EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Hlavní směry politik zaměstnanosti

Hlavní směry politik zaměstnanosti

Hlavní směry Rady poskytují směřování pro koordinaci politik zaměstnanosti členských států Evropské unie (EU). Tyto hlavní směry vycházejí ze strategických cílů Evropa 2020 a jejich účelem je podporovat reformy pro udržitelný růst, jehož hybnou silou jsou znalosti a inovace.

AKT

Rozhodnutí Rady 2010/707/EU ze dne 21. října 2010 o hlavních směrech politik zaměstnanosti členských států.

PŘEHLED

Členské státy EU berou hlavní směry politik zaměstnanosti v úvahu, když připravují návrh svých politik a stanovují vnitrostátní cíle. Poslední hlavní směry platí do konce roku 2014.

Tyto hlavní směry souvisí s hlavními směry hospodářských politik a společně tvoří integrované hlavní směry strategie Evropa 2020. Slouží také jako podklad pro každoroční společnou zprávu o zaměstnanosti v EU.

Zvýšení účasti na trhu práce

Cílem EU je zvýšení zaměstnanosti žen a mužů ve věku 20-64 na 75 % do roku 2020. Členské státy proto ve svých politikách musí podporovat účast na trhu práce, a to zejména pokud jde o mladé lidi, starší pracovníky, pracovníky s nízkou kvalifikací a legální migranty. Také musí zaměstnanost zatraktivnit - se zaměřením na flexikuritu, mobilitu pracovníků a rovnováhu pracovního a soukromého života - a podporovat samostatně výdělečně činné osoby, soukromé podnikání a tvorbu pracovních míst, např. v oblasti pečovatelské služby a ekologicky zaměřených pracovních míst.

Rozvoj kvalifikované pracovní síly

Produktivitu a zaměstnatelnost pracovníků lze zvýšit rozvojem nových dovedností, které odpovídají potřebám trhu práce. Členské státy musí rozšířit kapacitu systémů vzdělávání a odborné přípravy a upravit je podle společenských trendů v souladu s nízkouhlíkovou ekonomikou účinně využívající zdroje.

Opatření se musí zaměřit na kvalitní počáteční vzdělávání a celoživotní učení a odborná příprava musí být přístupná pracovníkům s nízkou kvalifikací nebo vysoce kvalifikovaným pracovníkům.

Členské státy by také měly podporovat pracovní mobilitu, a to pomocí systémů pro uznávání získaných dovedností.

Zlepšování systémů vzdělávání a odborné přípravy

Do roku 2020 by se předčasné ukončování školní docházky mělo snížit na méně než 10 % a nejméně 40 % osob ve věku 30-34 let by mělo mít dokončené terciární nebo rovnocenné vzdělávání. Členské státy musí podporovat celoživotní učení, mezinárodní mobilitu vyučujících a studujících, rozvoj rámců kvalifikací, které umožní flexibilní vzdělávání, a partnerství s podniky.

Boj proti sociálnímu vyloučení

Strategie Evropa 2020 podporuje sociální začleňování a bojuje proti chudobě, aby 20 milionů lidí již nebylo ohroženo chudobou a vyloučením.

Členské státy by měly zvýšit zaměstnanost osob, které mají na trh práce nejtěžší přístup, s cílem posílit úlohu lidí ve společnosti a bojovat proti chudobě v důsledku nedostatečného odměňování v zaměstnání.

Vnitrostátní politiky musí zaručit přístup k dostupným, udržitelným a vysoce kvalitním službám, včetně sociální oblasti. Měly by také modernizovat a podporovat sociální ochranu a důchodové systémy.

A závěrem, členské státy by měly podporovat sociální ekonomiku a sociální inovace, zajišťovat rovné příležitosti a bojovat proti diskriminaci.

ODKAZY

Akt

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník

Rozhodnutí 2010/707/EU

21. 10. 2010

-

Úř. věst. L 308 ze dne 24. 11. 2010

Pozměňovací akt

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník

Rozhodnutí 2013/208/EU

22. 4. 2013

-

Úř. věst. L 118 ze dne 22. 4. 2013

Rozhodnutí 2014/322/EU

14. 5. 2014

-

Úř. věst. L 165 ze dne 4. 6. 2014

Poslední aktualizace: 28.07.2014

Top