EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Klasifikace, balení a označování chemických látek a směsí

 

PŘEHLED DOKUMENTU:

Nařízení (ES) č. 1272/2008 – klasifikace, označování a balení látek a směsí (právní předpis CLP)

CO JE CÍLEM NAŘÍZENÍ?

Stanoví jednotné požadavky pro klasifikaci, označování a balení chemických látek a směsí podle globálního harmonizovaného systému (GHS) Organizace spojených národů. Ukládá společnostem, aby vhodně klasifikovaly, označovaly a balily nebezpečné látky před jejich uvedením na trh.

Toto nařízení se nevztahuje na tyto hlavní oblasti: radioaktivní látky a směsi, kosmetika, léčivé přípravky a některé zdravotnické prostředky, potraviny a přeprava nebezpečných věcí.

KLÍČOVÉ BODY

Klasifikace

Látky a směsi jsou klasifikované do určitých tříd nebezpečnosti (typy nebezpečnosti) a kategorií (míra nebezpečnosti):

 • fyzikálně–chemická nebezpečnost (např. hořlavá kapalina),
 • nebezpečnost pro zdraví (např. akutní toxicita),
 • nebezpečnost pro životní prostředí (např. pro ozonovou vrstvu).

Kritéria pro klasifikaci a označování nebezpečných látek a směsí jsou stanovena v příloze I.

Označování

Látky a směsi musí být označeny následujícími informacemi:

 • totožnost dodavatele,
 • název látky nebo směsi a/nebo identifikační číslo,
 • jmenovité množství výrobku v balení,
 • výstražné symboly nebezpečnosti (složené grafické zobrazení kombinující symboly a další vizuální prvky),
 • signální slova pro úroveň nebezpečí („varování“ nebo „nebezpečí“),
 • R-věty („Nebezpečí požáru nebo zasažení částicemi“, „Při požití může způsobit smrt“ atd.),
 • bezpečnostní pokyny („Uchovávejte pouze v původním obalu“, „Chraňte před vlhkem“, „Uchovávejte mimo dosah dětí“ atd.).

Obal

Obal nebezpečných látek a směsí musí:

 • zamezit úniku obsahu,
 • být vyroben z materiálu odolného vůči styku s obsahem,
 • být pevný a silný a
 • mít utěsnitelný uzávěr.

V některých případech je požadován uzávěr odolný proti otevření dětmi a hmatatelné výstrahy.

Harmonizace

Odvětví by mělo dosáhnout shody, pokud jde o klasifikaci všech látek. Nicméně u mimořádně závažných rizik, např. v případě látek, které jsou karcinogenní, mutagenní nebo toxické pro reprodukci, mohou země EU navrhnout harmonizovanou klasifikaci, kterou Evropská komise potom uzákoní jako povinnou.

Oznámení

Klasifikace a označení jakékoli nebezpečné látky nebo látky zaregistrované podle nařízení REACH a určené k prodeji se musí oznámit Evropské agentuře pro chemické látky (ECHA) za účelem zařazení látky na seznam klasifikací a označení, který agentura pravidelně aktualizuje.

Přílohy

Nařízení má osm příloh:

 • Příloha I – Klasifikace a označování nebezpečných látek a směsí,
 • Příloha II – Zvláštní předpisy pro označování a balení některých látek a směsí,
 • Příloha III – Přehled standardních vět o nebezpečnosti, doplňujících informací o nebezpečnosti a doplňujících údajů na štítku,
 • Příloha IV – Přehled pokynů pro bezpečné zacházení,
 • Příloha V – Výstražné symboly nebezpečnosti,
 • Příloha VI – Harmonizované klasifikace a označení některých nebezpečných látek,
 • Příloha VII – Tabulka pro převod klasifikace podle směrnice 67/548/EHS na klasifikaci podle tohoto nařízení,
 • Příloha VIII – Harmonizované informace týkající se reakce na ohrožení zdraví a preventivní opatření.

Revize nařízení

Od svého přijetí v roce 2008 bylo nařízení několikrát změněno, naposledy nařízením (EU) 2018/1480. Harmonizovaná klasifikace a označování nebezpečných látek jsou aktualizovány prostřednictvím „přizpůsobení technickému pokroku“, které přijímá Evropská komise každý rok v návaznosti na stanovisko Výboru pro posuzování rizik agentury ECHA. Rovněž mohou být prostřednictvím přizpůsobení technickému pokroku prováděny další změny právního textu, např. přidání přílohy VIII nařízení. Nejnovější konsolidované znění nařízení zahrnuje 12 přizpůsobení technickému pokroku (nezahrnuje však ještě nařízení (EU) 2018/1480).

Většina provedených změn se týká příloh nařízení.

ODKDY JE NAŘÍZENÍ V PLATNOSTI?

Platí ode dne 20. ledna 2009. Platí povinně pro látky od 1. prosince 2010 a pro směsi od 1. června 2015.

KONTEXT

Toto nařízení doplňuje systém REACH pro registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek. Nahrazuje a zrušuje směrnici 67/548/EHS o chemických látkách a směrnici 1999/45/ES o nebezpečných přípravcích.

Další informace získáte zde:

HLAVNÍ DOKUMENT

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 ze dne 16. prosince 2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí, o změně a zrušení směrnic 67/548/EHS a 1999/45/ES a o změně nařízení (ES) č. 1907/2006 (Úř. věst. L 353, 31.12.2008, s. 1–1355)

Postupné změny nařízení (ES) č. 1272/2008 byly začleněny do původního textu. Toto konsolidované znění má pouze dokumentární hodnotu.

SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY

Nařízení Komise (EU) 2018/1480 ze dne 4. října 2018, kterým se pro účely přizpůsobení vědeckotechnickému pokroku mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí a kterým se opravuje nařízení Komise (EU) 2017/776 (Úř. věst. L 251, 5.10.2018, s. 1–12)

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/27/EU ze dne 26. února 2014, kterou se mění směrnice Rady 92/58/EHS, 92/85/EHS, 94/33/ES, 98/24/ES a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/37/ES s cílem uvést je do souladu s nařízením (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí (Úř. věst. L 65, 5.3.2014, s. 1–7)

Nařízení Komise (EU) č. 440/2010 ze dne 21. května 2010 o poplatcích placených Evropské agentuře pro chemické látky podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí (Úř. věst. L 126, 22.5.2010, s. 1–5)

Poslední aktualizace 03.04.2019

Top