EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Evropský sociální fond (2007–2013)

Ve snaze definovat poslání a oblasti působnosti Evropského sociálního fondu na období let 2007–2013 toto nařízení předkládá specifická ustanovení týkající se druhů činnosti, které mohou být hrazeny z ESF. Evropský sociální fond podporuje priority Společenství, pokud jde o potřebu posilovat sociální soudržnost, zvýšit produktivitu a konkurenceschopnost, povzbudit hospodářský růst a udržitelný rozvoj. V tomto kontextu si ESF klade za cíl přispívat k posílení hospodářské a sociální soudržnosti zlepšením zaměstnanosti a jejích možností.

AKT

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1081/2006 ze dne 5. července 2006 o Evropském sociálním fondu a o zrušení nařízení (ES) č. 1784/1999 (Viz pozměňovací akt(y))

PŘEHLED

Obecná ustanovení Evropského fondu pro regionální rozvoj, Evropského sociálního fondu a Fondu soudržnosti pro období 2007–2013 nařizují, aby ESF podporoval činnosti v rámci cíle „Konvergence“ (pro nejméně rozvinuté regiony) a cíle „Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost“ (který se snaží zlepšit předjímání hospodářských změn a jejich dobré zvládnutí).

Úkoly

ESF podporuje politiky členských států, které se snaží znovu zaměřit Lisabonskou strategii na růst a zaměstnanost. Tyto politiky jsou úzce propojeny s hlavními směry hospodářských politik (HSHP), s Evropskou strategií zaměstnanosti (ESZ) a s hlavními směry politik zaměstnanosti. Konkrétněji ESF usiluje o:

 • dosažení plné zaměstnanosti;
 • zvýšení kvality a produktivity práce;
 • podporu sociálního začlenění (zvláště přístup znevýhodněných osob k zaměstnání);
 • snížení rozdílů v zaměstnanosti na celostátní, regionální a místní úrovni.

Rozsah pomoci a priority

V rámci cílů „Konvergence“ a „Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost“ podporuje ESF opatření v členských státech v rámci těchto priorit:

 • zvyšování přizpůsobivosti pracovníků, podniků a podnikatelů s cílem zlepšit předjímání hospodářských změn a jejich dobré zvládnutí;
 • zlepšení přístupu k zaměstnání a trvalé začlenění osob hledajících zaměstnání a neaktivních osob do trhu práce;
 • předcházení nezaměstnanosti, zejména dlouhodobé nezaměstnanosti a nezaměstnanosti mládeže;
 • podpora aktivního stáří a delšího pracovního života;
 • zvyšování účasti na trhu práce;
 • posílení sociálního začlenění znevýhodněných osob za účelem jejich trvalého začlenění do pracovního procesu;
 • boj se všemi formami diskriminace na trhu práce;
 • posílení lidského kapitálu;
 • podpora partnerství.

Priority

V rámci cíle „Konvergence“ podporuje ESF tyto priority:

 • rozšiřování a zlepšování investic do lidského kapitálu prováděním reforem systémů vzdělávání a odborné přípravy, zvýšenou celoživotní účastní na vzdělávání a odborné přípravě, rozvojem lidského potenciálu v oblasti výzkumu a inovací;
 • posilování institucionální kapacity a výkonnosti veřejné správy ve snaze o řádnou správu věcí veřejných.

Soustředění podpory

Členské státy zajistí, aby byla opatření podporovaná Evropským sociálním fondem provázána s Evropskou strategií zaměstnanosti a přispívala k opatřením prováděným podle této strategie. Členské státy soustřeďují podporu na provádění příslušných doporučení v oblasti zaměstnanosti.

Způsobilost výdajů

Pravidla týkající se způsobilosti výdajů se rozhodují na vnitrostátní úrovni. Přesto příspěvek z ESF nelze poskytnout na tyto výdaje:

 • DPH s nárokem na odpočet;
 • úroky z úvěru;
 • nákup nábytku, vybavení, vozidel, infrastruktury, nemovitostí a pozemků.

Řádná správa věcí veřejných a partnerství

ESF podporuje řádnou správu věcí veřejných a partnerství. Podpora z tohoto fondu je v souladu s institucionálními opatřeními, která jsou specifická pro každý členský stát a jsou navrhována a prováděna na vhodné územní úrovni s ohledem na celostátní, regionální a místní úroveň. Členské státy zajistí, aby byli do přípravy, provádění a monitorování podpory z Evropského sociálního fondu zapojeni sociální partneři, aby se jich účastnili další činitelé na vhodné územní úrovni a aby s nimi proběhly odpovídající konzultace.

Kontext

Další ustanovení týkající se politiky soudržnosti v období 2007–2013 jsou součástí čtyř zvláštních nařízení o:

Z politického hlediska je finančním základem pro politiku soudržnosti v období 2007–2013 interinstitucionální dohoda a finanční rámec na období 2007–2013.

Odkazy

Akt

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník

Nařízení (ES) č. 1081/2006

1. 8. 2006

Úř. věst. L 210, 31. 7. 2006

Pozměňovací akt

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník

Nařízení (ES) č. 396/2009

22. 5. 2009

Úř. věst. L 126, 21. 5. 2009

SOUVISEJÍCÍ AKTY

Rozhodnutí Komise 2006/593/ES ze dne 4. srpna 2006, kterým se stanoví orientační rozdělení položek závazků podle členských států v rámci cíle Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost pro období 2007–2013 (Úředni . věstnik L 243 ze dne 6. 9. 2006).Pozměněno: Rozhodnutí Komise 2010/476/EU (Úředni . věstnik L 232 ze dne 2. 9. 2010).

Rozhodnutí Rady 2006/702/ES ze dne 6. října 2006 o strategických obecných zásadách Společenství pro soudržnost (Úředni . věstnik L 291 ze dne 21. 10. 2006). Návrh strategických obecných zásad Společenství pro soudržnost, růst a zaměstnanost přijala Rada dne 6. října 2006. Tyto strategické zásady tvoří orientační rámec pro provádění politiky soudržnosti a pomoc Fondů v období let 2007-2013.

Sdělení Komise ze dne 5. července 2005 – Politika soudržnosti pro podporu růstu a zaměstnanosti - Strategické obecné zásady Společenství, 2007–2013 (KOM(2005) 299 – nebylo zveřejněno v Úředním věstníku).

Poslední aktualizace: 17.09.2010

Top