EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Ochrana práv a svobod osob se zdravotním postižením na mezinárodní úrovni

 

PŘEHLED DOKUMENTU:

Rozhodnutí 2010/48/ES o uzavření Úmluvy Organizace spojených národů o právech osob se zdravotním postižením Evropským společenstvím

CO JE CÍLEM TOHOTO ROZHODNUTÍ A TÉTO ÚMLUVY?

Rozhodnutím se jménem Evropského společenství (nyní EU) přijímá Úmluva Organizace spojených národů o právech osob se zdravotním postižením, která tvoří přílohu rozhodnutí.

KLÍČOVÉ BODY

Tato mezinárodní úmluva má zaručit osobám se zdravotním postižením plné užívání všech lidských práv a základních svobod.

Za tímto účelem úmluva vychází z řady zásad:

 • respektování důstojnosti, samostatnosti a nezávislosti osob,
 • nediskriminace,
 • zapojení a začlenění do společnosti,
 • respektování odlišnosti a přijímání osob,
 • rovnost příležitostí,
 • přístupnost, zejména přístup k dopravě, informacím a komunikaci, veřejným zařízením a službám, a to v městských i venkovských oblastech,
 • rovnoprávnost mužů a žen,
 • respektování identity dětí se zdravotním postižením a jejich rozvíjejících se schopností.

Země, které jsou smluvní stranou úmluvy, musí přijmout veškerá nezbytná opatření k zajištění trvalého dodržování těchto zásad. Rovněž se zavazují podporovat hospodářská, sociální a kulturní práva osob se zdravotním postižením.

Kromě toho by měly být osoby se zdravotním postižením konzultovány při vytváření a provádění právních předpisů a politik, které se jich týkají.

Ochrana před diskriminací

Veškerá diskriminace na základě zdravotního postižení se zakazuje a osoby se zdravotním postižením mají požívat rovnoprávnou a účinnou právní ochranu.

V úmluvě jsou obsažena zvláštní pravidla týkající se dvou skupin obyvatel:

 • ženy se zdravotním postižením, které jsou vystaveny vícenásobné diskriminaci. Je třeba přijmout opatření, která zajistí jejich plný rozvoj a nezávislost,
 • děti se zdravotním postižením, které mají nárok na ochranu svého nejlepšího zájmu při rozhodování, které se jich týká, a rovněž mají právo svobodně vyjadřovat své vlastní názory a získávat přiměřenou pomoc.

Země, které jsou smluvní stranou této úmluvy, se zavazují odstraňovat stereotypy a podporovat povědomí o schopnostech osob se zdravotním postižením.

Práva uznávaná úmluvou

Úmluva stanoví řadu práv a svobod, na něž mají osoby se zdravotním postižením nárok. Patří mezi ně:

 • právo na život,
 • ochrana v rizikových situacích a humanitárních krizích,
 • uznání jakožto osob před zákonem a uznání jejich právní způsobilosti, zejména s ohledem na vlastnění majetku a svobodu spravovat své vlastní finance a současně na zajištění ochrany před zneužitím,
 • přístup ke spravedlnosti díky procedurálním úpravám,
 • svoboda a bezpečnost,
 • ochrana proti mučení nebo krutému, nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání,
 • ochrana před vykořisťováním, násilím a zneužíváním,
 • ochrana fyzické a duševní integrity,
 • svoboda pohybu a právo zvolit si místo pobytu a státní příslušnost,
 • nezávislý způsob života a zapojení do společnosti,
 • osobní mobilita, zejména prostřednictvím zařízení a technologií podporujících mobilitu,
 • svoboda projevu a přístup k informacím,
 • respektování soukromí,
 • respektování obydlí a rodiny,
 • právo na vzdělávání,
 • přístup ke zdravotnickým službám,
 • habilitace a rehabilitace prostřednictvím dosažení tělesných, duševních, sociálních a profesních schopností v plné míře,
 • právo na práci bez diskriminace a na základě spravedlivých a uspokojivých podmínek,
 • právo na přiměřenou životní úroveň a sociální ochranu,
 • účast na politickém a veřejném životě, včetně práva volit a být volen,
 • účast na kulturním životě, rekreace, volný čas a sport.

Provádění úmluvy

Provedená opatření mezinárodní spolupráce musí začleňovat osoby se zdravotním postižením, zejména v partnerské spolupráci s příslušnými mezinárodními a regionálními organizacemi.

Země musí zřídit jedno nebo více vnitrostátních kontaktních míst, která budou odpovědná za provádění úmluvy, a informovat veřejnost o této úmluvě. Musí zřídit nezávislý mechanismus pro monitorování provádění této úmluvy. Do monitorovacích opatření musí být plně zapojena občanská společnost.

V neposlední řadě musí každá země předložit do dvou let od přistoupení k úmluvě komplexní zprávu o opatřeních přijatých za účelem splnění závazků.

ODKDY TOTO ROZHODNUTÍ A ÚMLUVA PLATÍ?

Rozhodnutí platí ode dne 26. listopadu 2009. Úmluva vstoupila v platnost dne 3. května 2008 a uplatňuje se ode dne 22. ledna 2011.

KONTEXT

Další informace získáte zde:

HLAVNÍ DOKUMENT

Rozhodnutí Rady 2010/48/ES ze dne 26. listopadu 2009 o uzavření Úmluvy Organizace spojených národů o právech osob se zdravotním postižením Evropským společenstvím (Úř. věst. L 23, 27.1.2010, s. 35–61)

Poslední aktualizace 18.07.2018

Top