EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Akční plán pro dobré životní podmínky zvířat 2006–2010

This summary has been archived and will not be updated, because the summarised document is no longer in force or does not reflect the current situation.

Akční plán pro dobré životní podmínky zvířat 2006–2010

Evropská unie (EU) plánuje pro období 2006–2010 obecná opatření směřující k zajištění ochrany a dobrých životních podmínek zvířat. Tato opatření budou zahrnovat zkvalitňování norem, rozvoj výzkumu a ukazatelů, informování odborníků a spotřebitelů a činnost na mezinárodní úrovni.

AKT

Sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě ze dne 23. ledna 2006 o akčním plánu Společenství v oblasti dobrých životních podmínek a ochrany zvířat 2006–2010 (KOM(2006) 13 – Úř. věst. C 49 ze dne 28.2.2006)

PŘEHLED

Akční plán popisuje opatření, která se Komise chystá provést v letech 2006 až 2010 s cílem rozvíjet a zaručit ochranu a dobré životní podmínky zvířat v Evropské unii (EU) a ve zbytku světa. Akční plán má také zpřesnit právní předpisy Společenství a předložit návrhy v oblastech, kde jsou nedostačující.

Cíle, kterých by Komise chtěla dosáhnout, jsou:

 • jasněji definovat opatření EU v oblasti dobrých životních podmínek zvířat;
 • dále prosazovat přísné normy týkající se této oblasti;
 • posílit koordinaci zdrojů;
 • podporovat výzkum a propagovat alternativní metody k pokusům na zvířatech;
 • zajistit důsledný a koordinovaný přístup k dobrým životním podmínkám zvířat ve všech politikách EU.

K dosažení těchto cílů akční plán definuje pět hlavních oblastí akcí, navzájem propojených:

 • modernizace minimálních norem;
 • podpora výzkumu a vývoje alternativních metod k pokusům na zvířatech;
 • zavedení ukazatelů dobrých životních podmínek;
 • lepší informovanost odborníků i široké veřejnosti;
 • podpora mezinárodních iniciativ na ochranu zvířat.

Ve věci minimálních norem akční plán počítá s posílením stávajících právních předpisů Společenství tak, aby zohledňovaly nejnovější vědecké poznatky, praktické zkušenosti a pokrok, kterého se dosáhlo v mezinárodních fórech. Také navrhuje rozšíření minimálních norem na druhy nebo otázky, které v současné době neupravují žádné právní předpisy. Důraz se bude mimo jiné klást na zohledňování dobrých životních podmínek zvířat i v jiných politikách, zvláště ve společné zemědělské politice (podmínky financování, možnosti pomoci v rámci politiky rozvoje venkova).

Akční plán doporučuje podporovat výzkumné projekty, aby se doplnily mezery a vytvořila solidní vědecká základna pro budoucí rozvoj evropské politiky na poli ochrany a dobrých životních podmínek zvířat. Navíc navrhuje vytvoření evropského střediska nebo laboratoře, jejichž úkolem bude koordinace, shromažďování a výměna informací o výzkumu a výzkumných činnostech. Plán mimoto klade důraz na uplatňování zásady tří „R“ – Replacement, Reduction, Refinement, tj. nahrazení (pokusů na živých zvířatech), snížení (počtu používaných pokusných zvířat) a zdokonalení (metod pokusů) při pokusech na zvířatech v celém Společenství.

Plán předpokládá zavedení jednotných ukazatelů dobrých životních podmínek zvířat. Tyto ukazatele by umožnily zaručit dodržování minimálních nebo přísnějších norem. Akční plán také navrhuje vytvoření značky Společenství na podporu produktů, při jejichž výrobě se přísně dbá na dobré životní podmínky zvířat.

Akční plán vyzdvihuje důležitost školení profesionálů, zvláště za účelem šíření osvědčených postupů, a informování spotřebitelů, aby se při nákupu mohli kvalifikovaněji rozhodovat.

Akční plán předpokládá, že EU bude pokračovat v podpoře posilování norem pro dobré životní podmínky zvířat na mezinárodních fórech, jako je Mezinárodní úřad pro nákazy zvířat (OIE) a Rada Evropy. Doporučuje také zasazovat se o to, aby význam těchto norem uznala Světová obchodní organizace. Plán předpokládá užší spolupráci EU se státy, které dodržují přísné normy, stejně jako s rozvojovými zeměmi.

Opatření stanovená v akčním plánu budou předmětem pravidelného monitorování, aby bylo možné zhodnotit dosažený pokrok a naplánovat dodatečné kroky po roce 2010.

Kontext

Akční plán reaguje na zásady vytyčené v protokolu o ochraně a dobrých životních podmínkách zvířat, který je přílohou zakládací smlouvy Evropského společenství (Smlouva o ES). Tento protokol uznává, že zvířata jsou vnímající bytosti a požadavek na jejich dobré životní podmínky musí být brán v potaz při formulování či provádění politik v oblasti zemědělství, dopravy, výzkumu a vnitřního trhu.

Posouzení dopadů, které akční plán doprovází, zdůrazňuje očekávaný přínos akčního plánu v oblasti stávajících právních předpisů a výzkumných pracích.

Od roku 1974 se právní předpisy Společenství zaměřují na ochranu zvířat a zajištění jejich dobrých životních podmínek při chovu, během přepravy a v okamžiku porážky.

SOUVISEJÍCÍ AKTY

Zpráva Komise určená Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů ze dne 28. října 2009 nazvaná „Možnosti značení udávajícího status, pokud jde o životní podmínky zvířat a zřízení evropské sítě referenčních center pro ochranu zvířat a dobré životní podmínky zvířat“ (KOM(2009) 584 v konečném znění – nebyla zveřejněna v Úředním věstníku). Komise chce zlepšit informovanost evropských spotřebitelů v otázkách dobrých životních podmínek zvířat. Proto zahájila rozpravu o značení spotřebních produktů. Komise chce umožnit spotřebitelům rozpoznat a vybrat si produkty, při jejichž výrobě se dbalo na dobré životní podmínky zvířat, což povede výrobce ke zlepšení výrobních postupů a uspokojení poptávky.

Tato zpráva má umožnit Evropskému parlamentu, Radě, Hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů vést tuto rozpravu zvláště v těchto oblastech:

 • zvýšení uvědomělosti spotřebitelů, pokud jde o životní podmínky zvířat;
 • respektování dobrých životních podmínek zvířat;
 • údaje uvedené na výrobcích;
 • přístup výrobců z třetích zemí do systémů dobrovolné certifikace v souladu se zásadami Světové obchodní organizace (WTO);
 • ukazatele a metody měření statutu životních podmínek zvířat;
 • koordinace středisek vědeckého výzkumu.

Poslední aktualizace: 18.06.2010

Top