EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Nástroj předvstupní pomoci (NPP)

This summary has been archived and will not be updated, because the summarised document is no longer in force or does not reflect the current situation.

  The HTML format is unavailable in your User interface language.

Nástroj předvstupní pomoci (NPP)

Nástroj předvstupní pomoci (NPP) nabízí pomoc zemím, které zahájily jednání o vstupu do Evropské unie (EU), na období 2007-2013. Cílem NPP je zlepšit celistvost a soudržnost pomoci prostřednictvím jednotného rámce pro posílení institucionální kapacity, přeshraniční spolupráce, hospodářského a sociálního rozvoje a rozvoje venkova. Předvstupní pomoc podporuje proces stabilizace a přidružení kandidátských a možných kandidátských zemí při respektování jejich specifických charakteristik a procesů, které v nich probíhají.

AKT

Nařízení Rady (ES) č. 1085/2006 ze dne 17. července 2006, kterým se zřizuje nástroj předvstupní pomoci (NPP) (Viz pozměňovací akt(y)).

PŘEHLED

Nástroj předvstupní pomoci (NPP) je finanční nástroj na pomoc zemím, které se připravují na vstup do Evropské unie (EU), pro období 2007–2013. Pomoc se poskytuje na základě evropských partnerství s možnými kandidátskými zeměmi a partnerství pro připojení kandidátských zemí, která se týkají některých zemí západního Balkánu a Turecka. NPP má být pružný nástroj, který poskytuje pomoc v závislosti na pokroku, kterého přijímající země dosáhly, a na jejich potřebách, jak vyplývají z hodnocení a strategických dokumentů Komise.

Podstata NPP

Přijímající země jsou rozděleny do dvou kategorií podle svého statutu (buď jako kandidátské země, které už zahájily předvstupní jednání, nebo jako možné kandidátské země), který závisí na postupu stabilizace a přidružení, a sice:

 • kandidátské země (příloha 1 nařízení): Bývalá jugoslávská republika Makedonie, Chorvatsko a Turecko. Od 1. března 2012 jsou kandidátskými zeměmi i Černá Hora a Island.
 • možné kandidátské země, jak je definovala Evropská rada na summitu v Santa Maria da Feira (EN ) dne 20. června 2000 (příloha 2 nařízení): Albánie, Bosna a Hercegovina, Srbsko, včetně Kosova, jak bylo vymezeno rezolucí Rady bezpečnosti OSN č. 1244/1999.

Je-li přijímající zemi uvedené v příloze II udělen status kandidátské země na přistoupení k Evropské unii, přesune Rada jednající na návrh Komise kvalifikovanou většinou danou zemi z přílohy II do přílohy I.

Pro zajištění soudržnosti a účinnosti pomoci mohou ve výjimečných případech využívat činností financovaných NPP i jiné země, a to za předpokladu, že tyto činnosti mají regionální, přeshraniční, nadnárodní nebo globální charakter a nedochází ke zdvojování ve vztahu k jiným nástrojům vnější finanční pomoci Společenství.

NPP byl navržen tak, aby co nejlépe reagoval na potřeby přijímajících zemí v rámci předvstupní politiky. Jeho cílem je hlavně podpora úsilí o posílení demokratických institucí a právního státu, dodržování lidských práv a základních svobod, práv menšin, podpora rovnosti žen a mužů a potlačení diskriminace, podpora reforem veřejné správy i hospodářských reforem, hospodářského a sociálního rozvoje, urychlení procesu usmíření a obnovy, regionální a přeshraniční spolupráce.

Aby NPP umožnil činnost cílenou, účinnou a soustavnou, skládá se z pěti složek, z nichž každá zahrnuje priority definované podle potřeb přijímajících zemí. Dvě složky se týkají všech přijímajících zemí, a sice:

 • složka pro pomoc při transformaci a budování institucí, jejímž cílem je financovat budování kapacit a institucí;
 • složka pro přeshraniční spolupráci, která má podporovat přijímající země v oblasti přeshraniční spolupráce, a to jak vzájemné, tak s členskými státy EU, nebo v rámci mezinárodních nebo meziregionálních aktivit.

Tři poslední složky jsou určeny pouze kandidátským zemím:

 • složka pro regionální rozvoj podporuje jejich přípravu na provádění a řízení politiky soudržnosti Společenství, zejména na Evropský fond pro regionální rozvoj a Fond soudržnosti;
 • složka pro rozvoj lidských zdrojů podporuje tyto země v rozvoji politiky a v přípravě na provádění a řízení politiky soudržnosti a na Evropský sociální fond;
 • složka pro rozvoj venkova je podporuje v přípravě na provádění a řízení společné zemědělské politiky a souvisejících politik a na Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EZFRV).

Takto se kandidátské země připravují na provádění acquis communautaire v okamžiku přistoupení k Unii. Naproti tomu možné kandidátské země dostávají podporu pro postupné sbližování s acquis communautaire. Možné kandidátské země mohou přesto mít prospěch z opatření podobných těm, která jsou uvedena v třech posledních složkách, a to v rámci první složky. Rozdíl spočívá hlavně ve způsobu provádění těchto opatření, protože u tří složek připravujících na implementaci strukturálních a zemědělských fondů je požadováno decentralizované řízení finančních prostředků Společenství.

