EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Bezpečnost a ochrana zdraví zaměstnanců v těžebním vrtném průmyslu

Bezpečnost a ochrana zdraví zaměstnanců v těžebním vrtném průmyslu

 

PŘEHLED DOKUMENTU:

Směrnice 92/91/EHS – minimální požadavky na zlepšení bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců v těžebním vrtném průmyslu

CO JE CÍLEM TÉTO SMĚRNICE?

Stanoví minimální požadavky na ochranu bezpečnosti a zdraví osob pracujících – na pevnině i na moři – v odvětvích, která těží nerostné suroviny pomocí vrtů*.

KLÍČOVÉ BODY

Všechna pracoviště používaná k průzkumu a těžbě nerostných surovin pomocí vrtů musí splňovat minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví, které jsou vyjmenovány ve směrnici a její příloze, s přihlédnutím k charakteristikám pracoviště, činnosti, okolnostem nebo mimořádnému riziku.

Obecné povinnosti zaměstnavatele

Zaměstnavatelé jsou povinni:

 • uplatňovat bezpečnostní faktory na pracovišti od stadia projektu,
 • zajistit, aby byl určen dohled,
 • svěřit práci spojenou se zvláštním rizikem pouze náležitě kvalifikovaným pracovníkům,
 • zajistit, aby veškerá bezpečnostní pravidla byla srozumitelná všem dotyčným zaměstnancům,
 • poskytovat prostředky první pomoci a v pravidelných intervalech pořádat bezpečnostní cvičení.

Dokument o bezpečnosti a zdraví

Před zahájením těžby nerostných surovin musí zaměstnavatel zajistit, aby byl vypracován dokument o bezpečnosti a zdraví a aby tento dokument byl aktuální (v souladu s články 6, 9 a 10 směrnice 89/391/EHS o zavádění opatření pro zlepšení bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců při práci). Tento dokument musí zejména dokládat, že:

 • rizika, jimž jsou zaměstnanci na pracovišti vystavováni, byla zjištěna a vyhodnocena,
 • byla přijata vhodná opatření, a
 • pracoviště jsou vyprojektována, provozována a udržována v souladu s bezpečnostními požadavky.

Jsou-li na stejném pracovišti přítomni zaměstnanci více než jedné firmy, musí zaměstnavatel odpovědný za pracoviště v souladu s vnitrostátními právními předpisy a/nebo postupy koordinovat opatření týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví, která se na tyto zaměstnance vztahují, a stanovit je v dokumentu.

Tato koordinace nemá vliv na odpovědnost jednotlivých zaměstnavatelů.

Hlášení úrazů a nebezpečných incidentů

Zaměstnavatel musí smrtelné a závažné pracovní úrazy a nebezpečné incidenty neprodleně oznámit příslušným orgánům.

Preventivní a komunikační opatření

Na ochranu zaměstnanců před nebezpečím (včetně požárů, výbuchů a zdraví škodlivých látek v ovzduší) musí zaměstnavatelé:

 • přijmout vhodná preventivní opatření pro
  • předcházení, odhalování a zdolávání vzniku a šíření požárů a výbuchů,
  • předcházení vzniku výbušné koncentrace a/nebo výskytu zdraví škodlivých látek v ovzduší,
 • provádět pravidelný bezpečnostní výcvik,
 • zajistit a udržovat vhodné únikové a záchranné prostředky, aby mohli zaměstnanci v případě nebezpečí rychle a bezpečně opustit pracoviště,
 • zajistit nezbytné poplašné a jiné komunikační systémy, aby mohly být pomocné, únikové a záchranné operace v případě potřeby zahájeny okamžitě,
 • informovat zaměstnance srozumitelně o všech opatřeních přijatých k zajištění jejich bezpečnosti a ochrany zdraví.

Změny na pracovištích

V případě úpravy, rozšíření a/nebo přeměny pracovišť po datu vstupu této směrnice v platnost musí zaměstnavatelé zajistit, aby splňovala minimální požadavky stanovené v příloze směrnice.

Zdravotní prohlídka zaměstnanců

Každý zaměstnanec se musí před přidělením povinností souvisejících s činnostmi podle směrnice a poté v pravidelných intervalech podrobovat zdravotní prohlídce.

Projednávání se zaměstnanci a jejich účast

Zaměstnavatelé musí zajistit projednávání záležitosti, na které se vztahuje tato směrnice, se zaměstnanci a umožní účast zaměstnanců.

ODKDY SMĚRNICE PLATÍ?

Platí ode dne 11. listopadu 1992 a měla nabýt podoby zákona v zemích EU nejpozději do 3. listopadu 1994.

KONTEXT

Další informace získáte zde:

KLÍČOVÉ POJMY

Odvětví, která těží nerostné suroviny pomocí vrtů: odvětví, jejichž náplní je:
 • vlastní těžba nerostných surovin prostřednictvím vrtů (díry vyvrtané do země s cílem najít ropu a jiné nerostné suroviny), a/nebo
 • průzkum prováděný za účelem pozdější těžby, a/nebo
 • příprava vytěžených surovin k prodeji, s výjimkou činností spojených se zpracováním vytěženého materiálu.

HLAVNÍ DOKUMENT

Směrnice Rady 92/91/EHS ze dne 3. listopadu 1992 o minimálních požadavcích na zlepšení bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců v těžebním vrtném průmyslu (jedenáctá samostatná směrnice ve smyslu čl. 16 odst. 1 směrnice 89/391/EHS) (Úř. věst. L 348, 28.11.1992, s. 9–24)

Následné změny směrnice 92/91/EHS byly začleněny do původního dokumentu. Toto konsolidované znění má pouze dokumentární hodnotu.

SOUVISEJÍCÍ DOKUMENT

Směrnice Rady 89/391/EHS ze dne 12. června 1989 o zavádění opatření pro zlepšení bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců při práci (Úř. věst. L 183, 29.6.1989, s. 1–8)

Viz konsolidované znění.

Poslední aktualizace 15.01.2019

Top