EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Expozice mechanickým vibracím

Expozice mechanickým vibracím

 

PŘEHLED DOKUMENTU:

Směrnice 2002/44/ES – minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví před expozicí zaměstnanců rizikům spojeným s fyzikálními činiteli (vibracemi)

CO JE CÍLEM TÉTO SMĚRNICE?

 • Jejím cílem je zajistit bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců před riziky spojenými s mechanickými vibracemi.
 • Stanoví povinné minimální zdravotní a bezpečnostní standardy.
 • Země EU mohou tyto standardy zpřísnit, pokud budou chtít.
 • Doplňuje směrnici 89/391/EHS o zavádění opatření pro zlepšení bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců.

KLÍČOVÉ BODY

Zaměstnavatelé jsou povinni:

 • vyhodnocovat a v případě nutnosti měřit hladiny mechanických vibrací, kterým jsou zaměstnanci vystaveni,
 • udržovat si přehled o fyzických dopadech, které může strojní zařízení způsobovat v závislosti na pracovních praktikách, druhu zařízení a podmínek, za kterých je používáno,
 • použít vhodných prostředků a metod k měření dopadů vibrací,
 • zajistit, že hodnocení a měření provádí způsobilé osoby ve „vhodných intervalech“,
 • uchovávat údaje o zjištěních pro možné pozdější nahlédnutí,
 • věnovat při provádění hodnocení rizika zvláštní pozornost určitým faktorům, a to zejména:
  • úrovni, druhu a trvání expozice,
  • možným nepřímým účinkům,
  • informacím poskytnutým výrobcem vybavení,
  • zda existuje zástupné vybavení,
 • aktualizování hodnocení rizika,
 • identifikování opatření nutných ke snížení rizik,
 • zavedení technických a organizačních změn, pokud jsou překročeny limitní hodnoty vibrací. Mezi ně lze zahrnout:
  • jiné pracovní metody nebo lépe navržené zařízení,
  • instalace sedaček a držadel na zařízení za účelem snížení tlaku na tělo a paže uživatele zařízení,
  • programy údržby,
  • přehodnocení návrhu a dispozic pracovišť a pracovních míst,
  • omezení trvání a intenzity expozice vibracím,
  • zavedení vhodných pracovních rozvrhů a dob odpočinku,
  • poskytnutí oděvů k ochraně exponovaných zaměstnanců před chladem a vlhkostí,
 • poskytnutí příslušných informací a školení pro zaměstnance. To by mělo zahrnovat:
  • opatření provedená za účelem vyloučení rizik nebo jejich snížení na minimum,
  • podrobnosti o limitních hodnotách expozice,
  • výsledky provedených hodnocení a měření,
  • možná rizika úrazu a jak by měla být zjišťována a hlášena,
  • bezpečné pracovní postupy,
  • pravidelné projednávání se zaměstnanci nebo s jejich zástupci a jejich účast.

Země EU musí zavést opatření zajišťující přiměřený zdravotní dohled nad zaměstnanci, obzvláště pokud:

 • lze nalézt spojitost mezi vibracemi a určitelnou nemocí nebo zdraví škodlivými účinky,
 • existuje pravděpodobnost, že onemocnění nebo zdraví škodlivé účinky jsou důsledkem pracovních podmínek,
 • mohou být použity osvědčené metody k odhalení nemocí nebo zdraví škodlivých účinků.

Pokud lékař dojde k závěru, že zaměstnanec má určitelnou nemoc nebo trpí špatným zdravotním stavem v důsledku vibrací:

 • je zaměstnanec informován a je mu poskytnuto poradenství ohledně jakéhokoliv zdravotního dohledu, který může být nutný,
 • zaměstnavatel je informován a musí podniknout kroky k vyloučení nebo snížení zjištěných rizik.

Země EU mohou udělit výjimku pro námořní a leteckou dopravu z působnosti směrnice v případě, že jsou splněny určité podmínky.

Směrnice stanoví různé denní hodnoty expozice vyvolávající akci v závislosti na tom, jestli vibrace ovlivňují paži a ruku uživatele nebo celé tělo v průběhu typického osmihodinového dne.

ODKDY SMĚRNICE PLATÍ?

Platí ode dne 6. července 2002 a měla nabýt podoby zákona v zemích EU nejpozději do 6. července 2005.

KONTEXT

Časté používání těžkých vibrujících strojů při práci může, pokud není pod pečlivým dohledem, poškodit svalstvo, kosti, dýchání, nebo dokonce mozek uživatele. Tento právní předpis dosahuje rovnováhy mezi ochranou uživatelů a neukládáním zbytečné administrativní, finanční a právní zátěže pro malé a střední podniky.

Více informací najdete zde:

HLAVNÍ DOKUMENT

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/44/ES ze dne 25. června 2002 o minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví před expozicí zaměstnanců rizikům spojeným s fyzikálními činiteli (vibracemi) (šestnáctá samostatná směrnice ve smyslu čl. 16 odst. 1 směrnice 89/391/EHS) – Společné prohlášení Evropského parlamentu a Rady (Úř. věst. L 177, 6.7.2002, s. 13–20)

Postupné změny a opravy směrnice 2002/44/ES byly začleněny do původního textu. Toto konsolidované znění má pouze dokumentární hodnotu.

SOUVISEJÍCÍ DOKUMENT

Směrnice Rady 89/391/EHS ze dne 12. června 1989 o zavádění opatření pro zlepšení bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců při práci (Úř. věst. L 183, 29.6.1989, s. 1–8)

Postupné změny směrnice 89/391/EHS byly začleněny do původního textu. Toto konsolidované znění má pouze dokumentární hodnotu.

Poslední aktualizace 26.11.2018

Top