EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Agenda pro mladé lidi zaměřená na vzdělání a dovednosti

This summary has been archived and will not be updated, because the summarised document is no longer in force or does not reflect the current situation.

Agenda pro mladé lidi zaměřená na vzdělání a dovednosti

 

PŘEHLED DOKUMENTU:

Sdělení (KOM(2010) 477 v konečném znění) — Mládež v pohybu — rozvinutí potenciálu mladých lidí, aby mohla Evropská unie růst rozumným a udržitelným způsobem, ze kterého budou mít prospěch všichni

CO JE CÍLEM TOHOTO SDĚLENÍ?

Cílem je poskytnout ucelený balíček politických iniciativ zaměřených na vzdělávání a zaměstnanost mladých lidí v Evropské unii (EU). Pod názvem iniciativa „Mládež v pohybu“ je součástí strategie Evropa 2020 pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění.

KLÍČOVÉ BODY

  • Smyslem iniciativy Mládež v pohybu je posílit několik stávajících činností ve prospěch mladých lidí a představit některé nové. Budou prováděny na úrovni celé EU i jednotlivých zemí prostřednictvím financí z příslušných programů EU a ze strukturálních fondů.
  • Jednou z nových iniciativ (od roku 2013) jsou záruky pro mladé lidi, jejímž cílem je zajistit, aby všichni mladí lidé mladší 25 let dostali kvalitní nabídku zaměstnání, dalšího vzdělávání, učňovského programu nebo stáže pro mladé lidi, kterou by měli obdržet do čtyř měsíců od začátku nezaměstnanosti či od ukončení formálního vzdělávání.
  • Dalším zaměřeníminiciativy Mládež v pohybu je schopnost mladých Evropanů studovat a učit se v zahraničí. V tom pomáhá výměnný program Erasmus+.
  • Síť poradců pro zaměstnání a veřejných služeb zaměstnanosti zemí EU zvaná EURES si klade za cíl zlepšit schopnost mladých Evropanů najít si zaměstnání kdekoli v EU. Také iniciativa Europass slouží tomuto cíli, a sice tím, že vytváří standardizovaný soupis dovedností a kvalifikací, který uchazečům o práci pomůže hledat zaměstnání kdekoli v EU.
  • Také evropský vyhledávač volných pracovních míst podporuje iniciativu Mládež v pohybu tím, že sleduje pracovní poptávku v zemích EU.
  • Cílem složek programu EaSi zaměřených na mikrofinancování a sociální podnikání je pomoci mladým podnikatelům zakládat nové podniky a rozšiřovat je.
  • I další iniciativy, jako je modernizace vysokoškolského vzdělávání v EU, vytvoření evropské strategické agendy pro inovace a zlepšení přístupu k problematice mladých lidí napříč odvětvími pomohou plnit cíle Mládeže v pohybu.

KONTEXT

Aby bylo možné dosáhnout cíle iniciativy Evropa 2020, kterým je zvýšení zaměstnanosti lidí ve věku 20–64 let na 75 %, je nezbytné snížit vysokou úroveň nezaměstnanosti mládeže. V roce 2014 bylo bez práce téměř pět milionů mladých lidí do 25 let. To představuje nezaměstnanost ve výši 21,7 %, tedy více než dvojnásobek míry nezaměstnanosti dospělých. Navíc 7,5 % Evropanů ve věku mezi 15 a 24 lety nebylo zaměstnáno, nevzdělávalo se ani neprocházelo odbornou přípravou.

Více informací najdete:

HLAVNÍ DOKUMENT

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů: Mládež v pohybu – Iniciativa zaměřená na rozvinutí potenciálu mladých lidí, aby mohla Evropa růst rozumným a udržitelným způsobem, ze kterého budou mít prospěch všichni (KOM(2010) 477 v konečném znění, 15.9.2010)

SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY

Závěry Rady ze dne 19. listopadu 2010 o iniciativě Mládež v pohybu – integrovaném přístupu k výzvám, kterým čelí mládež (Úř. věst. C 326, 3.12.2010)

Doporučení Rady ze dne 28. června 2011 — Mládež v pohybu – podpora mobility mladých lidí ve vzdělávání (Úř. věst. C 199, 7.7.2011, s. 1–5)

Poslední aktualizace 20.10.2016

Top