Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Modernizovaný celní kodex Společenství

This summary has been archived and will not be updated. See 'Aktualizovaný celní kodex EU' for an updated information about the subject.

Modernizovaný celní kodex Společenství

Celní kodex Společenství stanovuje a vymezuje právní předpisy pro dovoz a vývoz zboží mezi Společenstvím a třetími zeměmi. Cílem tohoto nového kodexu je usnadnit obchodování a zároveň zaručit vysokou úroveň bezpečnosti na hranicích.

AKT

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 450/2008 ze dne 23. dubna 2008, kterým se stanoví celní kodex Společenství (modernizovaný celní kodex) (Úředni věstnik L 145 ze dne 4. 6. 2008)

PŘEHLED

Modernizovaný celní kodex vytváří nové, elektronické celní prostředí. Zahrnuje společné celní postupy členských států a zároveň posiluje konvergenci informačních systémů 28 celních orgánů. Ode dne 1. listopadu 2013 nahradí celní kodex Společenství z roku 1992.

Ustanovení kodexu

Modernizovaný celní kodex z roku 2008 zahrnuje:

 • obecná ustanovení týkající se oblasti působení celních předpisů, úlohy celních orgánů a práv a povinností osob v souvislosti s celními předpisy;
 • základní faktory pro uplatnění dovozního a vývozního cla a další opatření v rámci obchodu se zbožím (společný celní sazebník), původ zboží, hodnota pro celní účely);
 • celní dluh a jistoty za tento dluh;
 • celní zpracování zboží vstupujícího na celní území Společenství;
 • pravidla týkající se celního statusu, propuštění zboží do celního režimu, jakož i ověřování, propuštění zboží a nakládání se zbožím;
 • propuštění do volného oběhu a osvobození od dovozního cla;
 • zvláštní celní režimy, uspořádané do čtyř hospodářských činností (tranzit, uskladnění, zvláštní použití, zušlechtění);
 • celní nakládání se zbožím na odchodu z celního území Společenství (zboží opouštějící celní území, vývoz a zpětný vývoz, osvobození od vývozního cla);
 • výbor pro celní kodex a postupy umožňující Komisi přijmout prováděcí opatření ke kodexu.

Nová ustanovení se týkají racionalizace celních postupů s cílem jednak usnadnit obchodování, jednak zamezit novým hrozbám.

Posílením společných právních a provozních rámců celních úřadů tak kodex zavádí moderní postupy založené na elektronických metodách, a to za účelem:

 • zaručit obecné zjednodušení a jednotné uplatňování celních předpisů;
 • zlepšit celní kontroly, které jsou založeny zejména na analýze rizik jako součást společného rámce pro řízení rizik . Jiné než celní kontroly musí, kdykoli je to možné, být vykonávány zároveň s kontrolami celními (one-stop-shop);
 • usnadňovat celní odbavení, které bude plně elektronické, nabídne maximální míru zjednodušení a bude moci být vykonáváno centralizovaně;
 • zefektivnit stávající celní režimy s hospodářským účinkem a/nebo s podmíněným osvobozením od cla, které jsou reorganizovány do zvláštních režimů umožňujících tranzit (vnější či vnitřní), uskladnění (dočasné uskladnění, uskladnění v celním skladu, svobodná pásma), zvláštní použití (dočasné použití či konečné použití) nebo zušlechtění (aktivní či pasivní zušlechťovací styk) zboží, aby byly více zohledněny ekonomické potřeby subjektů a zajištěna lepší dostupnost těchto služeb.

V návaznosti na sdělení z roku 2003 o jednoduchém a bezpapírovém prostředí pro cla a obchod se stalo pravidlem využívání informačních a komunikačních technologií.

Společné elektronické systémy umožňují výměnu informací mezi celními úřady a dodržování ustanovení o ochraně údajů. Tyto systémy se zaměřují zejména na:

 • formality plněné hospodářskými subjekty ;
 • celní režimy (zejména v případě centralizovaného celního odbavení) a registraci/schválení hospodářských subjektů (identifikace a registrace hospodářských subjektů: EORI; status schváleného hospodářského subjektu – celní zjednodušení a/nebo bezpečí a jistota: AEO);
 • řízení rizik společným rámcem Komise a členských států. To umožní celním úřadům provádět kontroly založené na analýzách na úrovni národní, úrovni Společenství a úrovni mezinárodní.

Společný systém daně z přidané hodnoty

Nový právní rámec umožní zjednodušit celní postupy pro výměnu zboží mezi částmi celního území Společenství, na něž se vztahuje směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty, a na ty, na něž se nevztahuje.

Kontext

Celní kodex Společenství se dočkal modernizace poté, co vypršela Smlouva o ESUO a došlo k dvěma po sobě následujícím rozšířením Evropské unie. Navíc byl přizpůsoben Mezinárodní úmluvě o zjednodušení a sladění celních režimů a Listině základních práv Evropské unie.

ODKAZY

Akt

Vstup v platnost

Provedení v členských státech

Úřední věstník

Nařízení (ES) č. 450/2008 (přijetí: postupem spolurozhodováníCOD/2005/0246)

24.6.2008

Úř. věst. L 145, 4.6.2008

Pozměňovací akt(y)

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník

Nařízení (EU) č. 528/2013

19.6.2013

-

Úř. věst. L 165 ze dne 18.6.2013

SOUVISEJÍCÍ AKTY

Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 70/2008/ES ze dne 15. ledna 2008 o bezpapírovém prostředí pro celnictví a obchod (Úř. věst. L 23/21 ze dne 26. 1. 2008).

Poslední aktualizace: 24.02.2014

Top