Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Summaries of EU Legislation

Vnitřní trh s elektřinou

Go to the summaries’ table of contents

Vnitřní trh s elektřinou

PŘEHLED DOKUMENTU:

Směrnice 2009/72/ES – pravidla pro trh EU s elektřinou

PŘEHLED

CO JE ÚKOLEM TÉTO SMĚRNICE?

 • Cílem této směrnice je zavést společná pravidla pro výrobu, distribuci a dodávky elektřiny.
 • Stanoví také povinnosti univerzální služby a práva spotřebitelů a upřesňuje požadavky související s hospodářskou soutěží.

KLÍČOVÉ BODY

Pravidla organizace odvětví

Pravidla organizace odvětví se zaměřují na rozvoj konkurenčního a bezpečného trhu s elektřinou udržitelného z hlediska životního prostředí.

Země EU mohou uložit z důvodů obecného hospodářského zájmu podnikům působícím v elektroenergetice povinnosti veřejné služby, které zahrnují otázky bezpečnosti a zabezpečení dodávek, pravidelnosti a kvality, cen dodávek, ochrany životního prostředí a energetické účinnosti.

Země EU musí zabezpečit, že všichni zákazníci mají právo vybírat si dodavatele elektřiny a snadno je s pomocí dodavatele změnit ve lhůtě tří týdnů. Musí také zajistit, že zákazníci dostávají příslušné údaje o spotřebě.

Dodavatelé elektřiny jsou povinni informovat konečné spotřebitele o:

 • podílu každého energetického zdroje,
 • dopadu na životní prostředí,
 • jejich právech v případě sporu.

Země EU musí zavést nezávislý mechanismus (ochránce práv pro energetiku nebo orgán sdružující spotřebitele) za účelem účinného řešení stížností nebo sporů.

Země EU jsou rovněž povinny zajistit sledování bezpečnosti dodávek. Musí definovat kritéria technické bezpečnosti s cílem zajistit integraci svých vnitrostátních trhů na jedné nebo více regionálních úrovních. Kromě toho národní regulační orgány musí spolupracovat s Agenturou pro spolupráci energetických regulačních orgánů, aby zajistily soulad regulačních rámců mezi regiony.

Výroba

Země EU musí definovat kritéria pro výstavbu výrobních kapacit na svém území. Přitom musí brát v úvahu například tyto aspekty:

 • bezpečnost a zabezpečení elektroenergetických sítí,
 • ochrana zdraví a veřejná bezpečnost,
 • příspěvek k dosažení cílů Komise 20-20-20.

Provozování přenosové soustavy

Od 3. března 2012 měly země EU oddělit vlastnictví přenosových soustav a provozovatelů přenosových soustav.

Než je podnik oficiálně určen jako provozovatel přenosové soustavy, musí být nejprve certifikován. Seznam provozovatelů přenosových soustav určených zeměmi EU musí být uveřejněn v Úředním věstníku Evropské unie.

Provozovatelé přenosové soustavy zodpovídají zejména za:

 • zabezpečení dlouhodobé schopnosti soustavy uspokojovat poptávku po elektřině,
 • zajištění vhodných prostředků, díky nimž lze plnit povinnosti související se službou,
 • podporu bezpečnosti dodávek,
 • řízení toků elektřiny v soustavě,
 • poskytování dostatečných informací provozovateli jakékoli jiné soustavy související s provozem, koordinovaným rozvojem a interoperabilitou propojené soustavy,
 • zajišťování nediskriminace mezi uživateli soustavy,
 • poskytování uživatelům soustavy informací, které potřebují pro účinný přístup k soustavě,
 • vybírání poplatků za přetížení a plateb podle vyrovnávacího mechanismu mezi provozovateli přenosové soustavy.

Provozování distribuční sítě

Země EU musí určit provozovatele distribuční soustavy nebo požádají podniky, které vlastní distribuční soustavu nebo za ni odpovídají, aby tak učinily.

