EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Evropská nadace odborného vzdělávání (ETF)

Evropská nadace odborného vzdělávání (ETF)

Evropská nadace odborného vzdělávání (ETF) působí v rámci politik vnějších vztahů Evropské unie (EU) a jejím cílem je pomáhat třetím zemím s lepším rozvojem lidského kapitálu. Proto se snaží podporovat přístup k celoživotnímu učení a rozvoji dovedností a schopností.

AKT

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1339/2008 ze dne 16. prosince 2008 o zřízení Evropské nadace odborného vzdělávání (přepracované znění)

PŘEHLED

Toto nařízení zřizuje Evropskou nadaci odborného vzdělávání (ETF) a ruší nařízení (EHS) č. 1360/90, kterým byla nadace původně vytvořena. Nadace působí v rámci politik vnějších vztahů Evropské unie (EU) a jejím cílem je prosazovat rozvoj systémů odborného vzdělávání a přípravy v následujících partnerských zemích:

  • kandidátské země EU (Albánie, Černá Hora, Srbsko, Turecko a Bývalá jugoslávská republika Makedonie);
  • potenciální kandidátské země na západním Balkánu (Bosna a Hercegovina a Kosovo);
  • partnerské země v jižním Středomoří, východní Evropě a na jižním Kavkaze (Alžírsko, Arménie, Ázerbájdžán, Bělorusko, Egypt, Gruzie, Izrael, Jordánsko, Libanon, Libye, Moldávie, Maroko, palestinská samospráva, Rusko, Sýrie, Tunisko a Ukrajina);
  • další země podle rozhodnutí správní rady ETF na základě konkrétních kritérií.

Nadace těmto zemím poskytuje pomoc se zlepšováním dovedností a schopností jejich občanů. Tato pomoc je ve formě účasti na procesu reforem, jejichž cílem je rozvoj základního a dalšího odborného vzdělávání a přípravy a také usnadnění přístupu k nim. ETF také pomáhá s podporou mobility, spolupráce mezi vzdělávacími institucemi a podniky a také s výměnou zkušeností a informací mezi zeměmi EU.

Při podpoře rozvoje systémů odborného vzdělávání a přípravy v partnerských zemích má nadace tyto konkrétní úkoly:

  • poskytovat informace, analýzy politik a poradenství, pokud jde o otázky rozvoje lidského kapitálu;
  • podporovat znalosti o kvalifikačních požadavcích na trzích práce;
  • podporovat budování kapacit;
  • podporovat výměnu informací a zkušeností mezi dárci, partnerskými zeměmi a EU;
  • podporovat poskytování pomoci EU a podílet se na analýze účinnosti pomoci (na žádost Komise).

Při plnění svých úkolů má nadace spolupracovat s dalšími příslušnými institucemi EU, zejména s Evropským střediskem pro rozvoj odborného vzdělávání (Cedefop) a podle potřeby také se zástupci evropských sociálních partnerů a příslušných mezinárodních organizací.

ETF je neziskovou organizací, která má právní subjektivitu. Sídlí v Turíně v Itálii.

Struktura

Správní rada ETF se skládá z jednoho zástupce z každé země EU, tří zástupců Komise a tří odborníků bez hlasovacího práva jmenovaných Evropským parlamentem a tří zástupců partnerských zemí jmenovaných Komisí. Hlasovací právo mají pouze země EU a Komise, zástupci členských států mají každý jeden hlas a zástupci Komise mají společně jeden hlas. Správní radě předsedá jeden ze zástupců Komise a správní radu svolává nejméně jednou ročně. Funkční období členů správní rady činí pět let. Mohou být jmenováni na jedno další období.

Správní rada má za úkol každoročně stanovit předběžný odhad výdajů a příjmů nadace a také přijmout roční pracovní program, návrh plánu pracovních míst, konečný rozpočet, výroční zprávu o činnosti, jednací řád a finanční pravidla. Má pravomoc jmenovat a odvolat ředitele a také prodloužit jeho funkční období.

Ředitel je jmenován ze seznamu kandidátů navržených Komisí na dobu pěti let. Funkční období ředitele je možné jedenkrát prodloužit o nejvýše tři roky. Ředitel je právním zástupcem nadace a zodpovídá ze její správní řízení. Zodpovídá také za přípravu a organizaci práce správní rady a také za provádění jejích rozhodnutí. Ředitel má kromě toho provádět roční pracovní program a rozpočet nadace.

Finance ETF jsou tvořeny zejména subvencí ze souhrnného rozpočtu EU a platbami obdrženými za poskytnuté služby. Konečná účetní závěrka nadace, výroční zprávy o činnosti a jednací řád mají být veřejné.

Kontext

Od svého přijetí bylo nařízení Rady (EHS) č. 1360/90 o zřízení ETF několikrát změněno. Vzhledem k dalším změnám a z důvodu přehlednosti bylo toto nařízení zrušeno a nahrazeno nařízením (ES) č. 1339/2008.

ODKAZY

Akt

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník

Nařízení (ES) č. 1339/2008

20. 1. 2009

-

Úř. věst. L 354 ze dne 31. 12. 2008, s. 82-93

Poslední aktualizace 10.09.2015

Top