EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Boj EU proti chudobě a sociálnímu vyloučení

Boj EU proti chudobě a sociálnímu vyloučení

PŘEHLED DOKUMENTU:

Evropská platforma pro boj proti chudobě a sociálnímu vyloučení – KOM(2010) 758 v konečném znění

PŘEHLED

CO JE ÚKOLEM TOHOTO SDĚLENÍ?

Zřizuje Evropskou platformu pro boj proti chudobě a sociálnímu vyloučení, jednu z klíčových iniciativ strategie Evropa 2020 pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění. Uvádí, jak mohou různé politiky a konkrétní akce přispívat k cíli vymanit alespoň 20 milionů lidí z chudoby a sociálního vyloučení do roku 2020.

KLÍČOVÉ BODY

Cíle

Účelem platformy je vytvořit partnerství mezi různými skupinami ve společnosti – vládami zemí EU, orgány EU, regionálními a místními orgány, nevládními organizacemi a osobami, které se potýkají s chudobou.

Jejich partnerství má vést k rozvoji evropských přístupů ve všech oblastech souvisejících se sociálním začleněním, jako jsou zejména:

přístup k zaměstnání posouzením vnitrostátních strategií pro začlenění a evropské strategie pro rozvoj pracovních míst a dovedností pracovníků,

přístup k základním službám a sociální ochrana, zejména v kontextu stárnutí obyvatel a nárůstu případů sociálního vyloučení,

vzdělávání a mládež, aby se snížil podíl osob předčasně odcházejících ze školy a odstranily nerovnosti ve vzdělávání,

ekonomická a sociální integrace migrantů prostřednictvím nové evropské strategie,

odstraňování diskriminace, zejména diskriminace menšin, osob se zdravotním postižením a osob bez domova, ale také zlepšení finanční nezávislosti a rovnost žen a mužů,

přístup k informacím a komunikačním technologiím, síťovým službám, jakož i finančním (základním bankovním) a energetickým službám (osvětlení a vytápění).

Pět oblastí činnosti:

1.

Boj proti chudobě ve všech oblastech politiky, ale zejména na trhu práce, v oblasti minimálního příjmu, zdravotní péče, vzdělávání a bydlení.

2.

Lepší využívání fondů EU včetně strukturálních fondů k podpoře sociálního začlenění.

3.

Rozsáhlé testování a posuzování toho, co funguje a nefunguje v inovacích sociálních politik (metodách a nástrojích používaných k řešení sociálních otázek) před tím, než budou přijaty v širším měřítku.

4.

Spolupráce v rámci partnerství s nevládními organizacemi a zainteresovanými skupinami na podporu efektivnějšího provádění reforem sociální politiky.

5.

Zlepšení koordinace politik mezi zeměmi EU využíváním otevřené metody koordinace v oblasti sociální ochrany a sociálního začleňování (sociální OMK) a zejména Výboru pro sociální ochranu.

Hlavní akce

Všechny země EU stanovily národní cíle a politiky pro růst v návaznosti na cíle strategie Evropa 2020. Komise tyto reformy sleduje prostřednictvím ročního cyklu koordinace hospodářské politiky zvaného evropský semestr. Poté vydává doporučení na příštích 12–18 měsíců.

Pokrok v pěti hlavních akcích se zaznamenává do srovnávacích tabulek. K červenci 2013 bylo dokončeno 23 z 64 iniciativ Komise. Patří k nim:

doporučení Komise zemím EU o zjednodušení bankovních služeb a

Probíhající akce zahrnují vznik evropského inovačního partnerství v oblasti aktivního a zdravého stárnutí a zajištění, aby se na cíle snížení chudoby a lepšího sociálního začlenění zaměřil i Horizont 2020, rámcový program pro výzkum a inovace v období 2014–2020.

KONTEXT

Evropská platforma proti chudobě a sociálnímu vyloučení.

AKT

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů – Evropská platforma pro boj proti chudobě a sociálnímu vyloučení: evropský rámec pro sociální a územní soudržnost (KOM(2010) 758 v konečném znění ze dne 16.12.2010)

Poslední aktualizace 15.10.2015

Top