EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Evropský sociální fond (2007–2013)

This summary has been archived and will not be updated. See 'Evropský sociální fond' for an updated information about the subject.

Evropský sociální fond (2007–2013)

Ve snaze definovat poslání a oblasti působnosti Evropského sociálního fondu na období let 2007–2013 toto nařízení předkládá specifická ustanovení týkající se druhů činnosti, které mohou být hrazeny z ESF. Evropský sociální fond podporuje priority Společenství, pokud jde o potřebu posilovat sociální soudržnost, zvýšit produktivitu a konkurenceschopnost, povzbudit hospodářský růst a udržitelný rozvoj. V tomto kontextu si ESF klade za cíl přispívat k posílení hospodářské a sociální soudržnosti zlepšením zaměstnanosti a jejích možností.

AKT

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1081/2006 ze dne 5. července 2006 o Evropském sociálním fondu a o zrušení nařízení (ES) č. 1784/1999 (Viz pozměňovací akt(y))

PŘEHLED

Obecná ustanovení Evropského fondu pro regionální rozvoj, Evropského sociálního fondu a Fondu soudržnosti pro období 2007–2013 nařizují, aby ESF podporoval činnosti v rámci cíle „Konvergence“ (pro nejméně rozvinuté regiony) a cíle „Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost“ (který se snaží zlepšit předjímání hospodářských změn a jejich dobré zvládnutí).

Úkoly

ESF podporuje politiky členských států, které se snaží znovu zaměřit Lisabonskou strategii na růst a zaměstnanost. Tyto politiky jsou úzce propojeny s hlavními směry hospodářských politik (HSHP), s Evropskou strategií zaměstnanosti (ESZ) a s hlavními směry politik zaměstnanosti. Konkrétněji ESF usiluje o:

 • dosažení plné zaměstnanosti;
 • zvýšení kvality a produktivity práce;
 • podporu sociálního začlenění (zvláště přístup znevýhodněných osob k zaměstnání);
 • snížení rozdílů v zaměstnanosti na celostátní, regionální a místní úrovni.

Rozsah pomoci a priority

V rámci cílů „Konvergence“ a „Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost“ podporuje ESF opatření v členských státech v rámci těchto priorit:

 • zvyšování přizpůsobivosti pracovníků, podniků a podnikatelů s cílem zlepšit předjímání hospodářských změn a jejich dobré zvládnutí;
 • zlepšení přístupu k zaměstnání a trvalé začlenění osob hledajících zaměstnání a neaktivních osob do trhu práce;
 • předcházení nezaměstnanosti, zejména dlouhodobé nezaměstnanosti a nezaměstnanosti mládeže;
 • podpora aktivního stáří a delšího pracovního života;
 • zvyšování účasti na trhu práce;
 • posílení sociálního začlenění znevýhodněných osob za účelem jejich trvalého začlenění do pracovního procesu;
 • boj se všemi formami diskriminace na trhu práce;
 • posílení lidského kapitálu;
 • podpora partnerství.

Priority

V rámci cíle „Konvergence“ podporuje ESF tyto priority:

 • rozšiřování a zlepšování investic do lidského kapitálu prováděním reforem systémů vzdělávání a odborné přípravy, zvýšenou celoživotní účastní na vzdělávání a odborné přípravě, rozvojem lidského potenciálu v oblasti výzkumu a inovací;
 • posilování institucionální kapacity a výkonnosti veřejné správy ve snaze o řádnou správu věcí veřejných.

Soustředění podpory

Členské státy zajistí, aby byla opatření podporovaná Evropským sociálním fondem provázána s Evropskou strategií zaměstnanosti a přispívala k opatřením prováděným podle této strategie. Členské státy soustřeďují podporu na provádění příslušných doporučení v oblasti zaměstnanosti.

Způsobilost výdajů

Pravidla týkající se způsobilosti výdajů se rozhodují na vnitrostátní úrovni. Přesto příspěvek z ESF nelze poskytnout na tyto výdaje:

 • DPH s nárokem na odpočet;
 • úroky z úvěru;
 • nákup nábytku, vybavení, vozidel, infrastruktury, nemovitostí a pozemků.

Řádná správa věcí veřejných a partnerství

ESF podporuje řádnou správu věcí veřejných a partnerství. Podpora z tohoto fondu je v souladu s institucionálními opatřeními, která jsou specifická pro každý členský stát a jsou navrhována a prováděna na vhodné územní úrovni s ohledem na celostátní, regionální a místní úroveň. Členské státy zajistí, aby byli do přípravy, provádění a monitorování podpory z Evropského sociálního fondu zapojeni sociální partneři, aby se jich účastnili další činitelé na vhodné územní úrovni a aby s nimi proběhly odpovídající konzultace.

Kontext

Další ustanovení týkající se politiky soudržnosti v období 2007–2013 jsou součástí čtyř zvláštních nařízení o:

Z politického hlediska je finančním základem pro politiku soudržnosti v období 2007–2013 interinstitucionální dohoda a finanční rámec na období 2007–2013.

Odkazy

Akt

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník

Nařízení (ES) č. 1081/2006

1. 8. 2006

Úř. věst. L 210, 31. 7. 2006

Pozměňovací akt

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník

Nařízení (ES) č. 396/2009

22. 5. 2009

Úř. věst. L 126, 21. 5. 2009

SOUVISEJÍCÍ AKTY

Rozhodnutí Komise 2006/593/ES ze dne 4. srpna 2006, kterým se stanoví orientační rozdělení položek závazků podle členských států v rámci cíle Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost pro období 2007–2013 (Úředni . věstnik L 243 ze dne 6. 9. 2006).Pozměněno: Rozhodnutí Komise 2010/476/EU (Úředni . věstnik L 232 ze dne 2. 9. 2010).

Rozhodnutí Rady 2006/702/ES ze dne 6. října 2006 o strategických obecných zásadách Společenství pro soudržnost (Úředni . věstnik L 291 ze dne 21. 10. 2006). Návrh strategických obecných zásad Společenství pro soudržnost, růst a zaměstnanost přijala Rada dne 6. října 2006. Tyto strategické zásady tvoří orientační rámec pro provádění politiky soudržnosti a pomoc Fondů v období let 2007-2013.

Sdělení Komise ze dne 5. července 2005 – Politika soudržnosti pro podporu růstu a zaměstnanosti - Strategické obecné zásady Společenství, 2007–2013 (KOM(2005) 299 – nebylo zveřejněno v Úředním věstníku).

Poslední aktualizace: 17.09.2010

Top