Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Průmyslové emise

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Průmyslové emise

S cílem omezit průmyslové emise EU vytvořila všeobecný rámec na základě integrovaného povolování. To znamená, že povolení musí zohledňovat kompletní environmentální profil závodu, aby nedocházelo k tomu, že se znečištění přesune z jednoho média, například ovzduší, vody a země, do jiného. Prioritu by mělo mít předcházení znečištění prostřednictvím zásahů prováděných přímo u zdroje a zajištěním šetrného využívání a hospodaření s přírodními zdroji.

AKT

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/75/EU ze dne 24. listopadu 2010 o průmyslových emisích (integrované prevenci a omezování znečištění).

PŘEHLED

S cílem omezit průmyslové emise EU vytvořila všeobecný rámec na základě integrovaného povolování. To znamená, že povolení musí zohledňovat kompletní environmentální profil závodu, aby nedocházelo k tomu, že se znečištění přesune z jednoho média, například ovzduší, vody a země, do jiného. Prioritu by mělo mít předcházení znečištění prostřednictvím zásahů prováděných přímo u zdroje a zajištěním šetrného využívání a hospodaření s přírodními zdroji.

CO JE ÚKOLEM TÉTO SMĚRNICE?

Tato směrnice, která je přepracovaným zněním sedmi dřívějších právních předpisů o průmyslových emisích, stanoví pravidla pro prevenci a omezování znečištění ovzduší, vody a půdy a pro předcházení vzniku odpadů z velkých průmyslových zařízení.

KLÍČOVÉ BODY

  • Tento právní předpis pokrývá následující průmyslové činnosti: energetika, výroba a zpracování kovů, minerály, chemické látky, nakládání s odpady a další odvětví, jako je výroba buničiny a papíru, jatka a intenzivní chov drůbeže a dobytka.
  • Všechny závody, na něž se směrnice vztahuje, musí znečištění předcházet a omezovat ho používáním nejlepších dostupných technik (BAT)*, účinným využíváním energie, prevencí odpadu a nakládáním s odpady a opatřeními na předcházení havárií a omezením jejich důsledků.
  • Závody lze provozovat jen v případě, že vlastní povolení, a musí dodržovat uvedené podmínky.
  • Na závěry o BAT přijatých Komisí by se mělo odkazovat při stanovení podmínek povolení. Je třeba stanovit mezní hodnoty emisí na úrovni, která zajistí, že emise znečišťujících látek nepřekročí úrovně spojené s používáním BAT. Nicméně mezní hodnoty mohou tyto úrovně překročit, pokud se prokáže, že by to vedlo k nepřiměřeným nákladům ve srovnání s environmentálními přínosy.
  • Příslušné orgány musí provádět pravidelné kontroly závodů.
  • Veřejnost musí dostávat včasnou možnost účasti na řízení o povolení.

Další informace najdete na internetových stránkách Evropské komise v části o průmyslových emisích.

KLÍČOVÝ POJEM

* Nejlepší dostupné techniky (BAT): nejúčinnější techniky pro prevenci nebo snížení emisí, které jsou technicky dostupné a ekonomicky přijatelné v rámci odvětví.

ODKAZY

Akt

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník Evropské unie

Směrnice 2010/75/EU

6. 1. 2011

7. 1. 2013

Úř. věst. L 334 ze dne 17. 12. 2010, s. 17-119

Oprava směrnice 2010/75/ES byla začleněna do původního textu. Toto konsolidované znění je třeba brát pouze jako dokumentační nástroj.

Poslední aktualizace 30.06.2015

Top