EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Evropský úřad pro bezpečnost potravin — zajištění bezpečnosti potravin a zvířecích krmiv v EU

 

PŘEHLED DOKUMENTŮ:

Nařízení (ES) č. 178/2002 — obecné zásady a požadavky potravinového práva, zřízení Evropského úřadu pro bezpečnost potravin a stanovení postupů týkajících se bezpečnosti potravin

Nařízení (EU) 2019/1381 — transparentnost a udržitelnost hodnocení rizika ze strany EU v potravinovém řetězci

CO JE CÍLEM NAŘÍZENÍ?

 • Je známé jako nařízení o obecném potravinovém právu a posiluje pravidla bezpečnosti potravin a krmiv v EU.
 • Zřizuje též Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA), který poskytuje podporu vědeckému testování a hodnocení potravin a krmiv.
 • Nařízení se nevztahuje na výrobu na farmách pro osobní potřebu ani na manipulaci s potravinami doma.

KLÍČOVÉ BODY

 • Potraviny nebezpečné pro zdraví nebo nevhodné ke spotřebě nesmí být dány do prodeje. V úvahu se berou následující faktory:
  • obvyklé podmínky, za kterých jsou potraviny používány spotřebitelem,
  • informace poskytované spotřebiteli,
  • účinek na lidské zdraví v krátkodobém a dlouhodobém horizontu,
  • kumulativní toxické účinky,
  • zvláštní zdravotní citlivost určité skupiny spotřebitelů, je-li potravina pro tuto skupinu spotřebitelů určena.
 • Pokud je nebezpečná potravina nebo krmivo součástí dávky, předpokládá se, že nebezpečná je celá dávka.
 • Právní předpisy v oblasti potravin se uplatňují ve všech fázích potravinového řetězce, od výroby, zpracování, přepravy a distribuce až po dodání. Potravinářské podniky musí zejména:
  • zaručit sledovatelnost potravin, krmiv a zvířat určených k produkci potravin ve všech fázích výrobky a distribuce,
  • okamžitě stáhnout z trhu potraviny nebo krmiva nebo převzít zpět již dodané výrobky, pokud jsou pokládány za škodlivé pro zdraví,
  • informovat příslušné orgány a v případě potřeby spotřebitele.
 • Úřad poskytuje vědeckou a technickou podporu Evropské komisi a zemím EU ve všech oblastech dotýkajících se bezpečnosti potravin. Nese též odpovědnost za koordinaci hodnocení rizik, určování vznikajících rizik a informování o řízení krizí.
 • Je-li při analýze zdravotních rizik určeno riziko, mohou země EU a Komise přijmout předběžná preventivní opatření, která jsou v souladu s vysokou úrovní ochrany zdraví.
 • Systém včasné výměny informací pro potraviny a krmiva (RASFF) zahrnující země EU, Komisi a úřad zajišťuje sdílení informací o:
  • opatřeních na omezení oběhu potravin nebo jejich stažení z trhu,
  • krocích učiněných za účelem zabránění uvedení určité potraviny nebo krmiva na trh nebo jejich případnému užití nebo aby toto uvedení na trh či užití bylo omezeno nebo aby se na ně vztahovaly zvláštní podmínky,
  • odmítnutí šarže dovážených potravin.
 • Tyto informace musí být též případně zpřístupněny široké veřejnosti.
 • Pokud potraviny či krmiva představují vážné a nekontrolovatelné riziko pro zdraví nebo životní prostředí, mohou mimořádná ochranná opatření Komise zahrnovat pozastavení obchodu s daným výrobkem nebo jeho dovozu. Pokud Komise nepodnikne žádné kroky, mohou země EU přijmout podobná opatření.
 • Společně s úřadem a zeměmi EU musí Komise vypracovat obecný plán řízení krize pro situace, v nichž standardní mimořádná ochranná opatření nepostačují. Určí-li Komise takový případ, musí neprodleně zřídit krizovou jednotku pro identifikaci možností pro ochranu lidského zdraví.
 • Cílem EU je též ochrana spotřebitelů před podobnými nebo klamavými praktikami při obchodování s potravinami, jako je falšování potravin (například koňské maso v hovězích výrobcích), a poskytování základu pro spotřebitele pro informované rozhodování o potravinách.

Nařízení (EU) 2019/1381 o transparentnosti a udržitelnosti hodnocení rizika EU v potravinovém řetězci mění především Nařízení (EK) č. 178/2002. Usiluje o následující.

