EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Modernizace vysokoškolského vzdělávání v EU

This summary has been archived and will not be updated, because the summarised document is no longer in force or does not reflect the current situation.

Modernizace vysokoškolského vzdělávání v EU

PŘEHLED DOKUMENTU:

Sdělení Evropské komise (KOM(2011) 567 v konečném znění) – plán modernizace systémů vysokoškolského vzdělávání EU

PŘEHLED

CO JE ÚKOLEM TOHOTO SDĚLENÍ?

Stanoví klíčové priority vysokoškolského vzdělávání v EU. Tento program má umožnit systémům vysokoškolského vzdělávání lépe přispívat ke splnění cílů strategie pro růst Evropa 2020.

Sdělení bylo následováno dvěma zprávami Evropské komise v roce 2013 a 2014 o zlepšení kvality výuky a učení v evropských systémech vysokoškolského vzdělávání a o nových způsobech výuky a učení ve vysokoškolském vzdělávání.

KLÍČOVÉ BODY

Sdělení stanoví pět klíčových prioritních oblastí, kde mají země EU a instituce vysokoškolského vzdělávání působit, jakož i opatření, která na podporu jejich úsilí přijme EU.

 • 1.

  Zvýšení úrovně dosaženého vzdělání – jedním z cílů strategie Evropa 2020 je, aby do roku 2020 mělo 40 % mladých lidí úspěšně dokončeno vysokoškolské vzdělávání. Odhaduje se také, že jeden milion nových pracovních míst bude vyžadovat výzkumné dovednosti na vysoké úrovni.

 • Proto sdělení doporučuje:
  • snížit předčasné ukončování školní docházky a zaujmout pro vysokoškolské studium více lidí, zejména zapojením a podporou studentů ze znevýhodněných skupin a dospělých,
  • zlepšit podmínky k tomu, aby průmysl mohl investovat do výzkumu a inovací a vybavit stávající pracovní sílu lepšími dovednostmi v oblasti výzkumu,
  • rozvinout jasné způsoby postupu od odborné přípravy a jiných typů vzdělávání k vysokoškolskému vzdělávání a mimo akademické prostředí pro výzkumné pracovníky.

Studie z roku 2015 uvádí počty studentů v Evropě, kteří vysokoškolské vzdělávání úspěšně dokončí, i těch, kteří z něj předčasně odejdou.

 • 2.

  Zlepšení kvality a relevance vysokoškolského vzdělávání

 • Sdělení doporučuje:
  • osnovy, včetně přípravy výzkumných pracovníků, musí být sladěny se stávajícími a budoucími potřebami trhu práce prostřednictvím odhadů znalostí a růstu a prostřednictvím zapojení zaměstnavatelů a institucí trhu práce do jejich přípravy a provádění,
  • využívat nové technologie pro efektivnější výzkumné metody a flexibilnější a individuální učení (např. eučení),
  • lepší pracovní podmínky, včetně navazujícího profesního rozvoje a zavedení pobídek pro vysokoškolské instituce na odměňování vynikající kvality ve výuce, aby si měly čím přilákat a udržet kvalitní učitele a výzkumné pracovníky.
 • 3.

  Podpora mobility a přeshraniční spolupráce – evropští ministři vysokoškolského vzdělávání se dohodli na zvýšení podílu studentů ukončujících studium nebo odbornou přípravu v zahraničí na 20 % do roku 2020.

 • 4.

  Posílení znalostního trojúhelníku propojujícího vzdělávání, výzkum a inovace

 • Sdělení doporučuje:
  • aby veřejné politiky podporovaly partnerství mezi vysokoškolskými institucemi a podniky prostřednictvím:
   • struktur odměňování pobídek pro regionální rozvoj,
   • multidisciplinární spolupráce,
   • spolupráce mezi organizacemi a
   • omezení regulativních a administrativních překážek bránících partnerství mezi institucemi,
  • aby vysokoškolské instituce využívaly výsledky výzkumu a inovací ve své vzdělávací nabídce a stimulovaly rozvoj podnikatelských, tvůrčích a inovačních dovedností.
 • 5.

  Zlepšení správy a financování:

 • Sdělení doporučuje:
  • zvýšit nákladovou efektivnost veřejných investic do vysokoškolského vzdělávání spojením financování s výkonností, čímž se zavede prvek soutěže,
  • zvýšit investice do vysokoškolského vzdělávání diverzifikací finančních zdrojů a usnadnit přístup k alternativním zdrojům včetně soukromého financování,
  • investovat do profesionálního řízení,
  • umožnit pružnější systémy správy a financování s cílem dát větší autonomii vzdělávacím institucím a umožnit jim stanovit vlastní strategické zaměření.

Příspěvek EU

EU hodlá podporovat úsilí vnitrostátních orgánů a institucí v těchto pěti oblastech tím, že:

Aktivity, které podnikne Komise:

 • umožnit studentům informovaně se rozhodovat prostřednictvím systému hodnocení univerzit (U-Multirank) na základě jejich výkonu v pěti oblastech,
 • zlepšit uznávání studia v zahraničí posílením evropského systému pro převod a kumulaci kreditů (ECTS),
 • zavést nástroj pro záruku za studentské půjčky (Master Loan Erasmus+) pro studenty absolvující magisterské studium v jiné zemi EU,
 • přijmout strategický program inovací,
 • navrhnout rámec kvality stáží a vytvořit jednotnou centralizovanou platformu pro nabídky stáží v Evropě,
 • rozvíjet vztahy s partnery ze zemí mimo EU (viz sdělení z roku 2013 o evropském vysokoškolském vzdělávání ve světě),
 • změnit směrnice o studentech a výzkumných pracovnících, aby se pro ně EU stala ještě přitažlivější.

KONTEXT

Více informací najdete v části

AKT

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů: Podpora růstu a zaměstnanosti – plán modernizace evropských systémů vysokoškolského vzdělávání (KOM(2011) 567 v konečném znění ze dne 20.9.2011)

SOUVISEJÍCÍ AKTY

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů – Řešení problému předčasného ukončování školní docházky: významný příspěvek k programu Evropa 2020 (KOM(2011) 18 v konečném znění ze dne 31.1.2011)

Doporučení Rady ze dne 28. června 2011 o politikách snížení míry předčasného ukončování školní docházky (Úř. věst. C 191, 1.7.2011, s. 1–6)

Závěry Rady o snižování míry předčasných odchodů ze vzdělávání a o podpoře úspěchu ve škole (Úř. věst. C 417, 15.12.2015, s. 36–40)

Poslední aktualizace 14.06.2016

Top