Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Summaries of EU Legislation

Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) – zajištění bezpečnosti potravin a krmiv v EU

Go to the summaries’ table of contents

Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) – zajištění bezpečnosti potravin a krmiv v EU

 

PŘEHLED DOKUMENTU:

Nařízení (ES) č. 178/2002 – obecné zásady a požadavky potravinového práva, zřízení Evropského úřadu pro bezpečnost potravin a stanovení postupů týkajících se bezpečnosti potravin

CO JE CÍLEM TOHOTO NAŘÍZENÍ?

 • Posiluje pravidla bezpečnosti potravin a krmiv v EU.
 • Zřizuje též Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA), který poskytuje podporu vědeckému testování a hodnocení potravin a krmiv.
 • Nařízení se nevztahuje na prvovýrobu určenou pro osobní potřebu ani na manipulaci s potravinami doma.

KLÍČOVÉ BODY

 • Potraviny nebezpečné pro zdraví nebo nevhodné ke spotřebě nesmí být dány do prodeje. V úvahu se berou následující faktory:
  • obvyklé podmínky, za kterých jsou potraviny používány spotřebitelem,
  • informace poskytované spotřebiteli,
  • účinek na lidské zdraví v krátkodobém a dlouhodobém horizontu,
  • kumulativní toxické účinky,
  • zvláštní citlivost určitých skupin spotřebitelů, například dětí.
 • Pokud je nebezpečná potravina nebo krmivo součástí dávky, předpokládá se, že nebezpečná je celá dávka.
 • Právní předpisy v oblasti potravin se uplatňují ve všech fázích potravinového řetězce, od výroby, zpracování, přepravy a distribuce až po dodání. Potravinářské podniky musí zejména:
  • zaručit sledovatelnost potravin, krmiv a zvířat určených k produkci potravin ve všech fázích výrobky a distribuce,
  • okamžitě stáhnout z trhu potraviny nebo krmiva nebo převzít zpět již dodané výrobky, pokud jsou pokládány za škodlivé pro zdraví,
  • informovat příslušné orgány a v případě potřeby spotřebitele.
 • Úřad poskytuje vědeckou a technickou podporu Evropské komisi a zemím EU ve všech oblastech dotýkajících se bezpečnosti potravin. Nese též odpovědnost za koordinaci hodnocení rizik, určování vznikajících rizik a informování o řízení krizí.
 • Je-li při analýze zdravotních rizik určeno riziko, mohou země EU a Komise přijmout předběžná preventivní opatření, která jsou v souladu s vysokou úrovní ochrany zdraví.
 • Systém včasné výměny informací (RASFF) zahrnující země EU, Komisi a úřad zajišťuje sdílení informací o:
  • opatřeních na omezení oběhu potravin nebo jejich stažení z trhu,
  • krocích uskutečněných na kontrolu používání potravin,
  • odmítnutí šarže dovážených potravin.
 • Tyto informace musí být též případně zpřístupněny široké veřejnosti.
 • Pokud potraviny či krmiva představují vážné a nekontrolovatelné riziko pro zdraví nebo životní prostředí, mohou mimořádná ochranná opatření Komise zahrnovat pozastavení obchodu s daným výrobkem nebo jeho dovozu. Pokud Komise nepodnikne žádné kroky, mohou země EU přijmout podobná opatření.
 • Společně s úřadem a zeměmi EU musí Komise vypracovat obecný plán řízení krize pro situace, v nichž standardní mimořádná ochranná opatření nepostačují. Určí-li Komise takový případ, musí neprodleně zřídit krizovou jednotku pro identifikaci možností pro ochranu lidského zdraví.
 • Cílem EU je též ochrana spotřebitelů před podobnými nebo klamavými praktikami při obchodování s potravinami, jako je falšování potravin, a poskytování základu pro spotřebitele pro informované rozhodování o potravinách.

ODKDY JE NAŘÍZENÍ V PLATNOSTI?

Platí ode dne 21. února 2002.

KONTEXT

Další informace získáte zde:

HLAVNÍ DOKUMENT

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 ze dne 28. ledna 2002, kterým se stanoví obecné zásady a požadavky potravinového práva, zřizuje se Evropský úřad pro bezpečnost potravin a stanoví postupy týkající se bezpečnosti potravin (Úř. věst. L 31, 1.2.2002, s. 1–24)

Následné změny nařízení (ES) č. 178/2002 byly začleněny do původního dokumentu. Toto konsolidované znění má pouze dokumentární hodnotu.

SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/745 ze dne 5. dubna 2017 o zdravotnických prostředcích, změně směrnice 2001/83/ES, nařízení (ES) č. 178/2002 a nařízení (ES) č. 1223/2009 a o zrušení směrnic Rady 90/385/EHS a 93/42/EHS (Úř. věst. L 117, 5.5.2017, s. 1–175)

Poslední aktualizace 12.10.2017

Top