EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Režim licencí pro dovoz dřeva do EU

Režim licencí pro dovoz dřeva do EU

 

PŘEHLED DOKUMENTU:

Nařízení (ES) č. 2173/2005 o zavedení režimu licencí FLEGT pro dovoz dřeva

CO JE CÍLEM TOHOTO NAŘÍZENÍ?

 • Je známé jako nařízení pro prosazování práva, správu a obchod v oblasti lesnictví (FLEGT) a zajišťuje, aby bylo dřevo a materiál na dřevařské výrobky vyvážené do EU partnerskými zeměmi, které s EU podepsaly dobrovolné dohody o partnerství a provádí režim licencí FLEGT, zákonně vytěžené.
 • Doplňuje nařízení (EU) č. 995/2010, které má za cíl zakázat uvádění nezákonně vytěženého dřeva nebo dřevařských výrobků z tohoto dřeva na trh.
 • Bylo pozměněno nařízením (EU) č. 657/2014, nařízením v přenesené pravomoci (EU) 2016/1387 a nařízením (EU) 2019/1010.

KLÍČOVÉ BODY

 • Toto nařízení se použije pro dovoz dřevařských výrobků uvedených v přílohách II a III z partnerských zemí uvedených v příloze I.
 • Členství v režimu licencí FLEGT vzniká na základě dobrovolných dohod o partnerství se zeměmi produkujícími dřevo, které takové dohody chtějí s EU uzavřít. Každá dohoda o partnerství stanoví dohodnutý časový plán a závazky.
 • Vyvážející země, které uzavřou dohodu o partnerství, musí vytvořit systém pro ověřování zákonnosti svých dřevěných výrobků.
 • Všechny dodávky dřeva z partnerských zemí, které mají zavedený režim licencí FLEGT, musí mít licenci FLEGT, která je osvědčením o shodě s požadavky režimu licencí FLEGT. Bez takové licence nemůže dodávka dřeva vstoupit na trh EU.
 • Pokud se objeví pochybnosti o platnosti licence FLEGT na hranici EU, musí si příslušný orgán vyžádat další ověření od orgánu, který licenci vydal (náklady kontroly nese dovozce, pokud dotčená země EU nerozhodne jinak). Celní orgány mohou pozdržet propuštění dřevařských produktů, pokud se domnívají, že licence FLEGT není platná.
 • Země EU stanoví sankce, které se uloží v případě porušení ustanovení tohoto nařízení.

Změny

 • Nařízení (EU) č. 657/2014 pozměnilo nařízení (ES) č. 2173/2005 a dalo Evropské komisi pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci a prováděcí akty.
 • Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/1387 mění přílohy I a II, které uznávají skutečnost, že se Indonésie stala první partnerskou zemí s fungujícím režimem licencí FLEGT, a která licence FLEGT vydává.
 • Nařízení (EU) č. 2019/1010 pozměňuje původní nařízení v souvislosti se zprávami, které musí země EU každý rok připravovat. Podle původního nařízení musely předložit zprávu komisi udávající množství dřeva dovezeného v rámci režimu licencí FLEGT, počet obdržených licencí a počet případů a množství dřeva a dřevařských výrobků, které byly dovezeny bez licence FLEGT (tj. zakázané dovozy). Pozměněné nařízení však neurčuje, co by mělo být ve zprávě předkládané zeměmi EU zahrnuto. Nepožaduje po zemích EU pouze předložení těchto zpráv Komisi, ale také jejich zpřístupnění veřejnosti.
 • Nařízení (EU) 2019/1010 také požaduje, aby Komise předložila Evropskému parlamentu a Radě zprávu o fungování a účinnosti tohoto nařízení každých 5 let, počínaje rokem 2021.

ODKDY JE NAŘÍZENÍ V PLATNOSTI?

Platí ode dne 30. prosince 2005.

KONTEXT

Režim licencí FLEGT byl poprvé navržen v roce 2003 akčním plánem FLEGT, jehož cílem bylo bojovat proti nezákonné těžbě dřeva a zlepšit dodávky a poptávku po legální produkci. Akční plán se zaměřoval zejména na regiony bohaté na dřevo ve střední Africe, v Rusku, jihovýchodní Asii a v některých částech Jižní Ameriky.

Další informace získáte zde:

HLAVNÍ DOKUMENTY

Nařízení Rady (ES) č. 2173/2005 ze dne 20. prosince 2005 o zavedení režimu licencí FLEGT pro dovoz dřeva do Evropského společenství (Úř. věst. L 347, 30.12.2005, s. 1–6)

Postupné změny nařízení (ES) č. 2173/2005 byly začleněny do původního textu. Toto konsolidované znění má pouze dokumentární hodnotu.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1010 ze dne 5. června 2019 o sladění povinností podávání zpráv v oblasti právních předpisů souvisejících s politikou životního prostředí a o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 166/2006 a (EU) č. 995/2010, směrnic Evropského parlamentu a Rady 2002/49/ES, 2004/35/ES, 2007/2/ES, 2009/147/ES a 2010/63/EU, nařízení Rady (ES) č. 338/97 a (ES) č. 2173/2005 a směrnice Rady 86/278/EHS (Úř. věst. L 170, 25.6.2019, s. 115–127)

SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/1387 ze dne 9. června 2016, kterým se mění přílohy I a III nařízení Rady (ES) č. 2173/2005 v návaznosti na dobrovolnou dohodu o partnerství s Indonésií, pokud jde o režim licencí FLEGT pro dovoz dřeva do Evropské unie (Úř. věst. L 223, 18.8.2016, s. 1–9)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 995/2010 ze dne 20. října 2010, kterým se stanoví povinnosti hospodářských subjektů uvádějících na trh dřevo a dřevařské výrobky (Úř. věst. L 295, 12.11.2010, s. 23–34)

Poslední aktualizace 11.09.2019

Top