EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Podpora užívání energie z obnovitelných zdrojů

Podpora užívání energie z obnovitelných zdrojů

 

PŘEHLED DOKUMENTU:

Směrnice 2009/28/ES – podpora užívání energie z obnovitelných zdrojů

CO JE CÍLEM TÉTO SMĚRNICE?

 • Tato směrnice, která mění a zrušuje předchozí směrnice 2001/77/ES a 2003/30/ES, vytváří společný soubor pravidel pro využívání energie z obnovitelných zdrojů v EU s cílem snižovat emise skleníkových plynů a podporovat čistší dopravu.
 • Stanoví vnitrostátní závazné cíle pro všechny země EU společně s celkovým cílem EU zajistit z obnovitelných zdrojů 20 % podílu energie EU a 10 % podílu energie v odvětví dopravy do roku 2020 (obojí vyjádřeno pomocí hrubé konečné spotřeby energie, tzn. celkové množství energie spotřebované ze všech zdrojů, včetně energie z obnovitelných zdrojů).

KLÍČOVÉ BODY

 • Každá země EU musí vytvořit národní akční plán do roku 2020, který stanoví, jak dosáhnout vnitrostátního cíle pro obnovitelné zdroje energie v hrubé konečné spotřebě energie a také 10% cíle pro obnovitelné zdroje energie v dopravě.
 • Pro dosažení těchto cílů nákladově efektivním způsobem si země EU mohou energii z obnovitelných zdrojů* vyměňovat. Aby splnily své akční plány, mohou země EU získávat energii z obnovitelných zdrojů také ze zemí mimo EU, a to za předpokladu, že energie je spotřebována v EU a že je vyráběna v moderních a účinných zařízeních.
 • Každá země EU musí být schopna zajistit záruku původu elektřiny, vytápění a chlazení vyrobených z obnovitelných zdrojů energie.
 • Země EU by měly vybudovat potřebnou infrastrukturu pro používání obnovitelných zdrojů energie v odvětví dopravy.

Směrnice (EU) 2015/1513 mění směrnici 2009/28/ES a právní předpis EU o jakosti benzinu a motorové nafty (směrnice 98/70/ES). Mimo jiné usiluje o zahájení přechodu od konvenčních* biopaliv (první generace) na pokročilá* biopaliva (druhé generace), která přinášejí výrazné snížení skleníkových plynů. Zavádí 7% strop na konvenční biopaliva, který se připočítá k cílům směrnice o obnovitelné energii pro konečnou spotřebu energie v dopravě v roce 2020.

ODKDY SE SMĚRNICE POUŽIJE?

Používá se od 25. června 2009. Země EU ji musely provést do vnitrostátního práva do 5. prosince 2010.

KONTEXT

 • Tato směrnice provádí jeden z cílů 20-20-20 z klimaticko-energetického balíčku EU pro rok 2020. Další dva cíle jsou
  • snížit do roku 2020 emise skleníkových plynů o 20 % oproti hodnotám v roce 1990 a
  • zvýšit do roku 2020 energetickou účinnost o 20 %.

Další informace najdete zde:

* KLÍČOVÉ POJMY

Energie z obnovitelných zdrojů: energie z nefosilních zdrojů, jako je energie větrná, solární, geotermální, vodní energie, energie z biomasy a z kalového plynu z čistíren odpadních vod a z bioplynů (např. metanu)

Konvenční biopaliva: vyrobená z jedlých plodin, jako je cukr, škrob a rostlinných olejů. Vyrábějí se ze vstupních plodin, které využívají půdu a lze je používat pro potraviny a krmiva.

Pokročilá biopaliva: vyrobená ze zdrojů, které nekonkurují přímo potravinářským plodinám a pícninám, například odpad a zemědělské zbytky.

HLAVNÍ DOKUMENT

Směrnice 2009/28/ES Evropského parlamentu a Rady ze dne 23. dubna 2009 o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů a o změně a následném zrušení směrnic 2001/77/ES a 2003/30/ES (Úř. věst. L 140, 5.6.2009, s. 16–62)

Postupné změny a opravy směrnice 2009/28/ES byly začleněny do základního textu. Toto konsolidované znění má pouze informativní hodnotu.

SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/70/ES ze dne 13. října 1998 o jakosti benzinu a motorové nafty a o změně směrnice Rady 93/12/EHS (Úř. věst. L 350, 28.12.1998, s. 58–68)

Viz konsolidované znění.

Poslední aktualizace 21.02.2017

Top