EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Ochrana volně žijících ptáků

Ochrana volně žijících ptáků

 

PŘEHLED DOKUMENTU:

Směrnice 2009/147/ES o ochraně volně žijících ptáků

CO JE CÍLEM TÉTO SMĚRNICE?

 • Cílem je ochránit všechny volně žijící ptáky v EU stanovením pravidel o jejich ochraně, regulování a péči.
 • Vztahuje se na ptáky, jejich vejce a hnízda a stanoviště.
 • Kodifikuje právní předpis přijatý původně v roce 1979 (směrnice 79/409/EHS).
 • Směrnice 2009/147/ES byla změněna v roce 2019 nařízením (EU) 2019/1010, které sjednocuje a zefektivňuje povinnosti podávání zpráv v oblasti právních předpisů souvisejících s životním prostředím.

KLÍČOVÉ BODY

Opatření pro ohrožené druhy

Země EU musejí podniknout kroky k zachování nebo obnově populací druhů ptáků na úrovni, která je v souladu s ekologickými, vědeckými a kulturními požadavky, a současně zohlednit hospodářské a rekreační potřeby.

Opatření pro všechny druhy ptáků

Musí být zavedena opatření na ochranu, zachování nebo obnovení dostatečné rozmanitosti a rozlohy stanovišť* pro všechny druhy ptáků.

Tato opatření zahrnují zejména:

 • tvorbu chráněných území,
 • péči o stanoviště a jejich udržování uvnitř chráněných území i mimo ně a
 • obnovu zničených biotopů* a vytváření nových.

Zvláštní opatření

 • Některé druhy, uvedené v příloze I, jakož i pravidelně se vyskytující stěhovavé druhy, které nejsou uvedeny v příloze I, podléhají zvláštním opatřením týkajícím se jejich stanoviště, aby se zajistilo jejich přežití a rozmnožování v jejich areálu rozšíření.
 • Země EU musí označit nejvhodnější prostředí z hlediska počtu druhů a rozlohy jako zvláště chráněné oblasti určené pro ochranu těchto druhů na pevnině a na moři v oblastech, na něž se vztahuje směrnice. Zvláštní pozornost je věnována mokřadům. Zvláště chráněné oblasti tvoří společně se zvláštními oblastmi ochrany, určenými podle směrnice o stanovištích, síť chráněných lokalit Natura 2000.
 • Země EU jsou povinny provést vhodná opatření, aby se zabránilo:
  • poškozování stanovišť těchto druhů a
  • vyrušování druhů ve zvláště chráněných oblastech, ve kterých by takové vyrušování mohlo významně ovlivnit cíle směrnice.
 • Země EU jsou povinny souhlasit s plány a projekty pouze poté, co si jsou na základě náležitého posouzení veškerých dopadů na cíle ochrany lokality jisty, že nepříznivě neovlivní příslušné zvláště chráněné oblasti.

Obecná ochranná opatření

 • Tato směrnice rovněž zavádí obecnou ochranu všech druhů volně žijících ptáků v EU. Zakázáno je zejména toto:
  • úmyslné usmrcování nebo odchyt volně žijících ptáků,
  • úmyslné poškozování hnízd a vajec,
  • sběr a držení vajec,
  • úmyslné vyrušování, které ohrožuje jejich ochranu, a
  • držení ptáků, jejichž lov je zakázán,
 • za určitých podmínek jsou možné výjimky z výše uvedených pravidel.

Lov ptáků

 • Některé druhy, uvedené v příloze II, jejichž početní stavy to umožňují, mohou být loveny, pokud jsou dodrženy některé zásady:
  • počet ulovených ptáků nesmí ohrozit uspokojivou úroveň populace a je zajištěno rozumné využívání,
  • druhy nesmí být loveny v období rozmnožování nebo odchovu mláďat,
  • stěhovavé druhy nesmí být loveny v období jejich návratu do míst rozmnožování a
  • metody, jimiž jsou ptáci ve velkém měřítku nebo nevýběrovým způsobem usmrcováni, jsou zakázány,
 • za určitých podmínek jsou možné výjimky z výše uvedených pravidel.

Výzkum

Země EU musejí podporovat výzkum za účelem péče, ochrany a rozumného využívání (např. k sestavení vnitrostátních seznamů druhů ohrožených vyhynutím) volně žijících ptáků v Evropě.

Podávání zpráv

 • Nařízení (EU) 2019/1010, které platí ode dne 26. června 2019, ukládá zemím EU povinnost, aby každých šest let předložily zprávu Evropské komisi o opatřeních přijatých za účelem provádění směrnice 2009/147/ES a o tom, jaké byly hlavní dopady těchto opatření.
 • Tato zpráva musí být přístupná veřejnosti a obsahovat zejména:
  • informace o stavu a trendech, pokud jde o druhy volně žijících ptáků chráněné podle této směrnice,
  • hrozby a tlaky, kterým jsou vystaveny,
  • provedená opatření pro jejich zachování a
  • přínos sítě zvláště chráněných oblastí k dosažení cílů směrnice.
 • Komise stanoví formát zprávy prováděcími akty.
 • Každých šest let Komise, jíž je nápomocna Evropská agentura pro životní prostředí, vypracuje a zveřejní souhrnnou zprávu na základě informací, které obdržela od zemí EU.

ODKDY SMĚRNICE PLATÍ?

Platí ode dne 15. února 2010. Směrnicí 2009/147/ES byla kodifikována a nahrazena směrnice 79/409/EHS a její následné změny.

KONTEXT

Pro více informací viz:

KLÍČOVÉ POJMY

Stanoviště: přírodní oblast nebo druh prostředí, ve kterém určitý druh živočichů nebo rostlin obvykle žije.
Biotop: oblast s jednotnými podmínkami z hlediska životního prostředí, která poskytuje prostor k životu specifické směsi živočichů a rostlin.

HLAVNÍ DOKUMENT

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/147/ES ze dne 30. listopadu 2009 o ochraně volně žijících ptáků (kodifikované znění) (Úř. věst. L 20, 26.1.2010, s. 7–25)

Následné změny směrnice 2009/147/ES byly začleněny do původního znění. Toto konsolidované znění má pouze dokumentární hodnotu.

SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1010 ze dne 5. června 2019 o sladění povinností podávání zpráv v oblasti právních předpisů souvisejících s politikou životního prostředí a o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 166/2006 a (EU) č. 995/2010, směrnic Evropského parlamentu a Rady 2002/49/ES, 2004/35/ES, 2007/2/ES, 2009/147/ES a 2010/63/EU, nařízení Rady (ES) č. 338/97 a (ES) č. 2173/2005 a směrnice Rady 86/278/EHS (Úř. věst. L 170, 25.6.2019, s. 115–127)

Poslední aktualizace 28.05.2020

Top