Provozovatelé distribuční soustavy zodpovídají zejména za:

 • dlouhodobé zajištění schopnosti soustavy uspokojovat poptávku po distribuci elektřiny, za provoz, údržbu, rozvoj a ochranu životního prostředí,
 • zajištění transparentnosti s ohledem na uživatele soustavy,
 • poskytování informací uživatelům soustavy,
 • krytí energetických ztrát a udržování rezervní energetické kapacity.

Země EU mají možnost zavést uzavřenou distribuční soustavu v rámci geograficky vymezené průmyslové či obchodní zóny nebo zóny sdílených služeb.

Oddělení účetnictví a jeho transparentnost

Země EU a příslušné orgány mají právo na přístup k účetnictví elektroenergetických podniků, ale musí zachovávat důvěrnost určitých informací.

Elektroenergetické podniky musí vést oddělené účetnictví přenosové a distribuční činnosti.

Organizace přístupu do soustavy

Země EU musí zorganizovat systém pro přístup třetích osob k přenosovým a distribučním soustavám. Sazby založené na daném systému musí být zveřejněny.

Země EU musí také stanovit kritéria pro udělování povolení k výstavbě přímého vedení na svém území, která musí být objektivní a nediskriminační.

Národní regulační orgány

Země EU musí určit regulační orgán na vnitrostátní úrovni. Musí být nezávislý a své pravomoci musí vykonávat nestranně. Regulační orgán zodpovídá zejména za:

 • stanovování sazeb za přenos,
 • spolupráci na přeshraničních otázkách,
 • sledování investičních plánů provozovatelů přenosové soustavy,
 • zajišťování přístupu k údajům o spotřebě zákazníků.

Maloobchodní trhy

Je nutné definovat smluvní ujednání, závazky vůči zákazníkům, pravidla pro předávání údajů a zúčtování, vlastnictví údajů a odpovědnost za měření.

Zákazníci mimo domácnosti mají právo uzavírat smlouvy souběžně s několika dodavateli.

Opatření pro odchylky

Země EU může přijmout ochranná opatření v případě náhlé krize na trhu nebo v případě ohrožení bezpečnosti osob. Odchylky je možné získat i v případě provozních problémů v izolovaných systémech.

Směrnice 2009/72/ES zrušila směrnici 2003/54/ES s účinností od 3. března 2011.

Inteligentní měření–dosavadní pokrok

V roce 2012 Evropská komise přijala doporučení 2012/148/EU. V něm byla stanovena podrobná doporučení ohledně:

 • ochrany a bezpečnosti dat,
 • metodiky ekonomického posouzení dlouhodobých nákladů a přínosů pro zavedení inteligentních měřicích systému a také
 • minimálních funkčních požadavků pro inteligentní měřicí systémy pro elektřinu.

V souladu se směrnicí 2009/72/ES země EU v roce 2012 podaly Komisi zprávu o výsledcích svých vlastních analýz nákladů v souvislosti se zavedením inteligentních měřicích systémů. Výsledky této srovnávací analýzy byly uveřejněny ve zprávě Komise v roce 2014.

ODKDY SE SMĚRNICE POUŽIJE?

Používá se od 3. září 2009. Země EU ji musely provést do vnitrostátního práva do 3. března 2011.

KONTEXT

Další informace najdete na internetových stránkách Evropské komise v části Předpisy pro trh

AKT

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/72/ES ze dne 13. července 2009 o společných pravidlech pro vnitřní trh s elektřinou a o zrušení směrnice 2003/54/ES (Úř. věst. L 211, 14.8.2009, s. 55–93)

SOUVISEJÍCÍ AKTY

Doporučení Komise 2012/148/EU ze dne 9. března 2012 o přípravách na zavedení inteligentních měřicích systémů (Úř. věst L 73, 13.3.2012, s. 9–22)

Zpráva Komise: Srovnání zavádění inteligentního měření v zemích EU-27 s důrazem na elektřinu (COM(2014) 356 final ze dne 17.6.2014)

Poslední aktualizace 08.05.2016

Top