;
 • včasné varování před možnými krizovými situacemi;
 • posuzování humanitárních potřeb a poskytování pomoci;
 • integrované reakce na krizové situace;
 • posuzování škod v návaznosti na krize;
 • vytvoření databáze rychlého mapování;
 • přeshraniční stabilitu (nešíření zbraní hromadného ničení, boj proti obchodu s lidmi a terorismu).

Z hlediska rozvojové spolupráce bude SVS hrát roli při tvorbě a provozování pozorovacího střediska pro udržitelný rozvoj a životní prostředí. Zpočátku bude zřízen ve státech africké, karibské a tichomořské oblasti AKT). Základem tohoto střediska bude systém pro shromažďování informací a komunikaci. Systém se bude soustředit v zásadě na tři následující aspekty:

 • diagnostiku životního prostředí a profily zemí;
 • vytváření scénářů;
 • vzájemné ovlivňování jednotlivých politik.

Práce střediska se zaměří především na reakce na existující potřeby. Bude navrženo tak, aby ho mohly spravovat rozvojové země.

Kontext

Od roku 1984 je politika výzkumu a technologického rozvoje Evropské unie založená na víceletých rámcových programech. Sedmý rámcový program je druhým programem od zahájení Lisabonské strategie v roce 2000 a v nadcházejících letech bude zásadně důležitý pro růst a zaměstnanost v Evropě. Komise chce pokročit se znalostním trojúhelníkem výzkumu, vzdělávání a inovací, aby znalosti byly využívány k podpoře hospodářské dynamičnosti, jakož i sociálního a environmentálního pokroku.

Klíčové pojmy aktu

 • Tematické oblasti: zdraví; potraviny, zemědělství a biotechnologie; informace a komunikační technologie; nanovědy, nanotechnologie, materiály a nové výrobní technologie; energetika; životní prostředí (včetně změny klimatu); doprava (včetně letectví); socioekonomické vědy a humanitní vědy; bezpečnost a prostor.

Odkazy

Akt

Vstup v platnost – Datum ukončení platnosti

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník

Rozhodnutí 2006/975/ES

1.1.2007–31.12.2013

-

Úř. věst. L 400 ze dne 30. 12. 2006

SOUVISEJÍCÍ AKTY

Rozhodnutí Rady 2006/977/Euratom ze dne 19. prosince 2006 o zvláštním programu prováděném Společným výzkumným střediskem prostřednictvím přímých akcí v rámci sedmého rámcového programu Evropského společenství pro výzkum, technologický rozvoj a demonstrace (2007 až 2011) (Úř. věst. L 400, 30.12.2006).

Toto rozhodnutí se týká cílů a činností Společného výzkumného střediska (SVS) v rámci zvláštního programu Euratom. Tyto činnosti jsou spojeny zejména s odbornou přípravou, řízením znalostí, jadernou bezpečností, odpadovým hospodářstvím a vlivem jaderné činnosti na životní prostředí.

See also

 • Společné výzkumné středisko (EN)

Poslední aktualizace: 12.01.2007

Top