EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Výjimka pro vertikální dohody o dodávkách a distribuci

 

PŘEHLED DOKUMENTŮ:

Nařízení (EU) č. 330/2010 – použití Smlouvy o fungování Evropské unie na kategorie vertikálních dohod a jednání ve vzájemné shodě

Článek 101 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU)

CO JE CÍLEM TOHOTO NAŘÍZENÍ A ČLÁNKU 101 SFEU?

Čl. 101 odst. 1 SFEU zakazuje dohody, které by mohly ovlivnit obchod mezi zeměmi EU a které vylučují, omezují nebo narušují hospodářskou soutěž. Z tohoto zákazu jsou však podle čl. 101 odst. 3 SFEU vyňaty dohody, které vytvářejí dostatečné výhody převažující nad případnými škodlivými účinky pro hospodářskou soutěž.

Nařízení poskytuje blokovou výjimku z čl. 101 odst. 1 SFEU vertikálním dohodám *, které splňují určité požadavky. Tyto dohody mohou například pomoci výrobci vstoupit na nový trh nebo zabránit situaci, kdy jeden distributor „bezpracně těží“ z reklamního úsilí jiného distributora, nebo umožnit dodavateli snížit cenu investice u určitého zákazníka.

KLÍČOVÉ BODY

Požadavky na použití nařízení

Předtím, než je určitá vertikální dohoda vyňata z čl. 101 odst. 1 SFEU, je třeba, aby byly splněny určité požadavky:

 • dohoda nesmí obsahovat žádná „tvrdá“ omezení stanovená v nařízení,
 • musí být stanovena prahová hodnota tržního podílu pro dodavatele i nakupující ve výši 30 %,
 • nařízení obsahuje podmínky týkající se tří zvláštních omezení.

„Tvrdá“ omezení

Je stanoveno pět omezení, která vedou k tomu, že celá dohoda nemůže těžit z výhod nařízení, a to i v případě, že tržní podíly dodavatele a nakupujícího nepřekračují 30 %. Jsou považována za závažná omezení hospodářské soutěže vzhledem k pravděpodobnému poškození spotřebitelů. Ve většině případů budou zakázána a považuje se za nepravděpodobné, že by vertikální dohody, které je obsahují, splňovaly podmínky uvedené v čl. 101 odst. 3 SFEU:

 • 1.

  dodavatelé nesmějí stanovit (minimální) cenu, za kterou distributoři mohou výrobky prodávat dále (stanovení cen pro další prodej),

 • 2.

  je zakázáno rozdělování trhu podle území nebo zákazníků. Distributoři musí mít možnost se rozhodnout, kde a komu budou výrobky a služby prodávat. Nařízení obsahuje výjimky z tohoto pravidla, které podnikům například umožňují využívat systém výhradní distribuce nebo systém selektivní distribuce,

 • 3.

  určení distributoři, i když mají zákaz prodávat neschváleným distributorům, nemohou být omezeni v tom, kterým konečným uživatelům mohou prodávat,

 • 4.

  určení distributoři musí mít možnost prodávat smluvní zboží jiným určeným distributorům v rámci sítě nebo je od nich nakupovat,

 • 5.

  dohoda mezi výrobcem náhradních dílů a nakupujícím, který tyto díly používá ve svých výrobcích, nesmí bránit prodeji těchto náhradních dílů výrobcem konečným uživatelům, nezávislým servisním pracovníkům nebo poskytovatelům jiných služeb ani jej omezovat.

Prahová hodnota tržního podílu ve výši 30 %

Na vertikální dohodu se toto nařízení vztahuje, pokud dodavatel ani nakupující zboží nebo služeb nemají tržní podíl přesahující 30 %. V případě dodavatele je pro použití blokové výjimky rozhodující jeho tržní podíl na příslušném trhu dodávek, tj. trhu, na kterém prodává zboží nebo služby. V případě nakupujícího je pro použití nařízení rozhodující jeho tržní podíl na příslušném nákupním trhu, tj. trhu, na kterém nakupuje zboží nebo služby.

Vyloučená omezení

Toto nařízení se vztahuje na všechna vertikální omezení s výjimkou omezení výše uvedených. Stanoví však zvláštní podmínky pro tři vertikální omezení:

 • závazek nesoutěžit během doby trvání smlouvy,
 • závazek nesoutěžit po vypršení smlouvy,
 • vyloučení určitých značek ze systému selektivní distribuce.

Když tyto podmínky nejsou splněny, nemohou tato vertikální omezení využít výjimku podle tohoto nařízení. Nařízení se však nadále vztahuje na zbývající část vertikální dohody, pokud tato část může působit nezávisle na vertikálních omezeních, na která se výjimky nevztahují.

Evropská komise také zveřejnila pokyny k vertikálním omezením. Tyto pokyny popisují přístup k vertikálním dohodám, na něž se nevztahuje toto nařízení.

ODKDY JE NAŘÍZENÍ V PLATNOSTI?

Použije se ode dne 1. června 2010 a jeho platnost skončí dne 31. května 2022.

KONTEXT

Další informace získáte zde:

KLÍČOVÉ POJMY

Vertikální dohody: dohody o prodeji a nákupu zboží nebo služeb mezi podniky působícími na různých úrovních výrobního nebo distribučního řetězce, například dohody o distribuci mezi výrobci a velkoobchodními nebo maloobchodními prodejci.

HLAVNÍ DOKUMENTY

Nařízení Komise (EU) č. 330/2010 ze dne 20. dubna 2010 o použití čl. 101 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie na kategorie vertikálních dohod a jednání ve vzájemné shodě (Úř. věst. L 102, 23.4.2010, s. 1–7)

Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie – Část třetí – Vnitřní politiky a činnosti Unie – Hlava VII – Společná pravidla pro hospodářskou soutěž, daně a sbližování právních předpisů – Kapitola 1 – Pravidla hospodářské soutěže – Oddíl 1 – Pravidla platná pro podniky – Článek 101 (bývalý článek 81 Smlouvy o ES) (Úř. věst. C 202, 7.6.2016, s. 88–89)

SOUVISEJÍCÍ DOKUMENT

Pokyny k vertikálním omezením (Úř. věst. C 130, 19.5.2010, s. 1–46)

Poslední aktualizace 08.05.2020

Top