EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Posílená spolupráce EU v oblasti odborného vzdělávání a přípravy

 

PŘEHLED DOKUMENTU:

Prohlášení evropských ministrů odpovědných za odborné vzdělávání a přípravu a Evropské komise o posílené evropské spolupráci v oblasti odborného vzdělávání a přípravy

CO JE CÍLEM TOHOTO PROHLÁŠENÍ?

 • Stanoví priority kodaňského procesu o posílené evropské spolupráci v oblasti odborného vzdělávání a přípravy.
 • Cílem tohoto procesu je zlepšit výkonnost, kvalitu a přitažlivost odborného vzdělávání a přípravy v Evropě. Podporuje využívání různých příležitostí v oblasti odborné přípravy v kontextu celoživotního učení* a s pomocí nástrojů celoživotního učení.

KLÍČOVÉ BODY

Kodaňský proces je nedílnou součástí strategického rámce „Vzdělávání a odborná příprava“ (ET 2020) a má přispět k naplnění cílů strategie Evropa 2020 v oblasti vzdělávání a odborné přípravy.

Proces obsahuje:

 • politický rozměr, jehož cílem je stanovit společné evropské cíle a reformovat vnitrostátní systémy pro odborné vzdělávání a přípravu,
 • rozvoj společných evropských rámců a nástrojů, které zvyšují transparentnost a kvalitu kompetencí a kvalifikací a usnadňují mobilitu,
 • spolupráce pro podporu vzájemného učení na evropské úrovni a pro zapojení všech příslušných zainteresovaných stran na vnitrostátní úrovni.

Priority

Priority stanovené Kodaňskou deklarací poskytují základ pro dobrovolnou spolupráci v oblasti odborného vzdělávání a přípravy. Cílem do roku 2010 je:

 • posílení evropského rozměru v oblasti odborného vzdělávání a přípravy,
 • zvýšení informačních, poradenských a konzultačních služeb a transparentnosti v oblasti odborného vzdělávání a přípravy,
 • rozvoj nástrojů pro vzájemné uznávání a validaci dovedností a kvalifikací,
 • zlepšení zajišťování kvality v odborném vzdělávání a přípravě.

Výsledky

Základem úspěchu EU při dosahování těchto cílů a také kroků vedoucích k dalšímu zlepšení spolupráce v oblasti odborného vzdělávání a přípravy se stala řada komuniké.

Maastrichtské komuniké z roku 2004 potvrdilo úspěch kodaňského procesu ve zvýšení viditelnosti a profilu odborného vzdělávání a přípravy na evropské úrovni. Rozvinulo také priority stanovené Kodaňskou deklarací a stanovilo specifické priority pro práci v oblasti odborného vzdělávání a přípravy na vnitrostátní úrovni:

 • zvýšení veřejných/soukromých investic v oblasti odborného vzdělávání a přípravy,
 • rozvoj systémů odborného vzdělávání a přípravy pro péči o potřeby znevýhodněných jednotlivců a skupin,
 • vytvoření prostředí napomáhajícího učení ve vzdělávacích institucích i na pracovišti,
 • podpora dalšího rozvoje kompetencí učitelů a školitelů působících v odborném vzdělávání a přípravě.

Helsinské komuniké z roku 2006 zhodnotilo kodaňský proces a přezkoumalo jeho priority a strategie. Uvedlo řadu úspěchů:

Komuniké z Bordeaux z roku 2008 přezkoumávalo priority a strategie kodaňského procesu ve světle budoucího programu vzdělávání a odborné přípravy po roce 2010. Proces prokázal svou účinnost při podpoře toho, jak odborné vzdělávání a příprava působí na veřejnost, přičemž zachovává rozmanitost vnitrostátních systémů. Nicméně volal po novém impulzu, a to zejména z tohoto hlediska:

 • zavádění nástrojů a plánů odborného vzdělávání a přípravy pro podporu spolupráce na vnitrostátní a evropské úrovni,
 • vytvoření lepších spojení mezi odborným vzděláváním a přípravou a trhem práce,
 • upevnění způsobů evropské spolupráce.

Komuniké z Brugg z roku 2010 přineslo dlouhodobé strategické cíle pro evropskou spolupráci v oblasti odborného vzdělávání a přípravy v období 2011–2020 a 22 krátkodobých cílů na období 2011–2014, které stanovují konkrétní činnosti na vnitrostátní úrovni pro dosažení těchto cílů. Tyto cíle jsou založené na zásadách kodaňského procesu a vycházejí z minulých úspěchů, ale snaží se reagovat na současné a budoucí výzvy.

Jeho závěry uvádějí, že kodaňský proces:

 • významně pomohl zvýšit povědomí občanů o odborném vzdělávání a přípravě na evropské i vnitrostátní úrovni, zejména díky používání společných evropských nástrojů, zásad a pokynů,
 • nastartoval významné reformy, které vedly k posunu v přístupu k výsledkům vzdělávacího procesu.

Stanovil, že pokud odborné vzdělávání a příprava mají reagovat na současné a budoucí výzvy, musí evropské systémy vzdělávání a odborné přípravy mimo jiné:

 • být flexibilní a vysoce kvalitní,
 • posílit možnosti občanů přizpůsobit se novému vývoji a zvládat změny, což jim umožní získávat klíčové kompetence,
 • usnadnit a podporovat mezinárodní mobilitu studentů i učitelů odborného vzdělávání a přípravy.

Závěry z Rigy stanovily seznam nových výstupů pro období 2015–2020 na základě přezkumu výsledků výstupů v období 2011–2014.

Přezkum ukázal, že tyto výstupy pomohly Evropské unii a kandidátským zemím zaměřit se a povést reformu. Pro období 2015–2020 bylo stanoveno pět prioritních oblastí:

 • podporovat učení se prací ve všech jeho formách,
 • dále rozvíjet mechanismy zajišťování kvality v odborném vzdělávání a přípravě v souladu s evropským doporučením pro zajišťování kvality v oblasti odborného vzdělávání a přípravy,
 • zlepšit přístup k odbornému vzdělávání a přípravě a kvalifikacím pro všechny prostřednictvím flexibilnějších a prostupnějších systémů,
 • dále posilovat klíčové kompetence v kurikulech počátečního odborného vzdělávání a přípravy a poskytovat efektivnější příležitosti pro získání nebo rozvoj těchto dovedností prostřednictvím počátečního i dalšího odborného vzdělávání a přípravy,
 • zavést systematické přístupy k počátečnímu a dalšímu profesnímu rozvoji učitelů, školitelů, instruktorů v oblasti odborného vzdělávání a přípravy ve školách i při učení se prací.

KONTEXT

* KLÍČOVÉ POJMY

Celoživotní učení: umožňuje lidem v kterékoli fázi jejich života zúčastnit se stimulujícího procesu učení

HLAVNÍ DOKUMENT

Prohlášení evropských ministrů odpovědných za odborné vzdělávání a přípravu a Evropské komise ze zasedání v Kodani ve dnech 29. a 30. listopadu 2002 o posílené evropské spolupráci v oblasti odborného vzdělávání a přípravy – „Kodaňská deklarace“ (nebyla zveřejněna v Úředním věstníku)

Poslední aktualizace 11.10.2016

Top