Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Evropské monitorovací centrum pro drogy a drogovou závislost

Evropské monitorovací centrum pro drogy a drogovou závislost

 

PŘEHLED DOKUMENTU:

Nařízení (ES) č. 1920/2006 o Evropském monitorovacím centru pro drogy a drogovou závislost

CO JE CÍLEM TOHOTO NAŘÍZENÍ?

Upravuje a zrušuje nařízení (EHS) č. 302/93, kterým bylo původně založeno Evropské monitorovací centrum pro drogy a drogovou závislost (EMCDDA).

Rozšiřuje úlohu Centra i na monitorovací činnosti, například monitorování nových trendů v užívání drog, zejména souběžné užívání více drog (kdy se nedovolené drogy užívají v kombinaci s dovolenými drogami či léky).

Nařízení bylo pozměněno nařízením (EU) 2017/2101 o výměně informací o nových psychoaktivních látkách* (NPL) a systému včasného varování a postupu hodnocení jejich rizik.

KLÍČOVÉ BODY

Centrum:

 • poskytuje orgánům EU a zemím EU objektivní, spolehlivé a srovnatelné informace o drogách a drogové závislosti,
 • nabízí tvůrcům politik údaje, které potřebují k vypracování informovaných zákonů a strategií týkajících se drog,
 • poskytuje profesionály a odborníky s
  • osvědčenými postupy,
  • novými oblastmi výzkumu drog a dopadů drogové závislosti.

Má tyto hlavní cíle:

 • shromažďovat a analyzovat existující údaje o drogách a drogové závislosti v EU a se spolupracujícími zeměmi mimo EU,
 • porovnávat údaje s cílem hodnotit protidrogové politiky v jednotlivých zemích a v EU,
 • šířit údaje a informace o drogové situaci, včetně údajů o nových trendech,
 • spolupracovat s institucemi EU, jako je Europol a Eurojust, nebo specializovanými agenturami OSN, například UNODC (Úřad OSN pro drogy a kriminalitu) a se zeměmi mimo EU,
 • sdílet informace o nových psychoaktivních látkách, podporovat systém včasného varování na ně a provádět hodnocení jejich rizik.

Prioritní oblasti

Centrum se zaměřuje na:

 • monitorování drogové situace a nových trendů, především těch, kde dochází k souběžnému užívání více drog,
 • monitorování řešení použitých na problematiku týkající se drog a usnadnění výměny osvědčených postupů mezi zeměmi EU,
 • udržování systému včasného varování a posuzování rizik nových psychoaktivních látek,
 • vytváření nástrojů, které Evropské komisi a zemím EU usnadní sledování a hodnocení příslušných politik týkajících se drog.

Síť Reitox

Ve snaze splnit svůj úkol, kterým je poskytování spolehlivých a srovnatelných informací o drogách, EMCDDA vytvořilo nástroj k harmonizovanému shromažďování informací z jednotlivých zemí prostřednictvím sítě Reitox.

Reitox propojuje vnitrostátní drogové informační systémy a je hlavním prostředkem, který EMCDDA využívá k výměně údajů a metodických informací o drogách a drogové závislosti v EU.

Údaje shromážděné prostřednictvím sítě Reitox se využívají také:

 • k monitorování provádění akčních plánů EU týkajících se drog, které provádějí drogové strategie EU,
 • jako pomoc při vypracování doporučení pro vhodnou vnitrostátní odezvu na organizování činností léčby, prevence a omezení způsobených škod.

Síť tvoří vždy jedno kontaktní místo za každou zemi EU, která se účastní EMCDDA, a jedno kontaktní místo za Komisi.

Posílený dohled a postup hodnocení rizik

Nařízení (EU) 2017/2101 požaduje, aby země EU zajistily, že vnitrostátní kontaktní místa a vnitrostátní jednotky Europolu budou poskytovat centru informace, které shromáždí o NPL.

EMCDDA v úzké spolupráci s Europolem shromažďuje, kompletuje, analyzuje a vyhodnocuje informace a rychle je odesílá na vnitrostátní kontaktní místa, do vnitrostátních jednotek Europolu a Komisi. To zajišťuje, že všichni co nejrychleji obdrží informace pro účely včasného varování a také to umožňuje Centru sestavit úvodní zprávu o NPL, když existují obavy, že by látka mohla znamenat zdravotní a společenská rizika v rámci celé EU.

