Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Politika soudržnosti na podporu růstu a zaměstnanosti: strategické obecné zásady Společenství (2007-2013)

This summary has been archived and will not be updated, because the summarised document is no longer in force or does not reflect the current situation.

Politika soudržnosti na podporu růstu a zaměstnanosti: strategické obecné zásady Společenství (2007-2013)

Strategické obecné zásady Společenství jsou důležitým prvkem nové politiky soudržnosti po roce 2007. Na základě strategických obecných zásad stanoví členské státy své priority v oblasti politiky soudržnosti. Obecné zásady přispívají k uskutečňování dalších přednostních cílů Společenství, zejména cílů vycházejících z lisabonské strategie a v ní obsažených hlavních směrů růstu a zaměstnanosti. Týkají se především investic, zaměstnanosti, znalostí a inovace, územní soudržnosti a spolupráce.

AKT

Rozhodnutí Rady 2006/702/ES ze dne 6. října 2006 o strategických obecných zásadách Společenství pro soudržnost (Úř. věst. L 291 ze dne 21.10.2006).

PŘEHLED

Strategické obecné zásady politiky soudržnosti po roce 2007 mají dva cíle:

 • posílit strategickou dimenzi politiky soudržnosti. Priority Společenství tak budou lépe integrovány do vnitrostátních a regionálních rozvojových programů;
 • bude zajištěna větší identifikace s politikou soudržnosti v praxi. To se odrazí v posílení dialogu v partnerství mezi Komisí, členskými státy a regiony. Dojde také k transparentnějšímu rozdělení povinností mezi Komisí, členskými státy a Evropským parlamentem.

Znovuzahájení lisabonské strategie

Po zasedání Evropské rady v březnu 2005 byla lisabonská strategie obnovena pomocí partnerství pro růst a zaměstnanost. Z hlediska této strategie by se politika soudržnosti měla soustředit na posílení udržitelného rozvoje, konkurenceschopnosti a zaměstnanosti.

Strategické obecné zásady identifikují oblasti, ve kterých může politika soudržnosti přispět k realizaci ostatních priorit Společenství, zejména priorit vyplývajících z lisabonské strategie. Priorit, které jsou v souladu s hlavními směry růstu a zaměstnanosti.

Priority strategických obecných zásad

Strategické obecné zásady se soustředí na tři priority:

 • zlepšení atraktivnosti oblastí a měst členských států;
 • podporu inovace, podnikatelského ducha a růstu znalostní ekonomiky;
 • vytvoření dalších pracovních míst vyšší kvality.

Strategické obecné zásady 2007-2013

V souladu s těmito prioritami je cílem obecných zásad:

 • učinit Evropu a její regiony atraktivnější z hlediska investic a zaměstnanosti;
 • prohloubit znalosti a inovace;
 • vytvořit další pracovní místa vyšší kvality;
 • zohlednit územní rozměr politiky soudržnosti.

Investice a zaměstnanost

Aby bylo možno učinit Evropu a její regiony atraktivnější z hlediska investic a zaměstnanosti, navrhuje zpráva tři skupiny opatření.

Především musí být rozšířena a zlepšena dopravní infrastruktura. Za tímto účelem musí členské státy upřednostnit 30 projektů představujících evropský zájem a počítat s investicemi vedlejších propojení. Dále musí být zlepšena dostupnost železniční infrastruktury a propojitelnost izolovaných oblastí s transevropskou dopravní sítí (TEN-T). Totéž platí pro ekologickou dimenzi dopravních sítí a rozvoj pobřežní námořní dopravy.

Za druhé musí být posílen soulad ochrany životního prostředí s růstem, aby byl zajištěn udržitelný hospodářský růst, inovace a vytváření dalších pracovních míst. Za tímto účelem doporučuje zpráva investovat do infrastruktury, vytvářet atraktivní podmínky pro podniky a jejich zaměstnance a zavést riziková opatření. Musí být také zohledněny závazky přijaté EU v Kjótu.

Za třetí musí být snížena závislost na tradičních zdrojích energie zvýšením energetické účinnosti a využitím obnovitelných zdrojů energie.

