EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Zajištění bezpečnosti hraček v Evropské unii

Zajištění bezpečnosti hraček v Evropské unii

 

PŘEHLED DOKUMENTU:

Směrnice 2009/48/ES o bezpečnosti hraček

CO JE CÍLEM TÉTO SMĚRNICE?

Směrnice stanoví požadavky na bezpečnost, které musí splňovat hračky dostupné v EU. Tyto požadavky jsou navrženy tak, aby poskytovaly vysokou úroveň bezpečnosti a zdraví, aby chránily veřejnost a životní prostředí, a aby zajistily volný pohyb hraček v EU.

Určuje konkrétní povinnosti různých subjektů v dodavatelském řetězci od výrobce k dovozci / maloobchodnímu prodejci / distributorovi.

KLÍČOVÉ BODY

 • Hračky jsou výrobky, které jsou navrženy nebo určeny, výlučně nebo nevýlučně, ke hraní dětem mladším 14 let.
 • Vzhledem k tomu, že výrobce má podrobné znalosti o svém výrobku, má také povinnost zajistit, aby hračky splňovaly všechny platné požadavky na bezpečnost.
 • Dovozci mohou na trh uvádět ze zemí mimo EU pouze takové hračky, které splňují všechny platné požadavky na bezpečnost.
 • Distributoři a maloobchodní prodejci musí v souvislosti s platnými požadavky na bezpečnost jednat s řádnou péčí.
 • Vnitrostátní orgány provádějí dozor nad trhem.
 • K hračkám musí být přiloženo „ES“ prohlášení o shodě a musí nést označení CE, aby mohly být v EU prodávány.
 • Legislativa se nevztahuje na následující hračky (mimo jiné):
  • vybavení pro dětská hřiště určená pro veřejnost;
  • hrací automaty, též na mince, určené pro veřejnost;
  • dětská vozidla a vozítka se spalovacími motory;
  • parní motory pro hračky;
  • praky a katapulty.
 • Směrnice je pravidelně aktualizována, aby se obecně nastavily bezpečné limity pro chemické látky používané v hračkách (jako je kadmium, baryum, nikl, bisfenol A a olovo) především s ohledem na děti mladší 3 let a v hračkách určených ke vkládání do úst. Nejnovější změny se týkají:
 • Evropská komise a skupina odborníků pro bezpečnost hraček vydaly dokumenty s pokyny, které mají pomoci výrobcům, dovozcům, distributorům a vnitrostátním orgánům v používání této směrnice.

ODKDY SMĚRNICE PLATÍ?

Vstoupila v platnost dne 20. července 2009 a musí být v členských státech používána od 20. července 2011 (s výjimkou pravidel pro chemické látky, která se musela uplatňovat od 20. července 2013).

KONTEXT

Další informace získáte zde:

HLAVNÍ DOKUMENT

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/48/ES ze dne 18. června 2009 o bezpečnosti hraček (Úř. věst. L 170, 30.6.2009, s. 1–37)

Postupné změny směrnice 2009/48/ES byly začleněny do původního textu. Toto konsolidované znění má pouze dokumentární hodnotu.

SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY

Směrnice Komise (EU) 2018/725 ze dne 16. května 2018, kterou se pro účely přizpůsobení vědeckému a technickému vývoji mění příloha II část III bod 13 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/48/ES o bezpečnosti hraček, pokud jde o chrom VI (Úř. věst. L 122, 17.5.2018, s. 29–31)

Směrnice Komise (EU) 2017/898 ze dne 24. května 2017, kterou se za účelem přijetí zvláštních limitních hodnot pro chemické látky použité v hračkách mění dodatek C přílohy II směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/48/ES o bezpečnosti hraček, pokud jde o bisfenol A (Úř. věst. L 138, 25.5.2017, s. 128–130)

Směrnice Komise (EU) 2017/774 ze dne 3. května 2017, kterou se za účelem přijetí zvláštních limitních hodnot pro chemické látky použité v hračkách mění dodatek C přílohy II směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/48/ES o bezpečnosti hraček, pokud jde o fenol (Úř. věst. L 115, 4.5.2017, s. 47–49)

Směrnice Rady (EU) 2017/738 ze dne 27. března 2017, kterou se za účelem přizpůsobení technickému pokroku mění příloha II směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/48/ES o bezpečnosti hraček, pokud jde o olovo (Úř. věst. L 110, 27.4.2017, s. 6–8)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 ze dne 16. prosince 2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí, o změně a zrušení směrnic 67/548/EHS a 1999/45/ES a o změně nařízení (ES) č. 1907/2006 (Úř. věst. L 353, 31.12.2008, s. 1–1355)

Viz konsolidované znění.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, o zřízení Evropské agentury pro chemické látky, o změně směrnice 1999/45/ES a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 793/93, nařízení Komise (ES) č. 1488/94, směrnice Rady 76/769/EHS a směrnic Komise 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES (Úř. věst. L 396, 30.12.2006, s. 1-849). Znění bylo znovu zveřejněno v opravené podobě (Úř. věst. L 136, 29.5.2007, s. 3–280)

Viz konsolidované znění.

Poslední aktualizace 20.07.2018

Top