Do 2 týdnů od obdržení úvodní zprávy může Komise požádat Centrum o vyhodnocení potenciálních rizik, která tato NPL představuje, a o přípravu zprávy o posouzení rizik. Centrum musí zprávu o posouzení rizik předložit do 6 týdnů od žádosti Komise. Na základě postupu hodnocení rizik se Komise rozhodne, zda by měla být daná NPL zahrnuta do definice „drog“ v souladu s postupem podle rámcového rozhodnutí Rady 2004/757/SVVTrestné činy a použitelné sankce – obchod s drogami.

Organizace a fungování

Centrum, které bylo založeno v roce 1993 v Lisabonu (Portugalsko) a je jednou z decentralizovaných agentur EU, se skládá ze správní rady, které je nápomocen:

 • rozpočtový výbor,
 • výkonný výbor a
 • vědecký výbor, který podává své stanovisko k vědeckým záležitostem týkajícím se činnosti centra.

Centrum udržuje úzké spojení s vnitrostátními kontaktními místy a s dalšími partnerskými organizacemi. Své úkoly provádí v souladu se svou strategií, která definuje hlavní cíle jeho práce pro stanovené období. Cílem strategie, která poběží do roku 2025, i programu na období 2018–2020 je přispívat k bezpečnější a zdravější Evropě. Program se zaměřuje na:

 • revidování a vylepšování stávajících nástrojů pro monitorování drog (společně se zvýšeným využíváním inovativního přístupu k identifikaci, sledování a monitorování nových trendů),
 • probíhající provádění nařízení (EU) 2017/2101 o NPL,
 • vylepšení formy a obsahu výroční Evropské zprávy o drogách a
 • vydávání dalších verzí Zprávy EMCDDA-Europol o trhu s drogami v EU (2019) a Odpovědi zdravotnictví a společnosti na drogové problémy: evropského průvodce (2020).

Centrum také stupňuje svoji podporu evropského školního výzkumného projektu zaměřeného na alkohol a drogy a během období 3 let plánuje:

 • zavést nový rámec pro vývoj Reitox a nový rámec pro mezinárodní spolupráci EMCDDA,
 • zlepšit svou práci s přednostními zeměmi mimo EU pomocí realizace projektů technické pomoci financovaných Komisí pro kandidátské a potenciálně kandidátské země (projekty IPA 6 a IPA 7) a pro sousední země (projekt EU4 Monitoring Drugs), v tomto pořadí, aby lépe porozumělo globálnímu rozměru fenoménu drog.

ODKDY JE NAŘÍZENÍ V PLATNOSTI?

Platí od 16. ledna 2007. Nařízení (ES) č. 1920/2006 upravuje a nahrazuje nařízení (EHS) č. 302/93 (a následné změny).

KONTEXT

Další informace získáte zde:

KLÍČOVÉ POJMY

Psychoaktivní látky: látka v čisté formě nebo v přípravku, jež není uvedena v Jednotné úmluvě Organizace spojených národů o omamných látkách z roku 1961, ve znění protokolu z roku 1972, ani v Úmluvě Organizace spojených národů o psychotropních látkách z roku 1971, ale může představovat zdravotní nebo společenská rizika obdobná těm, která představují látky uvedené v těchto úmluvách. Jde o látky, které po spolknutí ovlivňují vědomí.

HLAVNÍ DOKUMENT

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1920/2006 ze dne 12. prosince 2006 o Evropském monitorovacím centru pro drogy a drogovou závislost (přepracované znění) (Úř. věst. L 376, 27.12.2006, s. 1–13)

Postupné změny nařízení (ES) č. 1920/2006 byly začleněny do původního dokumentu. Toto konsolidované znění má pouze dokumentární hodnotu.

SOUVISEJÍCÍ DOKUMENT

Rámcové rozhodnutí Rady 2004/757/SVV ze dne 25. října 2004, kterým se stanoví minimální ustanovení týkající se znaků skutkových podstat trestných činů a sankcí v oblasti nedovoleného obchodu s drogami (Úř. věst. L 335, 11.11.2004, s. 8–11)

Viz konsolidované znění.

Poslední aktualizace 11.01.2019

Top