EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Zvláštní program Myšlenky

This summary has been archived and will not be updated. See 'Horizont 2020: specifický prováděcí program (2014-2020)' for an updated information about the subject.

Zvláštní program Myšlenky

Cílem tohoto zvláštního programu, který spadá do sedmého rámcového programu Evropského společenství pro výzkum, technologický rozvoj a demonstrace (2007-2013) (dále jen 7. rámcový program), je rozvinout hraniční výzkum navržený samotnými výzkumnými pracovníky s cílem pozvednout úroveň excelence výzkumu v Evropě. Jednou z ústředních součástí samotného programu je zřízení Evropské rady pro výzkum (ERV), jejímž hlavním úkolem je provádět program Myšlenky.

AKT

Rozhodnutí Rady 2006/972/ES ze dne 19. prosince 2006 o zvláštním programu Myšlenky, kterým se provádí sedmý rámcový program Evropského společenství pro výzkum, technologický rozvoj a demonstrace (2007–2013) (Úř. věst. L 54 ze dne 22.2.2007)

PŘEHLED

Hlavním cílem zvláštního programuMyšlenky je zvýšit úroveň evropského výzkumu v rychle se rozvíjejících oblastech pro větší hospodářskou konkurenceschopnost a blahobyt. Jinými slovy, cílem je rozvoj hraničního výzkumu, který se zaměřuje na dosažení rozhodujícího pokroku na poli vědy, technologií a akademického bádání bez ohledu jak na hranice jednotlivých oborů, tak na hranice zeměpisné. Program sleduje přístup založený na iniciativě vědců: jinak řečeno, má podporovat projekty výzkumu na hranicích znalostí, prováděné v oborech, které si zvolí sami výzkumní pracovníci.

Program se uskutečňuje v souladu se zásadami vědecké excelence, samostatnosti a účinnosti, transparentnosti a odpovědnosti, za pomoci Evropské rady pro výzkum (ERV).

Zvláštnímu programu byl přidělen rozpočet ve výši 7,51 miliard EUR na období 2007–2013.

Hlavní rysy a obecné cíle

Zvláštní program Myšlenky předkládá několik cílů ke zvýšení konkurenceschopnosti a blahobytu v Evropě:

 • posílit excelenci, dynamiku a tvořivost evropského výzkumu;
 • zvýšit přitažlivost Evropy pro nejlepší výzkumné pracovníky z Evropy i ze třetích zemí, jakož i investice průmyslu do výzkumu;
 • zaměřit se na to, aby evropský výzkum získal vedoucí postavení;
 • otevřít cestu pro tvorbu nových výsledků vědeckého a technologického rozvoje;
 • podněcovat výměnu myšlenek;
 • umožnit lepší využití výzkumných kapacit evropské znalostní společnosti.

Zavádějí se tři úrovně ukazatelů výkonnosti pro optimální monitoring provádění programu:

 • ukazatele kvantitativní, vytyčující cestu vědeckého a technického pokroku (publikace, rejstříky citací, patenty atd.);
 • ukazatele řízení pro interní sledování výkonnosti a pro usnadnění rozhodování na úrovni vrcholového vedení (plnění rozpočtu, doba do uzavření smlouvy, doba do platby atd.);
 • ukazatele kvalitativní pro posouzení celkové účinnosti výzkumu ve srovnání s celkovými cíli Evropské unie (EU).

Při provádění 7. rámcového programu (včetně různých zvláštních programů a všech s nimi spojených výzkumných činností) se musí brát ohled na základní etické principy i na společenské, právní, sociálně-ekonomické a kulturní aspekty a na rovnost pohlaví.

Evropská rada pro výzkum (ERV)

Hlavním úkolem Evropské rady pro výzkum (ERV), zřízené rozhodnutím Komise 2007/134/ES, je uskutečňovat zvláštní program Myšlenky.

ERV se skládá z nezávislé vědecké rady, která se opírá o specializovanou prováděcí strukturu.

Úkoly vědecké rady jsou tyto:

 • stanovit celkovou vědeckou strategii zvláštního programu,
 • pravidelně sestavovat pracovní program a vnášet do něj případné změny,
 • zajišťovat vědecké řízení, sledování a kontrolu kvality provádění programu,
 • zajistit komunikaci s vědeckou obcí a klíčovými účastníky.

Vědecká rada sdružuje zástupce evropské vědecké obce na nejvyšší úrovni. Tvoří ji 22 nejuznávanějších vědců, inženýrů a akademických pracovníků jmenovaných Komisí. Jejich úkolem je vypracovat vědeckou strategii ERV a zejména vytvářet roční pracovní program zvláštního programu Myšlenky.

Specializovanou prováděcí strukturou (ERC DIS) je výkonná agentura Komise pověřená správním řízením a prováděním programu. Výkonná agentura ERV (ERCEA) získala na základě pověřovacího aktu přijatého Komisí v roce 2008 odpovědnost za provádění zvláštního programu Myšlenky a za součinnost s vědeckým výborem; od července 2009 je nezávislá. Provádí hodnocení, vzájemná hodnocení a výběr projektů podle zásad stanovených vědeckou radou. Zajišťuje též finanční a vědecké řízení grantů. Komise má tuto úlohu:

 • ručit za plnou samostatnost a bezúhonnost ERV;
 • dbát na dodržování zásad a cílů stanovených vědeckou radou;
 • zajistit zřízení specializované prováděcí struktury a delegování úkolů a odpovědností této struktury;
 • přijmout pracovní program a metodiku provádění, kterou stanoví vědecká rada;
 • zajistit, aby se návrhy přijímaly a projekty financovaly výhradně na základě jejich pořadí, které vyplyne ze vzájemného hodnocení;
 • pravidelně informovat programový výbor o provádění zvláštního programu;
 • předložit Radě a Parlamentu výroční zprávu o fungování a činnosti ERV a uskutečňování cílů stanovených zvláštním programem.

