EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Rybářská plavidla – bezpečnost a ochrana zdraví zaměstnanců na palubě

Rybářská plavidla – bezpečnost a ochrana zdraví zaměstnanců na palubě

 

PŘEHLED DOKUMENTU:

Směrnice 93/103/ES — minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na rybářských plavidlech

CO JE CÍLEM TÉTO SMĚRNICE?

Stanoví opatření a povinnosti, které mají zlepšit bezpečnost a ochranu zdraví při práci na rybářských plavidlech.

KLÍČOVÉ BODY

Provozovatelé rybářských plavidel musí zajistit, aby jejich plavidla byla užívána bez ohrožení bezpečnosti a zdraví zaměstnanců, zejména s ohledem na předvídatelné meteorologické podmínky. Podle předpisů směrnice 89/391/EHS musí také brát v úvahu jakákoli rizika, kterým čelí ostatní zaměstnanci, když jejich spolupracovníci opustí pracoviště, aby reagovali na nebezpečné situace.

Nová rybářská plavidla a rozsáhlé opravy a změny stávajících plavidel musí splňovat minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví do 23. listopadu 1995, zatímco stávající plavidla mají na splnění těchto požadavků ještě sedmiletou lhůtu.

Všechny jevy na moři, které ovlivňují bezpečnost a zdraví zaměstnanců na palubě, musí být oznámeny příslušným orgánům a zaznamenány do lodního deníku.

Země EU musí zajistit, aby byla plavidla podrobována pravidelným kontrolám, pokud jde o dodržování této směrnice, orgány zvlášť zmocněnými k jejich provádění.

Povinnosti provozovatelů

Provozovatelé musí zajistit čištění a technickou údržbu plavidel a jejich zařízení a vybavení a musí splňovat podrobné požadavky uvedené v přílohách směrnice v těchto oblastech:

 • způsobilost k plavbě a stabilita;
 • mechanická a elektrická zařízení;
 • rádiová stanice;
 • únikové cesty a nouzové východy;
 • odhalování a zdolávání požáru;
 • větrání uzavřených pracovišť;
 • teplota v pracovních prostorech;
 • přirozené a umělé osvětlení na pracovišti;
 • podlahy, přepážky a stropy;
 • dveře;
 • dopravní cesty - nebezpečné prostory;
 • uspořádání pracovních míst;
 • obytné prostory;
 • hygienická zařízení;
 • první pomoc;
 • naloďovací žebříky a lodní lávky;
 • hluk.

Na palubě plavidla by měl být udržován dostatečný počet vhodných záchranných a nouzových prostředků.

Školení zaměstnanců a projednání se zaměstnanci

Zaměstnanci by měli být informováni o všech opatřeních týkajících se bezpečnosti a ochrany zdraví a měli by být náležitě vyškoleni, zejména o předcházení nehodám a používání záchranných a nouzových prostředků. Osoby způsobilé k řízení plavidla by měly projít dalším školením zaměřeným na prevenci nemocí z povolání a předcházení nehodám, stabilitu a údržbu plavidla za všech předvídatelných provozních podmínek a radiovou navigaci a komunikaci.

V souladu se směrnicí 89/391/EHS by opatření týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví měla být projednána se zaměstnanci nebo jejich zástupci. Zástupcům zaměstnanců má být umožněno tuto činnost vykonávat, včetně nároku na poskytnutí pracovního volna bez ztráty odměny za práci, a nesmějí být za tuto činnost postihováni. Také musí mít možnost přednést své připomínky při návštěvách a kontrolách příslušného orgánu v souladu s podmínkami uvedenými ve směrnici 89/391/EHS.

Provádění

Země EU musí každých pět let předávat Evropské komisi zprávu o provádění této směrnice a uvádět stanoviska zaměstnanců a zaměstnavatelů.

Zpráva Komise z roku 2009 hodnotí provádění této směrnice a směrnice o minimálních bezpečnostních a zdravotních předpisech pro zlepšení lékařské péče na palubách plavidel z roku 1992.

ODKDY SE SMĚRNICE POUŽIJE?

Používá se od 2. ledna 1994. Země EU ji musely provést do vnitrostátního práva do 23. listopadu 1995.

KONTEXT

Více informací najdete:

HLAVNÍ DOKUMENT

Směrnice Rady 93/103/ES ze dne 23. listopadu 1993 o minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na rybářských plavidlech (třináctá samostatná směrnice ve smyslu čl. 16 odst. 1 směrnice 89/391/EHS) (Úř. věst. L 307, 13.12.1993, s. 1–17)

Postupné změny směrnice 93/103/ES byly začleněny do původního dokumentu. Toto konsolidované znění má pouze informativní hodnotu.

SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY

Směrnice Rady 89/391/EHS ze dne 12. června 1989 o zavádění opatření pro zlepšení bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců při práci (Úř. věst. L 183, 29.6.1989, s. 1–8)

Viz konsolidované znění

Směrnice Rady 92/29/EHS ze dne 31. března 1992 o minimálních bezpečnostních a zdravotních předpisech pro zlepšení lékařské péče na palubách plavidel (Úř. věst. L 113, 30.4.1992, s. 19–36)

Viz konsolidované znění

Zpráva Komise Radě, Evropskému parlamentu, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů o praktickém provádění směrnic v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 93/103/ES (rybářská plavidla) a 92/29/EHS (lékařská péče na palubách plavidel) (KOM(2009) 599 v konečném znění ze dne 29.10.2009)

Poslední aktualizace 18.08.2016

Top