Znalosti a inovace

Cíle růstu a vytváření pracovních míst vyžadují strukturální změny v hospodářství a opětovné zaměření se na činnost založenou na znalostech. Abychom toho dosáhli, je třeba:

 • zvýšit a zlepšit investice do výzkumu a technologického rozvoje (výzkum a technologický rozvoj), zejména v soukromém sektoru (včetně např. partnerství veřejného a soukromého sektoru, malých a středních podniků (MSP) a spolupráce mezi podniky);
 • usnadnit inovace a podporovat podnikavost, s cílem podporovat podnikatelské prostředí příznivé pro produkci, rozšiřování a využití nových znalostí (podnikatelského ducha);
 • podporovat informační společnost a rozšiřování vybavení informačních a komunikačních technologií podniků i domácností;
 • zlepšit přístup k financování vytvořením mechanismů finančního inženýrství s podporou jiných finančních nástrojů než dotací.

Zaměstnanost

Při vytváření dalších pracovních míst vyšší kvality se politika soudržnosti musí snažit přijmout výzvy uvedené v evropské strategii zaměstnanosti. Zejména je třeba modernizací systémů sociální ochrany přilákat a udržet na trhu práce větší počet osob.

Dále musí být zlepšena přizpůsobivost pracovníků a flexibilita trhu práce investováním do lidského kapitálu zlepšením vzdělávání a kvalifikace. Spolu s těmito opatřeními musí být rozšířena kapacita veřejné správy a veřejných služeb a udržena zdravá pracovní síla.

Územní soudržnost a spolupráce

Politika soudržnosti se musí přizpůsobit konkrétním potřebám a rysům určitých zeměpisných problémů a příležitostí. Územní rozměr se týká zejména těchto témat:

 • příspěvku měst (městských oblastí) k růstu a zaměstnanosti (např. na podporu podnikání, zaměstnanosti a místního rozvoje);
 • podpory hospodářské diverzifikace venkovských oblastí (např. soudržnost mezi strukturálními politikami, politikami zaměstnanosti a rozvoje venkova);
 • přeshraniční, nadnárodní a meziregionální spolupráce, při zdůraznění cílů růstu a zaměstnanosti.

SOUVISEJÍCÍ AKTY

Sdělení Komise ze dne 5. července 2005, „Politika soudržnosti pro podporu růstu a zaměstnanosti: Strategické obecné zásady Společenství, 2007–2013“ (KOM(2005) 299 v konečném znění - nebylo zveřejněno v Úředním věstníku).

LISABONSKÁ STRATEGIE

Sdělení komise ze dne 12. prosince 2006 pro jarní zasedání evropské Rady – Provádění obnovené Lisabonské strategie pro růst a zaměstnanost. „Rok výsledků“ (KOM(2006) 816 v konečném znění - nebylo zveřejněno v Úředním věstníku).

Sdělení komise ze dne 14. listopadu 2006. „Hospodářské reformy a konkurenceschopnost: hlavní poselství zprávy o konkurenceschopnosti Evropy v roce 2006“ (KOM(2006) 697 v konečném znění – nebylo zveřejněno v Úředním věstníku).

Sdělení Komise Evropské radě ze dne 12. října 2006. „Moderní a vůči inovacím přátelská Evropa“ (KOM(2006) 589 konečném znění - nebylo zveřejněno v Úředním věstníku).

Sdělení Komise ze dne 25. ledna 2006 jarnímu zasedání Evropské rady. „Čas zařadit vyšší rychlost - Nové partnerství pro růst a zaměstnanost“ (KOM(2006) 30 v konečném znění - nebylo zveřejněno v Úředním věstníku).

Sdělení Komise ze dne 20. října 2005 Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů. „Evropské hodnoty v globalizovaném světě - Příspěvek Komise k říjnovému setkání hlav států a vlád“ (KOM(2005) 525 v konečném znění - nebylo zveřejněno v Úředním věstníku).

Sdělení Komise ze dne 20. července 2005 „Společné akce pro růst a zaměstnanost: Lisabonský program Společenství“ (KOM(2005) 330 v konečném znění - nebylo zveřejněno v Úředním věstníku).

Poslední aktualizace: 25.01.2007

Top