EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Dohoda mezi EU a Mezinárodním trestním soudem (MTS)

Dohoda mezi EU a Mezinárodním trestním soudem (MTS)

 

PŘEHLED DOKUMENTŮ:

Rozhodnutí 2006/313/SZBP o uzavření Dohody mezi Mezinárodním trestním soudem a Evropskou unií o spolupráci a pomoci

Dohoda mezi Mezinárodním trestním soudem a Evropskou unií o spolupráci a pomoci

Rozhodnutí 2011/168/SZBP o Mezinárodním trestním soudu

CO JE CÍLEM TĚCHTO ROZHODNUTÍ A DOHODY?

 • Rozhodnutím 2006/313/SZBP byla jménem EU schválena dohoda mezi MTS a EU o spolupráci a pomoci.
 • Dohoda stanoví podmínky spolupráce a pomoci mezi EU a MTS. Dohoda zavazuje země EU a země mimo EU.
 • Rozhodnutí 2011/168/SZBP má za cíl posílit všeobecnou podporu Římského statutu, což je smlouva, kterou se zřizuje MTS, zachovat celistvost Římského statutu, podporovat nezávislost MTS a jeho účinné a efektivní fungování, podporovat spolupráci s MTS a podporovat provádění zásady doplňkovosti*.
 • Rozhodnutím 2011/168/SZBP se ruší společný postoj 2003/444/SZBP.

KLÍČOVÉ BODY

Rada EU a vysoký představitel Unie pro zahraniční a bezpečnostní politiku jsou odpovědní za koordinaci opatření, přijatých EU a zeměmi EU za účelem provedení článků 2 až 5 rozhodnutí 2011/168/SZBP, zejména pokud jde o tři následující záležitosti:

Zvýšení všeobecné podpory

 • EU a země EU přispějí k cíli co nejširší možné účasti na Římském statutu tím, že zařadí tuto otázku na pořad vyjednávání a politických dialogů se zeměmi mimo EU (třetími státy) nebo regionálními organizacemi, nebo prostřednictvím přijímání iniciativ, které podporují hodnoty, zásady a pravidla Římského statutu.
 • EU a země EU spolupracují za účelem zvýšení všeobecné podpory se zúčastněnými státy, mezinárodními institucemi a nevládními organizacemi.
 • Země EU sdílejí svoje zkušenosti ohledně provádění statutu se zúčastněnými státy. Kromě toho EU a země EU přispívají k legislativní práci potřebné pro účast zemí mimo EU na Římském statutu a pro jeho provádění.

Záruka nezávislosti MTS

Aby bylo možné zaručit nezávislost MTS, EU a země EU:

 • povzbuzují státy, které jsou stranou statutu, k platbě příspěvků do rozpočtu MTS,
 • povzbuzují k přistoupení k dohodě o výsadách a imunitách MTS a k její ratifikaci,
 • podporují rozvoj vzdělávání a pomoci soudcům, žalobcům, úředníkům a právním zástupcům v souvislosti s činností týkající se MTS.

Podpora efektivního provozu

 • EU a země EU pozorně sledují vývoj týkající se spolupráce s MTS. Mohou uzavírat ad hoc ujednání nebo dohody za účelem podpory efektivního fungování MTS. To je případ dohody mezi EU a MTS o spolupráci a pomoci.
 • EU a země EU podnikají kroky k zajištění plné spolupráce zemí mimo EU s MTS, včetně rychlého výkonu zatýkacích rozkazů.
 • Reakce EU na nedostatečnou spolupráci zemí mimo EU s MTS z roku 2013 se zaměřuje na to, jak by se EU a země EU měly vypořádat s nedostatečnou spoluprací.

Akční plán

Akční plán návazných opatření na rozhodnutí 2011/168/SZBP se zaměřuje na:

 • koordinaci činností EU za účelem provádění cílů rozhodnutí,
 • univerzálnost a celistvost Římského statutu,
 • nezávislost MTS,
 • spolupráci s MTS a
 • provádění zásady doplňkovosti.

DATUM VSTUPU V PLATNOST

Dohoda vstoupila v platnost dne 1. května 2006.

KONTEXT

MTS je první a jediný stálý mezinárodní trestní soud na světě. Sídlí v nizozemském Haagu. MTS vyšetřuje a v podložených případech soudí jednotlivce obviněné z nejzávažnějších trestných činů, které se dotýkají mezinárodního společenství: genocida*, válečné zločiny*, zločiny proti lidskosti* a zločin agrese*. Je zřízen a řídí se Římským statutem, který vešel v platnost 1. července 2002 a byl ratifikován všemi zeměmi EU.

KLÍČOVÉ POJMY

Doplňkovost: v tomto kontextu znamená zásadu, podle které je MTS zamýšlen jako soud poslední instance, což znamená, že by měl vést vyšetřování a stíhání pouze v případě, že selhaly vnitrostátní soudy.
Genocida: činy spáchané s úmyslem zcela nebo částečně zničit národnostní, etnickou, rasovou nebo náboženskou skupinu.
Válečné zločiny: činy, které porušují právo a zvyky platné při ozbrojených konfliktech (např. ženevské úmluvy). Mezi příklady patří špatné zacházení s válečnými zajatci, zabíjení rukojmí nebo úmyslné ničení velkých a malých měst nebo vesnic.
Zločiny proti lidskosti: činy spáchané jako součást všeobecného nebo systematického útoku zaměřeného proti civilnímu obyvatelstvu s vědomím útoku.
Zločin agrese: plánování, příprava, zahájení nebo provedení činu agrese, který svojí povahou, závažností a rozsahem představuje zjevné porušení charty Organizace spojených národů, osobou, která je schopná účinně vykonávat kontrolu nad politickými nebo vojenskými zásahy státu.

HLAVNÍ DOKUMENTY

Rozhodnutí Rady 2006/313/SZBP ze dne 10. dubna 2006 o uzavření Dohody mezi Mezinárodním trestním soudem a Evropskou unií o spolupráci a pomoci (Úř. věst. L 115, 28.4.2006, s. 49)

Dohoda mezi Mezinárodním trestním soudem a Evropskou unií o spolupráci a pomoci (Úř. věst. L 115, 28.4.2006, s. 50–56)

Rozhodnutí Rady 2011/168/SZBP ze dne 21. března 2011 o Mezinárodním trestním soudu a o zrušení společného postoje 2003/444/SZBP (Úř. věst. L 76, 22.3.2011, s. 56–58)

Poslední aktualizace 15.05.2020

Top