EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Energetická náročnost budov

Energetická náročnost budov

 

PŘEHLED DOKUMENTU:

Směrnice 2010/31/EU o energetické náročnosti budov

CO JE CÍLEM TÉTO SMĚRNICE?

 • Cílem je zlepšit energetickou náročnost budov v EU a brát přitom v úvahu různé klimatické a místní podmínky.
 • Stanovuje minimální požadavky a společný rámec pro výpočet energetické náročnosti.
 • Po přezkumu jejího provádění byla Směrnice 2010/31/EU v roce 2018 pozměněna Směrnicí (EU) 2018/844. Základním cílem je zrychlit nákladově efektivní renovaci stávajících budov a podpořit používání inteligentních technologií v budovách. Revidovaná směrnice jako součást balíčku Čistá energie doplňuje právní předpisy týkající se energetické účinnosti.

KLÍČOVÉ BODY

 • Země EU musí stanovit optimální minimální požadavky na energetickou náročnost. Ty se každých 5 let přezkoumávají. Musí se vztahovat na budovu, její součásti a energii využívanou pro:
  • vytápění budov,
  • chlazení budov,
  • teplou užitkovou vodu,
  • větrání,
  • zabudované osvětlení,
  • jiné technické systémy budovy*.
 • Komise stanovila srovnávací metodický rámec pro výpočet nákladově optimálních úrovní minimálních požadavků na energetickou náročnost.
 • Nové budovy musí splňovat minimální normy. Budovy, jež jsou využívány orgány veřejné moci, by měly dosáhnout statutu budov s téměř nulovou spotřebou energie* do 31.prosince 2018 a jiné nové budovy do 31. prosince 2020.
 • U stávajících budov, u kterých probíhá větší renovace, je nutné snížit energetickou náročnost s cílem splnit příslušné požadavky.
 • Země EU musí provozovat systém certifikace energetické náročnosti. Certifikáty:
  • poskytují informace potenciálním kupcům či nájemníkům o energetické třídě,
  • zahrnují doporučení pro nákladově efektivní zlepšení,
  • musí být uvedeny ve všech reklamách komerčních médií v případě prodeje či pronájmu prostor.
 • Vnitrostátní orgány zemí EU musí zajistit zavedení režimů inspekcí otopných soustav a klimatizačních systémů.

Změny původní směrnice

 • Směrnice (EU) 2018/844 požaduje, aby země EU vypracovali dlouhodobé strategie týkající se renovací pro podporu zrenovování obytných i jiných než obytných budov na vysoce energeticky účinný a dekarbonizovaný fond budov do roku 2050. Tyto strategie stanoví plán s opatřeními a měřitelnými ukazateli pokroku s ohledem na dlouhodobý cíl EU snížit do roku 2050 emise skleníkových plynů o 80-95 % v porovnání s rokem 1990. Tento plán musí obsahovat orientační milníky pro roky 2030, 2040 a 2050 a blíže určit, jak budou přispívat k dosažení cílů EU pro zvýšení energetické účinnosti v souladu se Směrnicí 2012/27/EU o energetické účinnosti.
 • Navíc revidovaná směrnice:
  • rozšiřuje rozsah současného režimu inspekcí otopných soustav a klimatizačních systémů tak, aby zahrnoval současné systémy (s větráním) a zohledňoval výkon těchto systémů při typických provozních podmínkách,
  • podporuje použití informačních a komunikačních technologií a inteligentních automatizačních a kontrolních technologií v budovách,
  • podporuje zavedení infrastruktury pro dobíjení elektrických vozů na parkovištích budov tím, že vyžaduje instalaci infrastruktury potrubí a dobíjecích stanic,
  • zavádí „ukazatel inteligentní připravenosti“ pro hodnocení schopnosti budov přizpůsobit se potřebám uživatele, optimalizovat svůj provoz a interagovat se sítí.

ODKDY SMĚRNICE PLATÍ?

Směrnice 2010/31/EU je v platnosti od 8. července 2010 a měla nabýt podoby zákona v zemích EU nejpozději do 9. července 2012.

Směrnice (EU) 2018/844 je v platnosti od 9. července 2018 a musí nabýt podoby zákona v zemích EU nejpozději do 10. března 2020.

KONTEXT

Sektor budov EU největším spotřebitelem energie v Evropě, spotřebovává zhruba 40 % energie a zhruba 75 % budov je energeticky neúčinných. Vzhledem k této špatné úrovni energetické účinnosti je jedním z dlouhodobých cílů EU dekarbonizace fondu budov. Tato směrnice je důležitým prvkem zefektivňování budov.

Více informací je k dispozici zde:

KLÍČOVÉ POJMY

Technický systém budovy: technické zařízení určené k vytápění, chlazení, větrání budovy či ucelené části budovy, pro teplou vodu, osvětlení, automatizaci nebo ovládání budovy či ucelené části budovy, k výrobě elektřiny na místě, či pro kombinaci těchto účelů; mezi technické systémy budov patří i ty systémy, které využívají energii z obnovitelných zdrojů.
Budova s téměř nulovou spotřebou energie: budova, jejíž energetická náročnost je velmi nízká. Nízká spotřeba požadované energie by měla být ve značném rozsahu pokryta z obnovitelných zdrojů, včetně energie z obnovitelných zdrojů vyráběné v místě či v jeho okolí.

HLAVNÍ DOKUMENT

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/31/EU ze dne 19. května 2010 o energetické náročnosti budov (přepracování) (Úř. věst. L 153, 18.6.2010, s. 13-35)

Postupné změny směrnice 2010/31/EU byly začleněny do původního textu. Toto konsolidované znění má pouze dokumentární hodnotu.

SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY

Doporučení Komise (EU) 2016/1318 ze dne 29. července 2016 o pokynech na podporu budov s téměř nulovou spotřebou energie a osvědčených postupů k zajištění, aby do roku 2020 byly všechny nové budovy budovami s téměř nulovou spotřebou energie (Úř. věst. L 208, 2.8.2016, s. 46-57)

Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě: Pokrok členských států na cestě k budovám s téměř nulovou spotřebou energie (COM(2013) 483 final/2, 28.6.2013)

Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě: Finanční podpora energetické účinnosti budov (COM(2013) 225 final, 18.4.2013)

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/27/EU ze dne 25. října 2012 o energetické účinnosti, o změně směrnic 2009/125/ES a 2010/30/EU a o zrušení směrnic 2004/8/ES a 2006/32/ES (Úř. věst. L 315, 14.11.2012, s. 1-56)

Viz konsolidované znění.

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 244/2012 ze dne 16. ledna 2012, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/31/EU o energetické náročnosti budov stanovením srovnávacího metodického rámce pro výpočet nákladově optimálních úrovní minimálních požadavků na energetickou náročnost budov a prvků budov (Úř. věst. L 81 ze dne 21. 3. 2012, s. 18-36)

Viz konsolidované znění.

Poslední aktualizace 08.08.2018

Top