EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Klasifikace, balení a označování chemických látek a směsí

 

PŘEHLED DOKUMENTU:

Nařízení (ES) č. 1272/2008 – klasifikace, označování a balení látek a směsí

CO JE CÍLEM NAŘÍZENÍ?

Stanovuje jednotné požadavky pro klasifikaci, označování a balení (CLP) chemických látek a směsí podle globálního harmonizovaného systému (GHS) Organizace spojených národů. Ukládá společnostem, aby vhodně klasifikovaly, označovaly a balily nebezpečné látky před jejich uvedením na trh.

Toto nařízení se nevztahuje na tyto hlavní oblasti: radioaktivní látky a směsi, kosmetika, léčivé přípravky a některé zdravotnické prostředky, potraviny a přeprava nebezpečných věcí.

KLÍČOVÉ BODY

Klasifikace

Látky a směsi jsou klasifikované do určitých tříd nebezpečnosti (typy nebezpečnosti) a kategorií (míra nebezpečnosti):

 • fyzikálně–chemická nebezpečnost (např. hořlavá kapalina),
 • nebezpečnost pro zdraví (např. akutní toxicita, karcinogenita),
 • nebezpečnost pro životní prostředí (např. pro ozonovou vrstvu, vodní prostředí).

Kritéria pro klasifikaci a označování nebezpečných látek a směsí jsou stanovena v příloze I.

Označování

Látky a směsi musí být označeny následujícími informacemi:

 • totožnost dodavatele,
 • název látky nebo směsi a/nebo identifikační číslo,
 • jmenovité množství výrobku v balení,
 • výstražné symboly nebezpečnosti (grafické provedení kombinující symboly a další vizuální prvky),
 • signální slova pro úroveň nebezpečí („varování“ nebo „nebezpečí“),
 • R-věty („Nebezpečí požáru nebo zasažení částicemi“, „Při požití může způsobit smrt“ atd.),
 • bezpečnostní pokyny („Uchovávejte pouze v původním obalu“, „Chraňte před vlhkem“, „Uchovávejte mimo dosah dětí“ atd.).

Obal

Obal nebezpečných látek a směsí musí:

 • zamezit úniku obsahu,
 • být vyroben z materiálu odolného vůči styku s obsahem,
 • být pevný a silný a
 • mít utěsnitelný uzávěr.

V některých případech je požadován uzávěr odolný proti otevření dětmi a hmatatelné výstrahy.

Harmonizace

Odvětví by mělo dosáhnout shody, pokud jde o klasifikaci všech látek (vlastní klasifikace). Nicméně u mimořádně závažných rizik, např. v případě látek, které jsou karcinogenní, mutagenní nebo toxické pro reprodukci, mohou členské státy Evropské unie (EU) navrhnout harmonizovanou klasifikaci, kterou Evropská komise potom uzákoní jako povinnou.

Oznámení

Klasifikace a označení jakékoli nebezpečné látky nebo látky zaregistrované podle nařízení REACH a určené k prodeji se musí oznámit Evropské agentuře pro chemické látky (ECHA) za účelem zařazení látky na seznam klasifikací a označení, který agentura pravidelně aktualizuje.

Podávání informací pro toxikologická střediska

Členské státy jsou povinny zřídit určené subjekty (často známé jako toxikologická střediska), které budou přijímat informace o složení nebezpečných směsí (detergentů, barev, lepidel atd.). Dodavatelé nebezpečných chemických výrobků musí poskytovat informace vnitrostátním toxikologickým střediskům pro reakci na ohrožení zdraví.

Přílohy

Nařízení má osm příloh:

 • Příloha I – Klasifikace a označování nebezpečných látek a směsí,
 • Příloha II – Zvláštní předpisy pro označování a balení některých látek a směsí,
 • Příloha III – Přehled standardních vět o nebezpečnosti, doplňujících informací o nebezpečnosti a doplňujících údajů na štítku,
 • Příloha IV – Přehled pokynů pro bezpečné zacházení,
 • Příloha V – Výstražné symboly nebezpečnosti,
 • Příloha VI – Harmonizované klasifikace a označení některých nebezpečných látek,
 • Příloha VII – Tabulka pro převod klasifikace podle směrnice 67/548/EHS na klasifikaci podle tohoto nařízení,
 • Příloha VIII – Harmonizované informace týkající se reakce na ohrožení zdraví a preventivní opatření.

Revize nařízení

Od svého přijetí v roce 2008 je nařízení přibližně jednou ročně měněno, přičemž harmonizovaná klasifikace a označování nebezpečných látek jsou aktualizovány prostřednictvím přizpůsobení technickému pokroku (ATP). Komise přijímá ATP na základě vědeckého stanoviska Výboru pro posuzování rizik agentury ECHA. Další změny právního textu mohou být rovněž provedeny prostřednictvím ATP, například ty, které provádějí změny GHS a doplnění přílohy VIII nařízení (viz také konsolidované znění nařízení (ES) č. 1272/2008). Většina provedených změn se týká příloh nařízení.

ODKDY JE NAŘÍZENÍ V PLATNOSTI?

Platí ode dne 20. ledna 2009. Platí povinně pro látky od 1. prosince 2010 a pro směsi od 1. června 2015.

KONTEXT

Toto nařízení doplňuje systém REACH pro registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek. Nahrazuje a zrušuje směrnici 67/548/EHS o chemických látkách a směrnici 1999/45/ES o nebezpečných přípravcích.

Další informace viz:

HLAVNÍ DOKUMENT

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 ze dne 16. prosince 2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí, o změně a zrušení směrnic 67/548/EHS a 1999/45/ES a o změně nařízení (ES) č. 1907/2006 (Úř. věst. L 353, 31.12.2008, s. 1–1355).

Postupné změny nařízení (ES) č. 1272/2008 byly začleněny do původního znění. Toto konsolidované znění má pouze dokumentární hodnotu.

SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/27/EU ze dne 26. února 2014, kterou se mění směrnice Rady 92/58/EHS, 92/85/EHS, 94/33/ES, 98/24/ES a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/37/ES s cílem uvést je do souladu s nařízením (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí (Úř. věst. L 65, 5.3.2014, s. 1–7).

Nařízení Komise (EU) č. 440/2010 ze dne 21. května 2010 o poplatcích placených Evropské agentuře pro chemické látky podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí (Úř. věst. L 126, 22.5.2010, s. 1–5).

Poslední aktualizace 31.07.2023

Top