Řízení a provádění NPP

NPP spočívá ve víceletém strategickém plánování založeném na hlavních politických liniích definovaných v balíčku Komise ohledně rozšíření, který obsahuje víceletý orientační finanční rámec. Víceletý orientační finanční rámec se prezentuje formou přehledu, kam se zaznamenávají částky, které Komise ve třech následujících letech navrhuje přidělit každé přijímající zemi pro každou složku na základě potřeb a administrativních a řídících schopností dotčené země v souladu s kodaňskými kritérii o přistoupení.

Strategické plánování se dále promítá do víceletých orientačních plánovacích dokumentů, jejichž referenčním rámcem je víceletý orientační finanční rámec. Jsou sestavovány pro každou přijímající zemi a pokrývají hlavní oblasti předpokládané intervence.

Konečně co se týče pomoci přímo na místě, Komise přijímá roční a víceleté programy (podle složek, do kterých patří), založené na orientačních plánovacích dokumentech. Jsou prováděny podle tří způsobů řízení: řízení centralizované, řízení decentralizované nebo řízení sdílené.

Pomoc v rámci NPP může mít mimo jiné následující formy:

 • investice, veřejné zakázky nebo granty;
 • správní spolupráce za pomoci odborníků vyslaných členskými státy;
 • účast na programech nebo činnostech Společenství;
 • opatření na podporu postupu provádění a řízení programů;
 • rozpočtová podpora (výjimečná, s přesně stanovenými cíli a souvisejícími kritérii).

Pravidla účasti na provádění různých programů spuštěných pod hlavičkou NPP jsou dostatečně pružná, aby zajistila účinnost nástroje. Účast na zadávání veřejných zakázek nebo poskytování grantů je otevřena fyzickým a právnickým osobám i mezinárodním organizacím. Fyzické osoby musí být státními příslušníky a právnické osoby musí být usazeny v:

 • členském státě EU nebo členském státě Evropského hospodářského prostoru (EHP);
 • zemi přijímající NPP nebo evropský nástroj sousedství a partnerství.

Účast na zadávání veřejných zakázek nebo poskytování grantů je rovněž otevřena všem fyzickým osobám, které jsou státními příslušníky jiných než výše uvedených zemí, a právnickým osobám usazeným v těchto zemích, pokud tyto země mají reciproční přístup k vnější pomoci Společenství. Reciproční přístup je založen na srovnání mezi EU a jinými dárci a stanoví se na základě zvláštního rozhodnutí týkajícího se dané země nebo regionální skupiny zemí. Toto rozhodnutí přijímá Komise na základě doporučení výboru pro NPP.

Veškeré dodávky a materiál zakoupené na základě zakázky financované podle tohoto nařízení musí odpovídat pravidlu původu, to znamená musí pocházet z EU nebo ze země způsobilé podle předchozího odstavce. Odborníci navržení v rámci postupů pro zadávání zakázek nemusí splňovat podmínku státní příslušnosti.

Komise se může ve výjimečných případech od těchto pravidel odchýlit. Navíc mohou být operace spolufinancovány EU a regionální organizací, členským státem nebo třetí zemí (pod podmínkou recipročního přístupu), nebo být financovány EU a prováděny prostřednictvím mezinárodní organizace. V takovém případě je účast na příslušných postupech pro zadávání veřejných zakázek otevřena všem fyzickým či právnickým osobám způsobilým podle výše uvedených odstavců.

Řízení finančních prostředků přidělených podle tohoto nařízení odpovídá obecným podmínkám řízení finančních prostředků Společenství, tak jak jsou definovány v nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 za jeho provádění odpovídá Komise (řízení, sledování, vyhodnocení, podávání zpráv). Navíc musí řízení striktně vyhovovat pravidlům ochrany finančních zájmů Společenství. K tomuto účelu mají Komise a Účetní dvůr právo auditu všech dodavatelů a subdodavatelů, a to na základě dokumentů i na místě, a priori i a posteriori.

Komisi nadto pomáhají výbory. Výbor pro NPP je pověřen zajišťováním koordinace a soudržnosti pomoci poskytované v rámci jednotlivých složek. Při provádění tří složek pro regionální rozvoj, rozvoj lidských zdrojů a rozvoj venkova Komisi pomáhají výbory založené v rámci každého ze strukturálních fondů.

Provádění NPP také obsahuje doložku o pozastavení pomoci. Tato doložka platí pro všechny přijímající země, které nedodržují zásady demokracie, právního státu, lidských práv a práv menšin, závazky obsažené v příslušném partnerství s Evropskou unií nebo závazky pokroku ke splnění přístupových kritérií. Platí také pro každou zemi, která nevykazuje dostatečný pokrok při plnění přístupových kritérií, nebo – v případě zemí západního Balkánu – při postupu reforem. Rada může na návrh Komise kvalifikovanou většinou přijmout vhodné kroky ohledně jakékoli pomoci poskytované podle tohoto nařízení. Evropský parlament je v plném rozsahu a okamžitě informován o všech rozhodnutích přijatých v této souvislosti.