 • Zajištění větší transparentnosti: Veřejnost bude mít automatický přístup ke všem studiím a informacím předloženým na podporu jakékoli žádosti adresované úřadu, např. všem studiím na podporu žádosti o povolení provozovatele potravinářského podniku, hned z počátku procesu posouzení rizik. Odůvodněně důvěrné informace nebudou zveřejněny. O těchto předložených studiích budou také probíhat konzultace se zúčastněnými stranami a širokou veřejností. Získaná zpětná vazba umožní úřadu mít přístup k nejširší možné základně důkazů předtím, než bude poskytovat vědecké poradenství.
 • Zvýšení nezávislosti a solidnosti předkládaných vědeckých studií: Úřad bude za účelem budoucího výběrového řízení ve fázi před předložením žádosti informován o všech studiích, když budou zadány. To zaručí, že společnosti, které budou žádat o povolení, předloží veškeré příslušné informace a nezatají nepříznivé studie. Úřad bude také žadatelům před předložením dokumentace poskytovat obecné poradenství, obzvlášť malým a středním podnikům. Komise může požádat úřad, aby zadal doplňující studie s cílem ověřit důkazy ve výjimečných případech, kdy se objeví závažné spory nebo rozporuplné výsledky. Komise také bude provádět zjišťovací mise s cílem posoudit, zda laboratoře uplatňují příslušné normy pro provádění studií předkládaných úřadu. Výsledky těchto zjišťovacích misí budou uvedeny v souhrnné zprávě.
 • Posílení správy a vědecké spolupráce: Země EU, občanská společnost a Evropský parlament se budou podílet na správě úřadu tím, že budou řádně zastoupeny v jeho správní radě. Země EU budou podporovat vědecké snahy úřadu o vývoj, například společnými projekty a výměnou osvědčených postupů, a budou vykonávat propagační činnosti za účelem zajištění náboru těch nejlepších nezávislých odborníků do služeb úřadu.
 • Vývoj komplexního sdělování o riziku: prostřednictvím prováděcího aktu bude přijat obecný plán sdělování o riziku za účelem zajistit komplexní rámec pro sdělování o riziku v celém procesu posuzování rizika společně s otevřeným dialogem mezi všemi zúčastněnými stranami.

ODKDY JE NAŘÍZENÍ V PLATNOSTI?

Nařízení (ES) č. 178/2002 platí od 21. února 2002.

Nová pravidla z nařízení (EU) 2019/1381 se použijí od 27. března 2021.

KONTEXT

Nařízení (EU) 2019/1381 také mění dalších 8 odvětvových aktů (tzn. aktů o specifických souvisejících odvětvích), pokud jde o aspekty transparentnosti:

Další informace získáte zde:

HLAVNÍ DOKUMENTY

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 ze dne 28. ledna 2002, kterým se stanoví obecné zásady a požadavky potravinového práva, zřizuje se Evropský úřad pro bezpečnost potravin a stanoví postupy týkající se bezpečnosti potravin (Úř. věst. L 31, 1.2.2002, s. 1–24)

Následné změny nařízení (ES) č. 178/2002 byly začleněny do původního dokumentu. Toto konsolidované znění má pouze dokumentární hodnotu.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1381 ze dne 20. června 2019 o transparentnosti a udržitelnosti hodnocení rizika ze strany EU v potravinovém řetězci, kterým se mění nařízení (ES) č. 178/2002, (ES) č. 1829/2003, (ES) č. 1831/2003, (ES)č. 2065/2003, (ES) č. 1935/2004, (ES) č. 1331/2008, (ES) č. 1107/2009, (EU) 2015/2283 a směrnice 2001/18/ES (Úř. věst. L 231, 6.9.2019, s. 1–28)

SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/745 ze dne 5. dubna 2017 o zdravotnických prostředcích, změně směrnice 2001/83/ES, nařízení (ES) č. 178/2002 a nařízení (ES) č. 1223/2009 a o zrušení směrnic Rady 90/385/EHS a 93/42/EHS (Úř. věst. L 117, 5.5.2017, s. 1–175)

Viz konsolidované znění.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2283 ze dne 25. listopadu 2015 o nových potravinách, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011 a o zrušení nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 258/97 a nařízení Komise (ES) č. 1852/2001 (Úř. věst. L 327, 11.12.2015, s. 1–22)

Viz konsolidované znění.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 ze dne 21. října 2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh a o zrušení směrnic Rady 79/117/EHS a 91/414/EHS (Úř. věst. L 309, 24.11.2009, s. 1–50)

Viz konsolidované znění.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1331/2008 ze dne 16. prosince 2008, kterým se stanoví jednotné povolovací řízení pro potravinářské přídatné látky, potravinářské enzymy a látky určené k aromatizaci potravin (Úř. věst. L 354, 31.12.2008, s. 1–6)

Viz konsolidované znění.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1935/2004 ze dne 27. října 2004 o materiálech a předmětech určených pro styk s potravinami a o zrušení směrnic 80/590/EHS a 89/109/EHS (Úř. věst. L 338, 13.11.2004, s. 4–17)

Viz konsolidované znění.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1831/2003 ze dne 22. září 2003 o doplňkových látkách používaných ve výživě zvířat (Úř. věst. L 268, 18.10.2003, s. 29–43)

Viz konsolidované znění.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 ze dne 22. září 2003 o geneticky modifikovaných potravinách a krmivech (Úř. věst. L 268, 18.10.2003, s. 1–23)

Viz konsolidované znění.

Poslední aktualizace 01.07.2022

Top