ERV jako hlavní pilíř tohoto programu svědčí o přidané hodnotě intervence Společenství v porovnání s výsledky, kterých by bylo možné dosáhnout v rámci činností vedených v čistě národním měřítku. Nepopiratelným přínosem ERV totiž je:

 • podněcování a podpora excelence v panevropském měřítku;
 • optimální rozvržení zdrojů;
 • atraktivita a zviditelnění evropského hraničnímu výzkumu;
 • usnadnění adaptace vnitrostátních výzkumných struktur na rychle se rozvíjející evropský prostor;
 • vytvoření evropského výzkumného systému, který bude konkurenceschopný v celosvětovém měřítku;
 • snaha vytvořit z Evropy centrum zájmu průmyslu a podniků činných v oblasti výzkumu a vývoje;
 • reakce na výzvy, které se v současné evropské společnosti objevují.

Kontext

Od roku 1984 provádí EU v oblasti výzkumu a technologického rozvoje politiku založenou na víceletých rámcových programech. 7. rámcový program (2007-2013) , zásadní součást strategie EU pro růst a zaměstnanost v Evropě, se soustřeďuje na čtyři druhy činností: nadnárodní spolupráci v oblasti politicky definovaných témat (Spolupráce), výzkum motivovaný badateli vycházející z iniciativ vědecké obce (Myšlenky), podporu odborné přípravy a kariérního rozvoje výzkumných pracovníků (Lidé) a podporu výzkumných kapacit (Kapacity). Přispívá k rozvoji trojúhelníku znalostí tvořeného politikami výzkumu, vzdělávání a inovace, který umožní předat vědění do služeb hospodářského rozvoje a sociálního a environmentálního pokroku.

Je zapotřebí poznamenat, že v prosinci 2013 Evropský parlament a Rada přijaly nařízení (EU) č. 1291/2013, kterým se zavádí Horizont 2020 - rámcový program pro výzkum a inovace (2014-2020), který tak nahrazuje 7. rámcový program.

ODKAZY

Akt

Vstup v platnost – Datum ukončení platnosti

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník

Rozhodnutí 2006/972/ES

1. 1. 2007–31. 12. 2013

-

Úř. věst. L 54 ze dne 22. 2. 2007

SOUVISEJÍCÍ AKTY

Rozhodnutí Komise 2007/134/ES ze dne 2. února 2007, kterým se zřizuje Evropská rada pro výzkum (Úř. věst. L 57/14 ze dne 24.2.2007), pozměněné rozhodnutím Komise 2011/12/EU ze dne 12. ledna 2011 (Úř. věst. L 9/5 ze dne 13.1.2011).

Tímto rozhodnutím Komise se zřizuje vědecká rada ERV a předpokládá se zřízení specializované prováděcí struktury a postu generálního tajemníka ERV, který bude napomáhat vědecké radě při zajišťování účinného spojení s Komisí a se specializovanou prováděcí strukturou.

Rozhodnutí Komise 2008/37/ES ze dne 14. prosince 2007, kterým se zřizuje Výkonná agentura Evropské rady pro výzkum pro správu zvláštního programu Společenství Myšlenky v oblasti hraničního výzkumu podle nařízení Rady (ES) č. 58/2003 (Úř. věst. L 9 ze dne 12.1.2008).

Pokročilo se při zřizování ERCEA, jež zahájila svou činnost v průběhu roku 2008.

Zpráva Komise Radě a Evropskému parlamentu objasňující činnost Evropské rady pro výzkum a realizaci cílů stanovených ve specifickém programu Myšlenky v roce 2007 ( KOM(2008) 473 v konečném znění – nebyla zveřejněna v Úředním věstníku).

Zpráva Komise Radě a Evropskému parlamentu o působení Evropské rady pro výzkum a plnění cílů stanovených ve zvláštním programu Myšlenky v roce 2012 ( COM(2013) 318 final - nezveřejněno v Úř. věstníku)

Hodnocení hlavních výsledků ERV bylo vypracováno ve spojení s posouzením dopadů ex ante návrhu Komise týkajícího se programu Horizont 2020, příštího rámcového programu pro výzkum a inovace. Z průběžného monitorování programu vyplynula mimo jiné tato zjištění:

 • mezi držiteli grantů ERV je pět nositelů Nobelovy ceny a tři držitelé Fieldsovy medaile,
 • v letech 2008 až 2013 bylo ve velmi rozšířených časopisech publikováno více než 20 000 článků s uznáním finančních prostředků ERV,
 • každý příjemce grantu ERV zaměstnává v průměru šest dalších výzkumných pracovníků,
 • členové týmů financovaných ERV pocházejí z 38 z celkem 41 zemí Evropského výzkumného prostoru (EVP),
 • ženy tvoří přibližně 37 % členů týmů ERV (20 % má funkci hlavního výzkumného pracovníka).

Poslední aktualizace: 07.04.2014

Top