Kontext

Toto nařízení spadá do rámce vnější pomoci revidované pro finanční výhled na období 2007-2013, zvláště ve smyslu účinnosti a soudržnosti, a zároveň bere v úvahu specifika spojená s předvstupní pomocí. NPP má být soudržný s rozvojovou pomocí, avšak jeho prvořadým cílem je připravit přijímající země na připojení ve více méně blízké budoucnosti. Jednou z hlavních charakteristik předvstupní pomoci je její přechodná funkce, která má země připravit zvláště na období po vstupu do EU.

NPP tedy nabízí jednotný a racionalizovaný rámec. Jako takový nahrazuje počínaje 1. lednem 2007 programy na období 2000-2006, konkrétně:

 • programy ve prospěch kandidátských zemí, a to programy Phare, SAPARD, ISPA, programy přeshraniční spolupráce (Phare CBC), předvstupní finanční pomoc Turecku;
 • programy ve prospěch možných kandidátských zemí, zvláště program CARDS.

ODKAZY

Akt

Vstup v platnost – Datum ukončení platnosti

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník

Nařízení (ES) č. 1085/2006

1. 8. 2006 –31. 12. 2013

-

Úř. věst. L 210ze dne 31. 7. 2006

Pozměňovací akt(y)

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník

Nařízení (ES) č. 540/2010

14. 7. 2010

-

Úř. věst. L 158ze dne 24. 6. 2010

Nařízení (EU) č.153/2012

01.03.2012

-

Úř. věst. L 58 ze dne 29.2.2012

SOUVISEJÍCÍ AKTY

PROVÁDĚNÍ NPP

Nařízení Komise (EU) č. 80/2010 ze dne 28. ledna 2010, kterým se mění název nařízení Komise (ES) č. 718/2007, kterým se provádí nařízení Rady (ES) č. 1085/2006, kterým se zřizuje nástroj předvstupní pomoci (NPP).

Toto nařízení objasňuje pravidla přidělení a hodnocení předvstupní pomoci. Zřizuje mimoto společná pravidla pro pět tematických složek NPP. Také rozšiřuje možnosti financování přidělované v rámci přeshraniční pomoci.

Nařízení Komise (ES) č. 718/2007 ze dne 12. června 2007, kterým se provádí nařízení Rady (ES) č. 1085/2006, kterým se zřizuje nástroj předvstupní pomoci (NPP) (Úřední věstník L 170 ze dne 29.6.2007).

Rozhodnutí Komise 2007/766/ES ze dne 14. listopadu 2007, kterým se stanoví seznam regionů a oblastí způsobilých pro financování podle složky přeshraniční spolupráce v rámci nástroje předvstupní pomoci pro účely přeshraniční spolupráce mezi členskými státy a přijímajícími zeměmi pro období od roku 2007 do roku 2013 (Úřední věstník L 310 ze dne 28.11.2007).

PLÁNOVÁNÍ

Sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě ze dne 12. října 2011 - Nástroj předvstupní Pomoci (NPP) - Revidovaný víceletý finanční rámec na roky 2012-2013 ( KOM(2011) 641 v konečném znění - nebylo zveřejněno v Úředním věstníku).

Sdělení Komise Radě a Evropskému parlamentu ze dne 14. října 2009 - Nástroj předvstupní pomoci (NPP) - Víceletý finanční rámec pro období 2011–2013 (KOM(2009) 543 v konečném znění - nebylo zveřejněno v Úředním věstníku).

Sdělení Komise Radě a Evropskému parlamentu ze dne 5. listopadu 2008 - Nástroj předvstupní pomoci (NPP) víceletý orientační finanční rámec pro období 2010 - 2012 (KOM(2008) 705 v konečném znění - nebylo zveřejněno v Úředním věstníku).

Sdělení komise Radě a Evropskému parlamentu ze dne 6. listopadu 2007 - Nástroj předvstupní pomoci (NPP). Víceletý orientační finanční rámec pro období 2009–2011 (KOM(2007) 689 v konečném znění - nebylo zveřejněno v Úředním věstníku).

Sdělení Komise Radě a Evropskému parlamentu ze dne 8. listopadu 2006 - Nástroj předvstupní pomoci (NPP). Víceletý orientační finanční rámec pro období 2008–2010 (KOM(2006) 672 v konečném znění - nebylo zveřejněno v Úředním věstníku).

ZPRÁVA

Zpráva Komise Radě, Evropskému parlamentu a Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru ze dne 23. prosince 2009 - Výroční zpráva o provádění nástroje předvstupní pomoci (NPP) za rok 2008 (KOM(2009) 699 v konečném znění - nebyla zveřejněna v Úředním věstníku).

Zpráva Komise Radě, Evropskému parlamentu a Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru ze dne 15. prosince 2008 - Výroční zpráva NPP za rok 2007 (KOM(2008) 850 v konečném znění - nebyla zveřejněna v Úředním věstníku).

Poslední aktualizace: 08.11.2013

Top