EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Spolupráce v oblasti odborného vzdělávání a odborné přípravy

 

PŘEHLED DOKUMENTU:

Závěry o budoucích prioritách posílené evropské spolupráce v oblasti odborného vzdělávání a odborné přípravy

CO JE CÍLEM TĚCHTO ZÁVĚRŮ?

Závěry jsou určeny Evropské komisi a zemím Evropské unie (EU) a předkládají nápady na dobrovolná opatření ke zkvalitnění a zefektivnění odborného vzdělávání a odborné přípravy v EU.

KLÍČOVÉ BODY

Závěry určily čtyři prioritní oblasti, na které je třeba se zaměřit vedle priorit a směrů stanovených v rámci Kodaňského procesu.

 • 2.

  Zvýšení kvality a přitažlivosti systémů odborného vzdělávání a odborné přípravy

  • Přitažlivost odborného vzdělávání a odborné přípravy by měla být propagována mezi všemi cílovými skupinami, zejména mezi studenty, dospělými a podniky. Současně by přístup k odbornému vzdělávání a odborné přípravě a účast na nich měly být otevřeny všem, zejména osobám či skupinám ohroženým vyloučením.
  • Podobně by měl být zlepšen přístup ke službám v oblasti poskytování informací, celoživotního odborného vedení a poradenství. Měly by být též usnadněny dostupné možnosti tak, aby lidé mohli přecházet z jedné úrovně kvalifikace do druhé.
  • Měly by být též vytvořeny společné nástroje na zvyšování kvality systému odborného vzdělávání a odborné přípravy. Zejména by měly být rozvíjeny mechanismy zajišťování kvality prostřednictvím budoucího evropského rámce pro zajišťování kvality. Politiky odborného vzdělávání a odborné přípravy by se měly opírat o konzistentní údaje, jejichž sběr je nutné zlepšit. Kromě toho by se mělo investovat do školení vyučujících odborného vzdělávání a odborné přípravy, měla by být rozvíjena výuka jazyků přizpůsobená odbornému vzdělávání a odborné přípravě a měla by být zlepšena vazba a návaznost mezi různými úrovněmi vzdělávání.
 • 3.

  Rozvoj provázanosti mezi odborným vzděláváním a odbornou přípravou a trhem práce

  • Pro zlepšení provázanosti mezi odborným vzděláváním a odbornou přípravou a trhem práce je zásadní to, aby se pokračovalo ve vypracovávání mechanismů pro výhledové plánování zaměřených na pracovní místa a dovednosti a v identifikaci možných nedostatků z hlediska dovedností. Do rozvoje politiky odborného vzdělávání a odborné přípravy se musí zapojit sociální partneři a zainteresované hospodářské subjekty.
  • Měly by se zlepšovat služby v oblasti odborného vedení a poradenství, aby byl usnadněn přechod z odborné přípravy do zaměstnání.
  • Měly by se zlepšovat i mechanismy na podporu odborné přípravy dospělých s cílem přispět ke kariérním příležitostem a konkurenceschopnosti podniků. Mělo by být vynaloženo úsilí o validaci a uznávání výsledků informálního a neformálního učení. Zvýšena by měla být i mobilita osob účastnících se odborné přípravy spojené s výkonem zaměstnání, a to především posílením vhodných programů EU. A kromě toho by měla být posílena i úloha vysokoškolského vzdělávání v oblasti odborného vzdělávání a odborné přípravy a v souvislosti se začleňováním na trhu práce.
 • 4.

  Větší evropská spolupráce

  • Měla by být zajištěna vyšší účinnost vzájemného učení a jeho výsledky by měly být využity při tvorbě vnitrostátních politik v oblasti odborného vzdělávání a odborné přípravy. Mělo by být též zajištěno, aby priority spojené s odborným vzděláváním a odbornou přípravou byly náležitě začleněny a viditelné v budoucí strategii pro evropskou spolupráci v oblasti vzdělávání a odborné přípravy a při jejím provádění.
  • Odborné vzdělávání a příprava by měly být lépe spojeny s politikami, které se týkají jiných úrovní vzdělávání, mnohojazyčnosti a mládeže. Kromě toho by měla být posílena spolupráce se třetími zeměmi a mezinárodními organizacemi.
  • Komise a země EU jsou vybízeny, aby v rámci svých příslušných pravomocí prováděly opatření uvedená v těchto čtyřech prioritních oblastech. Na podporu vnitrostátních reforem a provádění nástrojů EU by měly využívat financování z veřejných a soukromých zdrojů. Měly by pokračovat ve zlepšování rozsahu a kvality statistik a referenčních kritérií týkajících se odborného vzdělávání a odborné přípravy a měly by nadále rozvíjet činnosti týkající se budoucích potřeb v oblasti dovedností.
  • Komise a země EU by si měly vyměňovat informace a spolupracovat v oblasti odborného vzdělávání a odborné přípravy se třetími zeměmi. Do podpory Komise a otázek souvisejících s odborným vzděláváním a odbornou přípravou se úzce zapojuje i Cedefop (Evropské středisko pro rozvoj odborného vzdělávání) a Evropská nadace odborného vzdělávání.

KONTEXT

V roce 2010 Komise navrhla nový impuls pro spolupráci v oblasti odborného vzdělávání a přípravy, který přispívá k propojení strategie Evropa 2020 a Strategického rámce pro vzdělávání a odbornou přípravu, známého jako ET 2020, a tedy i k pokračování v realizaci mnoha z myšlenek uvedených v závěrech z roku 2009.

Společná zpráva Rady a Komise, vydaná v prosinci 2015, nastiňuje priority EU pro vzdělávání a odbornou přípravu v období 2016–2020.

Více informací je k dispozici zde:

* KLÍČOVÉ POJMY

Informální učení: učení, které není založeno na školních osnovách a nevede ke kvalifikaci. Učitelem je někdo zkušenější, než je příjemce takového učení. Jako příklad lze uvést rodiče, který učí dítě abecedu.

Neformální učení: organizované učení (např. vedené učitelem nebo osobou zkušenější, než je příjemce takového učení), které může nebo nemusí být založeno na školních osnovách. Staví na dovednostech studenta, ale nevede k formální kvalifikaci. Jako příklad lze uvést skautské hnutí.

HLAVNÍ DOKUMENT

Závěry Rady a zástupců vlád členských států zasedajících v Radě o budoucích prioritách posílené evropské spolupráce v oblasti odborného vzdělávání a odborné přípravy (Úř. věst. C 18, 24.1.2009, s. 6–10)

SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY

Závěry Rady ze dne 12. května 2009 o strategickém rámci evropské spolupráce v oblasti vzdělávání a odborné přípravy („ET 2020“) (Úř. věst. C 119, 28.5.2009, s. 2–10)

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů – Nový impuls pro evropskou spolupráci v oblasti odborného vzdělávání na podporu strategie Evropa 2020 (KOM(2010) 296 v konečném znění, 9.6.2010).

Společná zpráva Rady a Komise pro rok 2015 o provádění strategického rámce evropské spolupráce v oblasti vzdělávání a odborné přípravy (ET 2020) — Nové priority evropské spolupráce v oblasti vzdělávání a odborné přípravy (Úř. věst. C 417, 15.12.2015, s. 25–35)

Poslední aktualizace 21.11.2016

Top